Till innehåll på sidan

Kort analys

Nygifta har ofta bott ihop lång tid före bröllopet

Senast uppdaterad: 2022-11-08

Många som gifter sig i Sverige har först bott ihop ett tag, men inte alla. Skillnaderna mellan vissa grupper är tydliga. Vår undersökning visar att bland de par som gift sig under de senaste fem åren hade många varit sambor i minst fem år när de slog till.

Foto: iStock

Ju äldre paren var vid vigseln, desto längre hade de oftast också bott ihop innan de gifte sig. Tiden som sambor var också längre för dem som gifte sig för första gången än för dem som gifte om sig. Drygt hälften av dem som gifte sig för första gången hade varit sambor i minst fem år först. Bland de omgifta paren var det ungefär lika vanligt att ha varit sambor i mindre än två år som att ha varit det i fem år eller längre.

Omgifta oftare äldre

– Det kan verka lite motsägelsefullt eftersom de som gifter om sig i regel är äldre än dem som gifter sig för första gången, men det här mönstret gäller alla åldrar, säger Karin Lundström, demograf på SCB.

Fördelning efter antal år som sambor före giftermålet bland nygifta par 2016–2021. Procent

    Ålder   Första giftermål/omgifte
  Totalt Båda parter under 40 år En eller båda parter 40 år eller äldre Första giftermålet för båda Omgifte för minst en av parterna
Mindre än 2 år 23 23 22 18 36
2–4 år 29 35 20 29 29
5 år eller mer 48 42 57 53 35
Summa 100 100 100 100 100

Vi ser också mönster i hur lång tid par som regel bor ihop före vigseln kopplat till om någon i paret är född utomlands. I de fall där båda i paret är födda i Sverige är det vanligare att de har bott ihop i minst fem år före giftermålet.

– I de par där båda är födda utomlands har tiden som sambor ofta varit betydligt kortare än så, säger Karin Lundström.

Fördelning efter antal år som sambor före giftermålet bland nygifta par 2016–2021, födda i och utanför Sverige

Bild1 sambor-gifta.png


Olika sambotid för födda i olika världsdelar

Vi kan också se att tiden som sambor före vigseln skiljer sig åt beroende på i vilken världsdel de nygifta är födda.

– Kortast sambotid har de par där båda är födda i Afrika eller Asien, där har sex av tio av de nygifta paren varit sambor mindre än två år, säger Karin Lundström.

Av de par där båda är födda i Norden eller EU gäller samma mönster som för par där båda är födda i Sverige, det vill säga att de oftare har varit sambor i minst fem år när de ingår äktenskap. Även för de par där den ena parten är född i Sverige och den andra utomlands, är tiden som sambor kortast för dem födda i Afrika och Asien och längst för dem födda i Norden eller EU.

Fördelning efter antal år som sambor före giftermålet bland nygifta par 2016–2021, efter födelsevärldsdel

Båda utrikes födda

Bild2 sambor-gifta.png

En född i Sverige och en utrikes född

Bild3 sambor-gifta.png

Antalet par där båda är födda i Nordamerika respektive Sydamerika är för litet för att redovisas.

Olika världsdelar avser de par där båda är utrikes födda och där kvinnan och mannen är födda i olika världsdelar. Det gäller omkring en femtedel av paren där båda är utrikes födda. De vanligaste kombinationerna av födelsevärldsdelar är Asien och Norden eller EU samt Asien och Europa utom EU och Norden.

Vanligt vara sambor i Sverige

Sverige hör till de länder i världen där det länge har varit vanligt att vara sambor och där andelen sambopar är som högst.

– I stora delar av världen har det under senare decennier blivit betydligt vanligare att vara sambor, men i många länder i Afrika och Asien är det fortfarande mycket ovanligt att leva tillsammans utan att vara gifta, säger Karin Lundström.

Par födda i länder där samboskap är ovanligt har också ofta en kort tid som sambor i Sverige när de gifter sig, medan par födda i länder där det är vanligt att vara sambor oftare först har bott ihop en längre tid utan att vara gifta.

Giftermål i samband med andra högtider

I Sverige föds en stor andel barn till samboföräldrar, och många par gifter sig så småningom. Det tyder på att många inte ser det som viktigt att vara gifta innan de får barn. I stället finns det tecken på att par väljer tidpunkten för giftermålet, eller tar beslutet att gifta sig, av andra anledningar. Ett sådant tecken är att antalet giftermål ökar när någon i paret fyller jämnt, exempelvis 40 eller 50 år. Det här är en trend som forskare tidigare har observerat.

– En tolkning av detta är att gränsen mellan att vara sambo och att vara gift inte är så tydlig i Sverige, och att en kommande jämn födelsedag kan vara den lilla knuff som behövs för att ta beslutet att gifta sig, säger Karin Lundström.

Datumrelaterade bröllop

Även vissa datum sticker ut i giftermålsstatistiken. Den 7 juli 2007 (070707, en lördag) och den 8 augusti 2008 (080808, en fredag) var med god marginal de vanligaste giftermålsdatumen år 2007 respektive 2008. På alla hjärtans dag, den 14 februari, brukar det också vara förhållandevis många som gifter sig.

– Par där båda är födda i Sverige tycks ha en något större benägenhet att gifta sig på jämna födelsedagar eller på alla hjärtans dag än par där båda är födda utomlands, säger Karin Lundström.

De par som har gift sig samma år som någon i paret har fyllt jämt eller den 14 februari har oftare varit sambor en längre tid, i minst fem år. Det här mönstret gäller över hela linjen för alla par, oavsett om båda är födda i Sverige, om den ena partnern är född i Sverige eller om båda är födda utomlands.

Fakta

I analysen ingår olikkönade och samkönade par som gifte sig åren 2016–2021. Paren har följts upp vid varje årsskifte fem år bakåt i tiden för att se hur många år de har bott tillsammans före giftermålet.

I populationen ingår de par som var folkbokförda i samma hushåll vid giftermålet eller i slutet av det år de gifte sig och där båda i paret varit folkbokförda i Sverige under de år som ingår i undersökningen.

Här ingår 201 000 par, varav 162 000 par där båda är födda i Sverige, 27 000 par där en är född i Sverige och en är utrikes född och 12 000 par där båda är utrikes födda. Totalt var det 282 000 par som gifte sig åren 2016–2021 och 81 000 par är alltså exkluderade, antingen på grund av att de inte var folkbokförda tillsammans året de gifte sig eller på grund av att någon i paret inte bott i Sverige under alla fem år före giftermålet. Av de par där båda är födda i Sverige har 9 000 exkluderats, för par där en är född i Sverige och en är utrikes född gäller det knappt 12 000 par och för par där båda är utrikes födda knappt 16 000 par. Dessutom är det knappt 45 000 av de nygifta paren där en i paret inte var folkbokförd i Sverige vid giftermålet. För dessa saknas uppgift om födelseland för partnern boende utomlands, men det kan antas att de allra flesta är utrikes födda.

Vissa par har, efter att ha bott tillsammans, varit folkbokförda isär en period för att sedan flytta ihop igen. Här studeras enbart det senaste samboförhållandet.

Källor

Global Family Structure | The Sustainable Demographic Dividend 

France, Sweden and Finland have highest cohabitation rates in EU | Eurofound 

Digit preferences in marriage formation in Sweden: Millennium marriages and birthday peaks 

 

Text- och innehållsansvariga