Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2022

Svagare utveckling på arbetsmarknaden

Statistiknyhet från SCB 2023-01-27 8.00

I december 2022 var 5 146 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 147,5 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 2,5 procent. Antalet arbetslösa var 380 000 och arbetslöshetstalet var 6,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet var 7,3 procent.

– Vi ser tecken på en svagare utveckling på arbetsmarknaden. Exempelvis ökar sysselsättningen inte i samma takt som tidigare och minskningen i arbetslösheten tycks ha stannat av, säger Elin Bandh, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I december 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 525 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 602 000 och antalet män uppgick till 2 923 000. Det relativa arbetskraftstalet var 73,1 procent. Bland kvinnor var det 70,0 procent och bland män 76,2 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 643 000 personer. Det är en ökning jämfört med närliggande månader. Arbetskraftstalet uppgick till 74,7 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 146 000 i december 2022, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 411 000 och antalet sysselsatta män var 2 735 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,1 procent. För kvinnor var sysselsättningsgraden 64,9 procent och för män 71,2 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 232 000 personer. Det är en ökning jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 69,2 procent.

Anställda

I december 2022 uppgick antalet anställda till 4 626 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 275 000 och antalet anställda män var 2 351 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 973 000 personer, av dessa var 1 914 000 kvinnor och 2 059 000 män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 653 000 personer, av dessa var 362 000 kvinnor och 292 000 män.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 717 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 984 000 och för tidsbegränsat anställda 733 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av antalet anställda och fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2022 till i genomsnitt 147,5 miljoner per vecka, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 2,5 procent jämfört med december 2021.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 157,7 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I december 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 380 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 191 000 och antalet arbetslösa män var 189 000. Arbetslöshetstalet var 7,3 procent för kvinnor och 6,4 procent för män. Antalet långtidsarbetslösa personer som varit arbetslösa i minst 27 veckor uppgick till 129 000, en minskning med 33 000. Antalet långtidsarbetslösa kvinnor minskade med 28 000 till 59 000 och antalet män var 70 000. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 122 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 20,7 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 74 000 heltidsstuderande.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 411 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 148 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,9 procent. För ungdomarna är det en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2022 uppgick det till i genomsnitt 20,7 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 518 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Samband på arbetsmarknaden december 2022, 15–74 år

Diagram

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal December 2022 December 2021 Förändring
sedan
December
2021
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 555 ±17   7 520   35   .
Män 3 839 ±14   3 822   17   .
Kvinnor 3 717 ±9   3 698   18   .
15-24 år 1 178 ±7   1 151   27   .
20-64 år 5 902 ±14   5 861   41   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 525 ±54 73,1 5 483 72,9 43   68
Män 2 923 ±42 76,2 2 895 75,8 28   53
Kvinnor 2 602 ±45 70,0 2 588 70,0 15   57
15-24 år 590 ±31 50,1 568 49,4 22   38
20-64 år 5 130 ±48 86,9 5 092 86,9 39   60
2a. Sysselsatta 5 146 ±51 68,1 5 083 67,6 63   64
Män 2 735 ±44 71,2 2 703 70,7 32   55
Kvinnor 2 411 ±46 64,9 2 380 64,4 31   58
15-24 år 468 ±27 39,7 456 39,6 12   34
20-64 år 4 823 ±48 81,7 4 767 81,3 56   60
Anställda 4 626 ±59   4 577   49   73
Män 2 351 ±50   2 323   28   62
Kvinnor 2 275 ±48   2 254   21   60
15-24 år 454 ±27   442   11   34
20-64 år 4 376 ±57   4 347   28   70
Fast 3 973 ±64   3 912   61   78
Tidsbegränsat 653 ±51   665   ‑12   68
Undersysselsatta [2] 327 ±38 6,4 289 5,7 38   47
Män 176 ±28 6,4 145 5,4 32   35
Kvinnor 151 ±25 6,2 144 6,1 7   32
15-24 år 99 ±22 21,1 77 16,9 22   27
20-64 år 294 ±36 6,1 257 5,4 37   45
I arbete 4 303 ±65   4 178   125 * 86
Män 2 337 ±53   2 242   95 * 69
Kvinnor 1 966 ±52   1 936   30   69
Arbetade timmar 147 500 ±2 700   138 500   9 000 * 3 400
Män 83 800 ±2 200   77 700   6 100 * 2 800
Kvinnor 63 700 ±1 900   60 800   2 900 * 2 400
2b. Arbetslösa 380 ±36 6,9 400 7,3 ‑20   51
därav heltidsstuderande 141 ±26   134   6   37
Män 189 ±27 6,4 193 6,6 ‑4   38
Kvinnor 191 ±29 7,3 208 8,0 ‑16   41
15-24 år 122 ±24 20,7 112 19,7 10   33
20-64 år 307 ±32 6,0 325 6,4 ‑18   45
Arbetslösa mer än 6 mån 129 ±22 38,2 162 45,0 ‑33 * 32
3. Ej i arbetskraften 2 030 ±55   2 037   ‑8   69
Män 915 ±42   927   ‑11   52
Kvinnor 1 115 ±46   1 111   4   57
15-24 år 588 ±31   583   5   39
20-64 år 772 ±48   770   2   60
Latent arbetssökande 271 ±35   273   ‑1   44
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 20 700 ±1 500   20 900   ‑200   2 100

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta. * Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd"

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal December
2022
Antal
November
2022
Antal
Oktober
2022
Antal
Årsförändringstakten
i December 2022
Antal
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 558 7 554 7 550 50
Män 3 844 3 842 3 840 25
Kvinnor 3 714 3 712 3 710 25
15-24 år 1 179 1 177 1 175 21
20-64 år 5 903 5 899 5 896 47
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 643 5 638 5 634 58
Män 2 978 2 975 2 972 36
Kvinnor 2 665 2 663 2 662 21
15-24 år 677 677 676 5
20-64 år 5 177 5 173 5 170 45
2a. Sysselsatta 5 232 5 227 5 223 59
Män 2 771 2 768 2 765 32
Kvinnor 2 462 2 459 2 458 26
15-24 år 529 530 530 ‑6
20-64 år 4 859 4 855 4 851 47
Anställda 4 717 4 713 4 710 44
Män 2 401 2 399 2 398 20
Kvinnor 2 316 2 314 2 312 25
15-24 år 517 518 518 ‑7
20-64 år 4 427 4 424 4 421 39
Fast 3 984 3 978 3 971 78
Tidsbegränsat 733 736 739 ‑34
I arbete 4 433 4 429 4 425 48
Män 2 404 2 402 2 400 26
Kvinnor 2 028 2 027 2 025 22
Arbetade timmar 157 700 157 500 157 300 1 900
Män 89 400 89 300 89 200 1 500
Kvinnor 68 200 68 200 68 100 400
2b. Arbetslösa 411 411 411 ‑1
Män 207 207 207 4
Kvinnor 203 204 204 ‑5
15-24 år 148 147 146 11
20-64 år 318 319 319 ‑2
3. Ej i arbetskraften 1 915 1 916 1 916 ‑8
Män 866 867 868 ‑12
Kvinnor 1 049 1 049 1 048 4
15-24 år 502 500 499 16
20-64 år 726 726 725 2

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent December
2022
Andel
November
2022
Andel
Oktober
2022
Andel
Årsförändringstakten
i December 2022
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 74,7 74,6 74,6 0,3
Män 77,5 77,4 77,4 0,4
Kvinnor 71,8 71,8 71,8 0,1
15-24 år 57,5 57,5 57,5 ‑0,6
20-64 år 87,7 87,7 87,7 0,1
2a. Sysselsättningsgraden 69,2 69,2 69,2 0,3
Män 72,1 72,0 72,0 0,4
Kvinnor 66,3 66,3 66,2 0,3
15-24 år 44,9 45,0 45,1 ‑1,3
20-64 år 82,3 82,3 82,3 0,1
2b. Relativa arbetslöshetstalet 7,3 7,3 7,3 ‑0,1
Män 7,0 7,0 7,0 0,0
Kvinnor 7,6 7,7 7,7 ‑0,2
15-24 år 21,9 21,7 21,6 1,5
20-64 år 6,2 6,2 6,2 ‑0,1

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2022

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2022

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2022

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2022

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publiceringstillfälle: 2023-02-07

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Elin Bandh

Telefon
010-479 41 21
E-post
elin.bandh@scb.se

Michella Szukis

Telefon
010-479 41 68
E-post
michella.szukis@scb.se