Till innehåll på sidan

Information gällande korrigeringen av felet i arbetade timmar i AKU

SCB har identifierat ett problem som påverkat skattningarna av antal arbetade timmar i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) under delar av 2020. Felet uppstod vid en uppdatering av ett it-system. Problemet är nu åtgärdat och statistiken korrigerad. Större delen av korrigeringarna ligger inom den statistiska felmarginalen.

Systemet används vid inläsning av svaren från telefonintervjuerna i AKU. Problemet har inneburit att en del uppgifter om antalet arbetade timmar inte har kunnat läsas in i systemet för vissa av de individer som under året haft mer än ett arbete. Det har lett till att det totala antalet arbetade timmar underskattats i olika grad för perioden februari–juli 2020.

För februari månad har det totala antalet arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15–74 år underskattats med 0,02 procent. För mars–juli ligger underskattningen på 1,4–2,2 procent beroende på mätmånad. För alla månader utom maj ligger underskattningen inom den statistiska felmarginalen. För maj hamnar den strax utanför felmarginalen.

I tabellen nedan återfinns uppgifter avseende underskattningen i antalet arbetade timmar bland sysselsatta i åldern 15–74 år samt felmarginalen för skattningen av antalet arbetade timmar. Uppgifterna uttrycks i miljoner timmar.

MätmånadPublicerat antal arbetade timmarKorrekt antal arbetade timmarUnderskattning i miljoner timmarFelmarginal i miljoner timmar
2020-02 168,4 168,4 0,0 2,0
2020-03 159,4 161,7 2,3 2,5
2020-04 143,6 145,8 2,2 2,3
2020-05 145,1 147,4 2,4 2,3
2020-06 154,1 156,4 2,3 2,5
2020-07 96,6 98,7 2,1 2,8

Felet i arbetade timmar påverkar även uppgifterna över den faktiska medelarbetstiden per vecka. I tabellen nedan redovisas hur stor underskattningen i faktisk medelarbetstid varit för sysselsatta i åldern 15–74 år.

MätmånadPublicerad medelarbetstidKorrekt medelarbetstidUnderskattningFelmarginal
2020-02 33,2 33,2 0,01 0,42
2020-03 31,5 32,0 0,45 0,43
2020-04 28,7 29,1 0,45 0,40
2020-05 28,9 29,3 0,47 0,39
2020-06 30,2 30,7 0,45 0,41
2020-07 18,8 19,2 0,40 0,50

När det gäller medelarbetstiden per vecka ligger felet under februari och juli månad inom felmarginalen. För perioden mars–juni ligger underskattningen av den genomsnittliga arbetstiden strax över felmarginalen.