Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2020

Svår arbetsmarknad för ungdomar

Statistiknyhet från SCB 2020-07-23 9.30

I juni 2020 var antalet sysselsatta 5 101 000, en minskning med 148 000. Störst minskning skedde bland tidsbegränsat anställda kvinnor i åldern 15-24 år. Antalet arbetslösa ökade med 150 000 till 557 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 9,8 procent, en ökning med 2,6 procentenheter. Bland ungdomar ökade arbetslösheten med 8,7 procentenheter till 32,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 156,4 miljoner timmar per vecka, en minskning med 6,9 procent kalenderkorrigerat. Säsongrensat och utjämnat minskade sysselsättningen medan arbetslösheten ökade. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,3 procent.

Arbetskraften

I juni 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 658 000, icke säsongrensat. Antalet män uppgick till 2 990 000, en ökning med 50 000, och antalet kvinnor till 2 667 000 personer. Det relativa arbetskraftstalet var 75,1 procent. Bland kvinnor var det 72,1 procent, en minskning med 1,5 procentenheter, och bland män 78,0 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 501 000, en minskning med 51 000 personer jämfört med februari 2020, då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på den svenska arbetsmarknaden. Arbetskraftstalet uppgick till 73,0 procent, en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med februari 2020. Noterbart är att minskningen, för både antal och andel i arbetskraften, har avstannat de tre sista månaderna.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 101 000 i juni 2020, icke säsongrensat. Det är en minskning med 148 000 personer, varav 84 000 ungdomar i åldern 15-24 år, jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 408 000 personer. Det är en minskning med 111 000 varav 54 000 ungdomar. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 693 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,7 procent, en minskning med 2,2 procentenheter. Bland kvinnor var den 65,1 procent, en minskning med 3,2 procentenheter, och bland män uppgick den till 70,2 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 4 987 000. Det är en minskning med 169 000, varav 73 000 ungdomar, jämfört med februari 2020. Sysselsättningsgraden var 66,2 procent, en minskning med 2,3 procentenheter jämfört med februari 2020.

Anställda

I juni 2020 uppgick antalet anställda till 4 606 000 enligt icke säsongrensade data. Det är en minskning med 132 000 jämfört med samma månad ett år tidigare, varav 107 000 var kvinnor. Antalet fast anställda uppgick till 3 879 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 727 000 personer. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 126 000 personer jämfört med samma månad föregående år av vilka 95 000 var kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år minskade antalet tidsbegränsat anställda med 57 000 personer.

Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet anställda med 146 000 varav 127 000 var tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i juni 2020 till i genomsnitt 156,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 6,9 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Störst var minskningen i Hotell och restaurang, där antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat minskade med 41,1 procent jämfört med juni 2019. Inom Transport var minskningen 34,9 procent och inom Tillverkning av verkstadsvaror 18,5 procent. Även inom Handel skedde en minskning.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 142,1 miljoner timmar per vecka. Jämfört med februari 2020 är det en minskning med 13,3 miljoner timmar per vecka. Dock har minskningen planat ut de senaste månaderna i och med att antalet arbetade timmar i juni ligger på samma nivå som i april och maj.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i juni 2020 till 4 480 000, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 4,3 procent jämfört med motsvarande månad året innan.

I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade hela veckan eller del av veckan i sin huvudsyssla, efter huvudsakligt frånvaroskäl. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i juni 2020 till 629 000, icke säsongrensat. Det är en minskning med 88 000 jämfört med motsvarande period föregående år. Av dessa var 130 000 frånvarande på grund av sjukdom, en ökning med 38 000. Antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist ökade till 34 000 och antalet som var frånvarande på grund av permittering ökade till 29 000. Samtidigt minskade antalet personer som var frånvarande på grund av semester med 172 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro under endast en del av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering ökade till 232 000. Motsvarande siffra för personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 79 000, en ökning med 42 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 139 000, vilket var en minskning med 230 000 jämfört med februari 2020. Däremot har minskningen planat ut de senaste månaderna i och med att antalet personer i arbete i juni ligger på ungefär samma nivå som i april och maj. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 848 000, en ökning med 61 000 jämfört med februari.

Arbetslösheten

I juni 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 557 000, icke säsongrensat, en ökning med 150 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,8 procent, en ökning med 2,6 procentenheter. Antalet arbetslösa män ökade med 87 000 till 298 000 och antalet arbetslösa kvinnor ökade med 64 000 till 259 000. Bland män ökade arbetslöshetstalet med 2,8 procentenheter till 10,0 procent och bland kvinnor ökade det med 2,5 procentenheter till 9,7 procent. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 238 000 personer, en ökning med 58 000 personer. Detta motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 32,3 procent, en ökning med 8,7 procentenheter.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa med 118 000 och på en ökning av andelen arbetslösa med 2,2 procentenheter jämfört med februari 2020. I juni 2020 uppgick antalet arbetslösa till 513 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med februari 2020. Antalet arbetslösa ungdomar ökade med 48 000 till 173 000 personer och arbetslöshetstalet ökade med 8,8 procentenheter till 28,7 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2020 uppgick det till i genomsnitt 28,5 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 8,0 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 713 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I juni 2020 uppgick antalet latent arbetssökande till 189 000 personer, en ökning med 89 000 personer varav 68 000 kvinnor jämfört med samma månad föregående år. Antalet undersysselsatta uppgick till 345 000 personer.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i juni 2020 till 88,3 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 91,0 procent och bland kvinnor uppgick det till 85,4 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftstalet till 86,9 procent, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med februari 2020.

I juni 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 81,1 procent, icke säsongrensat. Det är en minskning med 2,4 procenteneheter jämfört med samma månad förra året. Bland män var sysselsättningsgraden 83,4 procent och bland kvinnor var den 78,6 procent, en minskning med 1,7 respektive 3,3 procentenheter. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 79,7 procent, en minskning med 2,4 procentenheter jämfört med februari 2020.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i juni 2020 för åldersgruppen 20–64 år till 8,2 procent, en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland män var arbetslösheten 8,3 procent och bland kvinnor 7,9 procent, en ökning med 2,5 respektive 2,4 procentenheter. Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet med 2,0 procentenheter, till 8,4 procent.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 122 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under juni månad. Detta innebär att 19,6 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19. Andelen var 23,3 procent bland män och 16,8 procent bland kvinnor.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 17,3 procent, motsvarande 99 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Andelen var 19,9 procent bland män och 15,5 procent bland kvinnor. Utöver detta uppgav 24,2 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 287 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 41,7 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 14,2 procent upplevde att de fått mer att göra. Av de som slutat sitt arbete sedan mars var det 38 000 som uppgav att det var som en följd av pandemin.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta att arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under juni 2020 stod 1 878 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 89 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19. Utöver detta var det 31 000 personer som angav att de inte hade kunnat börja ett arbete som en följd av covid-19.

Samband på arbetsmarknaden juni 2020, 15–74 år

Samband på arbetsmarknaden juni 2020, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talJuni 2020Juni 2019Förändring
sedan
Juni
2019
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3) 7 535     7 507   28   .
Män 3 835     3 820   16   .
Kvinnor 3 700     3 688   13   .
15-24 år 1 152     1 152   0   .
20-64 år 5 867     5 832   36   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 658 ±52 75,1 5 656 75,3 2   68
Män 2 990 ±37 78,0 2 941 77,0 50 * 49
Kvinnor 2 667 ±40 72,1 2 715 73,6 ‑48   52
15-24 år 737 ±31 63,9 762 66,2 ‑26   40
20-64 år 5 178 ±41 88,3 5 164 88,5 15   54
2a. Sysselsatta 5 101 ±54 67,7 5 249 69,9 ‑148 * 71
Män 2 693 ±42 70,2 2 730 71,5 ‑37   55
Kvinnor 2 408 ±42 65,1 2 519 68,3 ‑111 * 55
15-24 år 499 ±31 43,3 583 50,6 ‑84 * 41
20-64 år 4 756 ±46 81,1 4 872 83,5 ‑116 * 61
Anställda 4 606 ±59   4 738   ‑132 * 77
Män 2 334 ±46   2 359   ‑25   60
Kvinnor 2 272 ±43   2 379   ‑107 * 56
15-24 år 480 ±31   566   ‑86 * 40
20-64 år 4 347 ±54   4 439   ‑93 * 70
Fast 3 879 ±58   3 885   ‑6   75
Tidsbegränsat 727 ±47   853   ‑126 * 63
Undersysselsatta [1] 345 ±33 6,8 315 6,0 30   44
Män 178 ±24 6,6 160 5,8 18   32
Kvinnor 168 ±23 7,0 155 6,2 12   30
15-24 år 111 ±19 22,3 99 17,0 12   25
20-64 år 302 ±31 6,4 277 5,7 25   41
I arbete 4 480 ±62   4 546   ‑66   88
Män 2 421 ±46   2 451   ‑30   65
Kvinnor 2 059 ±47   2 095   ‑36   65
Arbetade timmar*** .. .. .. ..   ..   ..
Män .. .. ..  ..   ..   ..
Kvinnor .. .. ..  ..   ..  * ..
2b. Arbetslösa 557 ±39 9,8 407 7,2 150 * 56
därav heltidsstuderande 185 ±25   157   28   37
Män 298 ±29 10,0 211 7,2 87 * 42
Kvinnor 259 ±28 9,7 196 7,2 64 * 40
15-24 år 238 ±27 32,3 180 23,6 58 * 40
20-64 år 422 ±33 8,2 292 5,6 131 * 48
Arbetslösa mer än 6 mån 91 ±17 17,8 65 18,2 27 * 24
3. Ej i arbetskraften 1 878 ±52   1 852   26   68
Män 845 ±37   879   ‑34   49
Kvinnor 1 033 ±40   973   60 * 52
15-24 år 416 ±31   390   26   40
20-64 år 689 ±41   668   21   54
Latent arbetssökande 189 ±27   100   89 * 35
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 28 500 ±1 500   20 500   8 000 * 2 200

*** Korrigerade siffror avseende arbetade timmar för perioden 202002-202007 finns i tabellen "Korrigerade tabeller, arbetade timmar" på www.scb.se/AM0401

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talJuni
2020
Antal
Maj
2020
Antal
April
2020
Antal
Årsförändringstakten
i Juni 2020
Antal*
1. Befolkningen (=2+3) 7 538 7 536 7 535 22
Män 3 836 3 835 3 834 12
Kvinnor 3 702 3 701 3 700 10
15-24 år 1 154 1 154 1 154 0
20-64 år 5 871 5 869 5 866 31
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 501 5 493 5 486 .
Män 2 923 2 913 2 910 .
Kvinnor 2 578 2 580 2 577 .
15-24 år 604 601 602 .
20-64 år 5 104 5 098 5 093 .
2a. Sysselsatta 4 987 5 052 5 048 .
Män 2 648 2 676 2 673 .
Kvinnor 2 340 2 376 2 375 .
15-24 år 430 452 452 .
20-64 år 4 677 4 737 4 734 .
Anställda 4 501 4 539 4 536 .
Män 2 291 2 305 2 302 .
Kvinnor 2 210 2 234 2 233 .
15-24 år 415 443 443 .
20-64 år 4 269 4 313 4 309 .
Fast 3 864 3 833 3 831 .
Tidsbegränsat 637 706 705 .
I arbete 4 139 4 105 4 100 .
Män 2 245 2 235 2 231 .
Kvinnor 1 894 1 870 1 869 .
Arbetade timmar*** .. .. ..  
Män .. .. ..  
Kvinnor ... .. ..  
2b. Arbetslösa 513 441 439 .
Män 275 237 236 .
Kvinnor 238 204 202 .
15-24 år 173 150 150 .
20-64 år 427 362 360 .
3. Ej i arbetskraften 2 038 2 043 2 048 .
Män 914 923 925 .
Kvinnor 1 124 1 121 1 123 .
15-24 år 550 552 552 .
20-64 år 768 770 773 .

*** Korrigerade siffror avseende arbetade timmar för perioden 202002-202007 finns i tabellen "Korrigerade tabeller, arbetade timmar" på www.scb.se/AM0401

* För serier som är outlierkorrigerade avseende AKU juni 2020 är årsförändringstakten prickad.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
ProcentJuni
2020
Andel
Maj
2020
Andel
April
2020
Andel
Årsförändringstakten
i Juni 2020
Andel*
2. Relativa arbetskraftstalet 73,0 72,9 72,8 .
Män 76,2 75,9 75,9 .
Kvinnor 69,6 69,7 69,6 .
15-24 år 52,3 52,1 52,2 .
20-64 år 86,9 86,9 86,8 .
2a. Sysselsättningsgraden 66,2 67,0 67,0 .
Män 69,0 69,8 69,7 .
Kvinnor 63,2 64,2 64,2 .
15-24 år 37,3 39,2 39,2 .
20-64 år 79,7 80,7 80,7 .
2b. Relativa arbetslöshetstalet 9,3 8,0 8,0 .
Män 9,4 8,1 8,1 .
Kvinnor 9,3 7,9 7,8 .
15-24 år 28,7 24,9 24,9 .
20-64 år 8,4 7,1 7,1 .

* För serier som är outlierkorrigerade avseende AKU juni 2020 är årsförändringstakten prickad.

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2020

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2020

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2020

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2020

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för juli publiceras 2020-08-20, kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Daniel Samuelsson

Telefon
010-479 49 78
E-post
daniel.samuelsson@scb.se

Marija Kamath

Telefon
010–479 41 21
E-post
marija.kamath@scb.se