Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 2:a kvartalet 2020

Sysselsättningen minskar och arbetslösheten ökar

Statistiknyhet från SCB 2020-08-11 9.30

Andelen sysselsatta i åldern 15-74 år under andra kvartalet 2020 uppgick till 67,0 procent och arbetslöshetstalet var 9,1 procent, icke-säsongrensat. Det innebär att andelen sysselsatta minskade med 1,6 procentenheter och arbetslöshetstalet ökade med 2,1 jämfört med kvartal 2 2019. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 150,4 miljoner per vecka, vilket är en minskning med 8,0 procent kalenderkorrigerat. Säsongrensad och utjämnad data uppvisar en fortsatt minskning av sysselsättningen, medan arbetslösheten ökar.

För information om outlier-korrigering av säsongrensade serier, se länk nedan:

Information om säsongrensning i AKU 2020 (pdf)

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 553 000 under andra kvartalet 2020, icke säsongrensat. Jämfört med andra kvartalet 2019 ökade antalet män med 44 000 till 2 941 000. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 612 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,7 procent. För kvinnor uppgick det till 70,6, en minskning med 0,9 procentenheter och för män till 76,7 procent, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 494 000, en minskning med 26 000 personer jämfört med första kvartalet 2020. Arbetskraftstalet uppgick till 72,9 procent, en minskning med 0,4 procentenheter.

Sysselsättningen

Under andra kvartalet 2020 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 048 000, icke säsongrensat, en minskning med 98 000 jämfört med motsvarande kvartal 2019. Sysselsättningsgraden var 67,0 procent, vilket innebär en minskning med 1,6 procentenheter. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 375 000, en minskning med 74 000 och antalet män uppgick till 2 673 000. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 64,2 procent, en minskning med 2,2 procentenheter och bland män var den 69,7 procent, en minskning med 0,9 procentenheter.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 026 000. Det är en minskning med 99 000, varav 43 000 ungdomar, jämfört med första kvartalet 2020. Sysselsättningsgraden för personer i åldern 15-74 år var 66,7 procent, en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med första kvartalet 2020.

Anställda

Under andra kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 4 545 000, icke säsongrensat, en minskning med 97 000 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Av de anställda var 2 237 000 kvinnor, vilket är en minskning med 75 000, och 2 308 000 var män. Antalet fast anställda uppgick totalt till 3 853 000 personer. Antalet fast anställda kvinnor var 1 871 000 och antalet fast anställda män var 1 982 000. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 87 000 och uppgick till 692 000 personer. Bland de tidsbegränsat anställda var 367 000 kvinnor, vilket är en minskning med 65 000, och 325 000 var män. Jämfört med första kvartalet 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet anställda med 96 000, varav 78 000 var tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 150,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data under andra kvartalet 2020. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 8,0 procent jämfört med andra kvartalet 2019.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 142,0 miljoner timmar per vecka. Jämfört med första kvartalet 2020 är det en minskning med 10,7 miljoner timmar per vecka.

Majoriteten av de sysselsatta har en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka, så kallad heltid. Under andra kvartalet 2020 arbetade 3 916 000 personer heltid, en minskning med 115 000 personer. Av dessa var 2 237 000 män, vilket är en minskning med 62 000 personer och 1 679 000 var kvinnor, en minskning med 53 000. Totalt arbetade 338 000 personer kort deltid (1–19 timmar) och 776 000 personer lång deltid (20–34 timmar).

Den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick under andra kvartalet 2020 till 29,8 timmar per vecka. Jämfört med andra kvartalet 2019 innebär det en minskning med 0,9 timmar. Bland kvinnor var antalet timmar 27,6 och bland män 31,8 timmar, en minskning med 1,4 timmar.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick till 4 461 000 för andra kvartalet 2020, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 4,5 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade hela veckan eller del av veckan i sin huvudsyssla efter huvudsakligt frånvaroskäl. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i andra kvartalet 2020 till 595 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 46 000 jämfört med motsvarande period föregående år. Av dessa var 167 000 frånvarande på grund av sjukdom, en ökning med 60 000. Antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist var 41 000 och antalet som var frånvarande på grund av permittering var 44 000. Samtidigt minskade antalet personer som var frånvarande på grund av semester med 107 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro under endast en del av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering var 238 000. Motsvarande siffra för personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 106 000.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbete till 4 117 000, vilket är en minskning med 185 000 jämfört med kvartal 1 2020. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 909 000, en ökning med 86 000 jämfört med första kvartalet 2020.

Undersysselsättning

Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 334 000 undersysselsatta under andra kvartalet 2020, en ökning med 39 000 personer. Bland de undersysselsatta var 171 000 män, en ökning med 27 000 personer, och 162 000 var kvinnor. Undersysselsatta utgjorde 6,6 procent av de sysselsatta.

Arbetslösheten

Under andra kvartalet 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 505 000, icke säsongrensat, en ökning med 116 000 personer. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,1 procent, vilket är en ökning med 2,1 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 237 000, vilket är en ökning med 48 000 personer. Antalet arbetslösa män var 269 000, vilket är en ökning med 68 000. Både bland män och kvinnor var arbetslöshetstalet 9,1 procent. Arbetslöshetstalet ökade med 2,2 procentenheter bland män och med 1,9 procentenheter bland kvinnor.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa med 73 000 och en ökning av andelen arbetslösa med 1,4 procentenheter jämfört med första kvartalet 2020. Under andra kvartalet 2020 uppgick antalet arbetslösa till 468 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,5 procent.

Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i minst 27 veckor) i åldern 15-74 år var 92 000 under andra kvartalet 2020, icke säsongrensat. 50 000 män respektive 43 000 kvinnor var långtidsarbetslösa.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 196 000 personer, icke säsongrensat, en ökning med 41 000 personer. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 30,3, en ökning med 7,0 procentenheter. Av de arbetslösa ungdomarna var 127 000 heltidsstuderande, vilket är en ökning med 26 000.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande kvartal. Antalet arbetslösa uppgick till 159 000, vilket är en ökning med 34 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 26,4 procent, en ökning med 5,9 procentenheter.

Ej i arbetskraften

I gruppen ej i arbetskraften ingår de personer som varken klassas som sysselsatta eller arbetslösa. Under andra kvartalet 2020 bestod denna grupp av 1 982 000 personer, varav 894 000 var män och 1 089 000 var kvinnor. Antalet kvinnor ökade med 40 000 personer.

Bland de personer som stod utanför arbetskraften var 931 000 pensionärer. Antalet heltidsstuderande uppgick till 519 000 och antalet personer som uppgav att de var långvarigt sjuka var 238 000.

Latent arbetssökande

Antalet latent arbetssökande i åldern 15-74 år var 174 000 personer under andra kvartalet 2020, en ökning med 65 000 personer. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet latent arbetssökande 87 000, vilket innebär en ökning med 35 000 personer.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. Under andra kvartalet 2020 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 24,8 miljoner timmar per vecka, en ökning med 6,4 miljoner timmar jämfört med ett år tidigare. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 620 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 87,4 procent under andra kvartalet 2020, icke säsongrensat. Bland kvinnor uppgick det till 84,4 procent, en minskning med 0,9 procentenheter, och bland män uppgick det till 90,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av arbetskraftstalet, som uppgick till 86,9 procent.

Under andra kvartalet 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,6 procent, en minskning med 1,8 procentenheter, icke säsongrensat. Bland kvinnor var motsvarande siffra 78,1 procent, en minskning med 2,1 procentenheter, och bland män var den 83,1 procent, en minskning med 1,5 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningsgraden, som uppgick till 80,3 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 7,7 procent, vilket är en ökning med 1,9 procentenheter. Bland kvinnor var arbetslösheten 7,5 procent, en ökning med 1,6 procentenheter, och bland män var den 8,0 procent, en ökning med 2,3 procentenheter. I förhållande till närliggande kvartal visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av andelen arbetslösa, som uppgick till 7,6 procent.

Inrikes och utrikes födda i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 89,4 procent under andra kvartalet 2020, icke säsongrensat. Bland inrikes födda kvinnor uppgick det till 87,7 procent, och bland inrikes födda män uppgick det till 91,0 procent. Bland utrikes födda i åldern 20-64 år uppgick det relativa arbetskraftstalet till 81,4 procent under andra kvartalet 2020. Motsvarande siffra var 74,7 procent bland utrikes födda kvinnor och 87,9 procent bland utrikes födda män. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av arbetskraftstalet både bland inrikes och utrikes födda jämfört med närliggande kvartal. Det uppgick till 88,8 procent bland inrikes födda och 81,2 procent bland utrikes födda.

Under andra kvartalet 2020 var andelen sysselsatta bland inrikes födda i åldern 20–64 år 85,2 procent, en minskning med 1,2 procentenheter, icke säsongrensat. Bland inrikes födda kvinnor var sysselsättningsgraden 84,0 procent, en minskning med 1,2 procentenheter, och bland inrikes födda män var den 86,4 procent, en minskning på 1,0 procentenheter. Bland utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 67,0 procent, en minskning med 3,5 procentenheter. Bland utrikes födda män var motsvarande siffra 73,0 procent, vilket är en minskning med 2,7 procentenheter, och bland utrikes födda kvinnor uppgick den till 60,7 procent, en minskning med 4,6 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningsgraden för både inrikes- och utrikesfödda jämfört med närliggande kvartal. Bland inrikes födda uppgick den till 84,9 procent och motsvarande för utrikes födda var 66,8 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 4,7 procent under andra kvartalet 2020, en ökning med 1,3 procentenheter. Bland inrikes födda kvinnor ökade arbetslösheten med 0,9 procentenheter och uppgick till 4,3 procent och bland män uppgick den till 5,0 procent, en ökning med 1,6 procentenheter. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 17,8 procent, en ökning med 3,9 procentenheter jämfört med andra kvartalet 2019. Bland utrikes födda kvinnor var den 18,7 procent och bland män var den 17,0 procent. Det är en ökning med 4,2 procentenheter för kvinnor respektive 3,7 procentenheter för män. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning i arbetslöshetstalet för både inrikes och utrikes födda, jämfört med närliggande kvartal. Arbetslöshetstalet uppgick till 4,5 procent för inrikes födda och 17,7 procent för utrikes födda.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talKvartal 2 2020 Kvartal 2 2019Förändring sedan kvartal 2 2019 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal AntalAntal  
Befolkningen 7 535   7 504 31    
Män 3 835   3 818 17    
Kvinnor 3 700   3 687 14    
15-24 1 153   1 153 0    
Arbetskraften 5 553 ±31 5 535 18   40
Män 2 941 ±22 2 897 44 * 29
Kvinnor 2 612 ±23 2 637 ‑26   30
15-24 646 ±18 664 ‑19   23
Sysselsatta 5 048 ±31 5 146 ‑98 * 41
Män 2 673 ±24 2 697 ‑24   31
Kvinnor 2 375 ±24 2 449 ‑74 * 31
15-24 450 ±17 510 ‑60 * 22
Anställda 4 545 ±34 4 641 ‑97 * 44
Män 2 308 ±27 2 329 ‑22   34
Kvinnor 2 237 ±25 2 312 ‑75 * 32
Fast anställda 3 853 ±33 3 863 ‑9   42
Män 1 982 ±26 1 982 1   34
Kvinnor 1 871 ±24 1 881 ‑10   31
Tidsbegränsat anställda 692 ±27 779 ‑87 * 37
Män 325 ±19 348 ‑23   26
Kvinnor 367 ±19 431 ‑65 * 26
Undersysselsatta 334 ±19 295 39 * 25
Män 171 ±14 145 27 * 18
Kvinnor 162 ±13 150 12   17
Arbetade timmar*** .. .. .. ..   ..
Män .. .. .. ..   .. 
Kvinnor .. .. .. ..   ..
Arbetade timmar - kalenderkorrigerat*** .. .. .. ..   ..
Män .. .. .. ..   ..
Kvinnor .. .. .. ..   ..
Vanligen arbetad tid 1-19 timmar 338 ±21 320 19   27
Män 155 ±14 139 15   18
Kvinnor 184 ±15 181 3   20
Vanligen arbetad tid 20-34 timmar 776 ±27 779 ‑3   35
Män 273 ±17 253 19   22
Kvinnor 504 ±20 526 ‑22   27
Vanligen arbetad tid 35- timmar 3 916 ±34 4 031 ‑115 * 44
Män 2 237 ±25 2 299 ‑62 * 33
Kvinnor 1 679 ±26 1 732 ‑53 * 34
Faktisk medelarbetstid (timmar/vecka)*** .. .. .. ..   ..
Män .. .. .. ..   ..
Kvinnor .. .. .. ..   ..
Arbetslösa 505 ±22 389 116 * 31
Därav heltidsstuderande 191 ±16 160 32 * 23
Män 269 ±16,0 200 68 * 23,0
Kvinnor 237 ±16,0 189 48 * 24,0
15-24 196 ±14,0 155 41 * 20,0
Arbetslösa mer än 6 mån 92 ±11,0 80 13   16,0
Ej i arbetskraften 1 982 ±31 1 970 13   40
Män 894 ±22 921 ‑27   29
Kvinnor 1 089 ±23 1 049 40 * 30
Latent arbetssökande 174 ±15 109 65 * 19
Män 83 ±11 61 22 * 14
Kvinnor 91 ±11 48 43 * 14
Det outnyttjade arbetskraftstutbudet 24 800 ± 800 18 400 6 400 * 1 200
Män 13 500 ± 600 9 900 3 600 * 900
Kvinnor 11 300 ± 600 8 500 2 800 * 900

*** Korrigerade siffror avseende arbetade timmar för perioden 202002-202007 finns i tabellen "Korrigerade tabeller, arbetade timmar" på www.scb.se/AM0401

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd" Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
Procent Kvartal 2 2020   Kvartal 2 2019 Förändring sedan kvartal 2 2019   Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Andel procent   Andel procent Procent- enheter    
15-74 år            
Arbetskraftstal 73,7 ±0,4 73,8 ‑0,1   0,5
Män 76,7 ±0,6 75,9 0,8 * 0,7
Kvinnor 70,6 ±0,6 71,5 ‑0,9 * 0,8
15-24 56,0 ±1,5 57,6 ‑1,6   2,0
Sysselsättningsgrad 67,0 ±0,4 68,6 ‑1,6 * 0,5
Män 69,7 ±0,6 70,6 ‑0,9 * 0,8
Kvinnor 64,2 ±0,7 66,4 ‑2,2 * 0,8
15-24 39,0 ±1,4 44,2 ‑5,2 * 1,9
Relativa arbetslöshetstalet 9,1 ±0,4 7,0 2,1 * 0,5
Män 9,1 ±0,5 6,9 2,2 * 0,8
Kvinnor 9,1 ±0,6 7,2 1,9 * 0,9
15-24 30,3 ±2,1 23,3 7,0 * 2,9
20-64 år            
Arbetskraftstal 87,4 ±0,4 87,5 ‑0,1   0,6
Män 90,2 ±0,6 89,7 0,5   0,7
Kvinnor 84,4 ±0,7 85,3 ‑0,9 * 0,9
Inrikes födda 89,4 ±0,5 89,4 0,0   0,6
Män 91,0 ±0,6 90,5 0,5   0,8
Kvinnor 87,7 ±0,7 88,2 ‑0,5   0,9
Utrikes födda 81,4 ±1,2 81,8 ‑0,4   1,5
Män 87,9 ±1,4 87,3 0,6   1,9
Kvinnor 74,7 ±1,8 76,4 ‑1,7   2,4
Sysselsättningsgrad 80,6 ±0,5 82,4 ‑1,8 * 0,6
Män 83,1 ±0,7 84,6 ‑1,5 * 0,9
Kvinnor 78,1 ±0,8 80,2 ‑2,1 * 1,0
Inrikes födda 85,2 ±0,5 86,4 ‑1,2 * 0,7
Män 86,4 ±0,7 87,4 ‑1,0 * 0,9
Kvinnor 84,0 ±0,8 85,2 ‑1,2 * 1,0
Utrikes födda 67,0 ±1,3 70,5 ‑3,5 * 1,7
Män 73,0 ±1,8 75,7 ‑2,7 * 2,4
Kvinnor 60,7 ±2,0 65,3 ‑4,6 * 2,6
Relativa arbetslöshetstalet 7,7 ±0,4 5,8 1,9 * 0,5
Män 8,0 ±0,5 5,7 2,3 * 0,8
Kvinnor 7,5 ±0,6 5,9 1,6 * 0,9
Inrikes födda 4,7 ±0,3 3,4 1,3 * 0,5
Män 5,0 ±0,5 3,4 1,6 * 0,7
Kvinnor 4,3 ±0,5 3,4 0,9 * 0,7
Utrikes födda 17,8 ±1,2 13,9 3,9 * 1,8
Män 17,0 ±1,7 13,3 3,7 * 2,4
Kvinnor 18,7 ±2,0 14,5 4,2 * 2,9

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd" Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talKvartal 2 2020Kvartal 1 2020Kvartal 4 2019Kvartal 3 2019Kvartal 2 2019Årsförändringstakten i kvartal 2 2020*
Befolkningen 7 537 7 531 7 525 7 516 7 506 22
Män 3 836 3 833 3 829 3 825 3 818 12
Kvinnor 3 701 3 698 3 695 3 692 3 687 10
15-24 1 154 1 154 1 154 1 155 1 154 ‑1
Arbetskraften 5 494 5 520 5 530 5 510 5 493 .
Män 2 916 2 909 2 905 2 891 2 880 .
Kvinnor 2 578 2 611 2 626 2 620 2 613 .
15-24 602 611 630 632 631 .
Sysselsatta 5 026 5 125 5 145 5 132 5 122 .
Män 2 664 2 703 2 703 2 695 2 689 .
Kvinnor 2 362 2 421 2 441 2 437 2 433 .
15-24 444 486 505 507 506 .
Anställda 4 524 4 620 4 637 4 626 4 615 .
Män 2 299 2 334 2 333 2 326 2 321 .
Kvinnor 2 224 2 285 2 304 2 300 2 294 .
Fast anställda 3 844 3 863 3 877 3 864 3 848 .
Män 1 979 1 985 1 989 1 985 1 976 .
Kvinnor 1 865 1 878 1 888 1 879 1 872 .
Tidsbegränsat anställda 679 757 760 761 767 .
Män 320 349 344 341 345 .
Kvinnor 359 408 417 420 423 .
Arbetade timmar** .. .. .. .. .. ..
Män .. .. .. .. .. ..
Kvinnor .. .. .. .. .. ..
Arbetslösa 468 395 386 378 371 .
Män 251 205 201 196 191 .
Kvinnor 217 190 184 182 180 .
15-24 159 125 125 125 126 .
Ej i arbetskraften 2 043 2 011 1 994 2 006 2 013 .
Män 920 924 925 934 939 .
Kvinnor 1 123 1 087 1 070 1 072 1 074 .

** Korrigerade siffror avseende arbetade timmar för perioden 202002-202007 finns i tabellen "Korrigerade tabeller, arbetade timmar" på www.scb.se/AM0401

*För serier som är outlierkorrigerade avseende AKU kvartal 2 2020 är årsförändringstakten prickad. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
ProcentKvartal 2 2020Kvartal 1 2020Kvartal 4 2019Kvartal 3 2019Kvartal 2 2019Årsförändringstakten i kvartal 2 2020*
15-74 år            
Arbetskraftstal 72,9 73,3 73,5 73,3 73,2 .
Män 76,0 75,9 75,9 75,6 75,4 .
Kvinnor 69,7 70,6 71,1 71,0 70,9 .
15-24 52,2 53,0 54,6 54,7 54,7 .
Sysselsättningsgrad 66,7 68,1 68,4 68,3 68,2 .
Män 69,5 70,5 70,6 70,5 70,4 .
Kvinnor 63,8 65,5 66,1 66,0 66,0 .
15-24 38,5 42,1 43,8 43,9 43,8 .
Relativa arbetslöshetstalet 8,5 7,2 7,0 6,9 6,8 .
Män 8,6 7,1 6,9 6,8 6,6 .
Kvinnor 8,4 7,3 7,0 7,0 6,9 .
15-24 26,4 20,4 19,8 19,8 19,9 .
20-64 år            
Arbetskraftstal 86,9 87,1 87,5 87,3 87,2 .
Män 90,0 89,8 90,0 89,8 89,6 .
Kvinnor 83,6 84,3 84,8 84,7 84,7 .
Inrikes födda 88,8 89,0 89,3 89,2 89,2 .
Män 90,7 90,4 90,6 90,5 90,4 .
Kvinnor 86,9 87,4 87,9 87,9 87,9 .
Utrikes födda 81,2 81,6 81,9 81,5 81,2 .
Män 87,9 88,1 88,1 87,6 87,3 .
Kvinnor 74,1 75,0 75,6 75,3 75,0 .
Sysselsättningsgrad 80,3 81,6 82,0 82,0 82,1 .
Män 82,9 84,1 84,4 84,4 84,4 .
Kvinnor 77,6 78,9 79,5 79,6 79,7 .
Inrikes födda 84,9 85,9 86,2 86,1 86,1 .
Män 86,2 87,2 87,3 87,2 87,2 .
Kvinnor 83,4 84,5 85,1 85,0 85,0 .
Utrikes födda 66,8 68,7 69,4 69,5 69,7 .
Män 73,0 75,0 75,5 75,6 75,6 .
Kvinnor 60,4 62,3 63,2 63,3 63,6 .
Relativa arbetslöshetstalet 7,6 6,4 6,2 6,1 5,9 .
Män 7,9 6,3 6,2 6,0 5,8 .
Kvinnor 7,2 6,4 6,2 6,1 6,0 .
Inrikes födda 4,5 3,5 3,5 3,5 3,4 .
Män 4,9 3,6 3,7 3,6 3,5 .
Kvinnor 4,0 3,4 3,2 3,3 3,3 .
Utrikes födda 17,7 15,8 15,3 14,7 14,2 .
Män 17,0 14,9 14,3 13,7 13,4 .
Kvinnor 18,5 17,0 16,4 15,9 15,2 .

* För serier som är outlierkorrigerade avseende AKU kvartal 2 2020 är årsförändringstakten prickad. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)
Namnlös

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Namnlös

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)
Namnlös

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Namnlös

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för 3:e kvartalet 2020 publiceras 2020-10-27 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Torbjörn Aschan

Telefon
010-479 68 62
E-post
torbjörn.aschan@scb.se

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se