Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik om löner

Tack vare våra samlade resurser kan vi göra special­bearbetningar till själv­kostnads­pris inom det mesta som rör arbets­marknaden. I detta sammanhang finns också möjlighet att utnyttja information från andra register vid SCB.

Ett exempel är arbetet med att beskriva löner ur ett jämställd­hets­perspektiv. Viktiga uppdrags­givare är bland många andra Skol­verket, Arbets­skydds­styrelsen och AMS.

Vi har en heltäckande kompetens inom vår specialitet dvs. produktion av opartisk och lättill­gänglig statistik av hög kvalitet inom löneområdet.

Metod

Vi har den metodkompetens som krävs för alla olika moment i en statistisk under­sökning. Urvals­under­sökningar planeras i nära samarbete med de ämnes­ansvariga. Då kan vi göra rätt urval, och slipper förbruka onödiga resurser. När sedan data samlats in gäller det att beräkna olika statistiska storheter så effektivt som möjligt.

Utredningar

Vår specialkompetens inom områdena statistik, ekonomi och informations­teknik används till att göra kvalificerade utredningar inom arbets­marknads­området, med inriktning mot löner och arbets­kostnader. Naturligtvis använder vi också SCB:s samlade kompetens vid dessa utredningar. Till exempel ämnes­experter och intervjuare.

Produktion

Till verksamheten hör omfattande enkätunder­sökningar som huvud­sakligen vänder sig till företag, kommuner, myndig­heter, regioner och övriga arbetsgivare.

IT-system

Vår ADB-kompetens omfattar allt från system­utveckling och system­förvaltning till underhåll och drift av system. System­utveck­lingens samtliga faser, från verksamhets­analys till realisering i PC- och client/server-miljö, ingår.

Arbetet görs nästan alltid i projekt­grupper där ämnes­experter, metod­statistiker och användare ingår till­sammans med system­utvecklare. Vi följer SCB:s utvecklings- och dokumentations­modell, baserad på relations­databasteorin.

Kontakta oss

Skriv till lonestat@scb.se eller ring till vår uppdrags­ansvariga Sofia Löfgren 010-479 65 86 om du har frågor angående lönestatistik.