Till innehåll på sidan

Sysselsättningsgrad

Procent av befolkningen, 15-74 år, säsongrensade och utjämnade värden

Tidsserie över sysselsättningsgrad, 15-74 år

Från och med den 1 januari 2021 anpassas AKU till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Storleken på tidsseriebrottet är ännu inte fastställt och jämförelser av statistiken avseende 2021 mot föregående år avrådes. Arbetet med eventuell länkning förväntas vara klart i slutet av 2021. Se mer information på www.scb.se/aku

Definitioner och förklaringar

Sysselsättningsgraden anger andelen sysselsatta personer av befolkningen i åldern 15–74 år. En sysselsatt person är en person som under en viss vecka (referensveckan) utfört något arbete i minst en timme som anställd, egen företagare eller medhjälpare i företag tillhörande en familjemedlem. Personer som inte har utfört något arbete enligt ovan, men som hade anställning eller arbete som de var tillfälligt frånvarande från under hela referensveckan (på grund av exempelvis semester eller sjukdom) räknas också som sysselsatta.

Mer om statistiken

Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se