Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 1:a kvartalet 2020

Fler sjukdagar första kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-06-09 9.30

Antalet sjukdagar per anställd ökade under första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal 2019. Antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 2,26 dagar per anställd.

För kvinnor ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,47, medan det för män ökade med 0,36 sjukdagar per anställd.

De stora ökningarna för första kvartalet 2020 påverkas till stor del av den pågående pandemin av Covid-19.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön, kvartal 1
Sektor Kön 1:a kvartalet
    2020 2019 Förändring Procentuell förändring
Näringslivet Kvinnor 2,12 1,84 0,28 15,4
  Män 1,81 1,47 0,33 22,7
  Totalt 1,93 1,61 0,31 19,5
Kommuner Kvinnor 3,61 2,84 0,77 27,2
  Män 2,75 2,15 0,60 27,8
  Totalt 3,41 2,68 0,73 27,3
Regioner Kvinnor 3,09 2,41 0,68 28,3
  Män 2,17 1,65 0,53 32,0
  Totalt 2,89 2,24 0,65 28,9
Stat Kvinnor 2,52 2,25 0,27 12,2
  Män 1,58 1,30 0,28 21,3
  Totalt 2,07 1,79 0,28 15,4
HiO Kvinnor 2,21 1,63 0,57 35,1
  Män 1,36 1,02 0,33 32,3
  Totalt 1,88 1,39 0,49 35,1
Totalt Kvinnor 2,67 2,20 0,47 21,2
  Män 1,88 1,52 0,36 23,6
  Totalt 2,26 1,85 0,41 22,1

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter näringsgren SNI 2007 och kön, kvartal 1
SNI 2007Kön1:a kvartalet
  20202019FörändringProcentuell förändring
Poduktionsnäringar Kvinnor 2,11 1,90 0,21 11,2
SNI 2007 A-F Män 2,15 1,75 0,39 22,5
  Totalt 2,14 1,78 0,36 20,1
Servicenäringar Kvinnor 2,72 2,23 0,49 21,9
SNI 2007 G-S Män 1,75 1,41 0,34 24,1
  Totalt 2,29 1,87 0,42 22,6
Totalt Kvinnor 2,67 2,20 0,47 21,2
  Män 1,88 1,52 0,36 23,6
 Totalt 2,26 1,85 0,41 22,1

Ersättningsdagar

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,80 dagar per anställd under första kvartalet 2020. Det är en ökning med 0,30 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Antalet sjukfall ökade

Antalet sjukfall per anställd ökade första kvartalet 2020, jämfört med motsvarande kvartal 2019. Bland kvinnor var det 0,62 sjukfall per anställd och för män 0,43 sjukfall per anställd.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, kvartal 1
  Antal sjukfall   Sjukfall per anställd   Antal anställda
Sektor 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Näringsliv 1 464 280 1 380 732 0,45 0,43 3 254 909 3 234 620
Kommun 672 564 592 126 0,77 0,67 872 223 884 704
Region 192 054 158 225 0,68 0,57 282 794 277 712
Stat 125 942 112 474 0,48 0,44 264 139 255 048
HiO 43 677 39 271 0,42 0,36 102 786 110 493
Totalt 2 498 518 2 282 829 0,52 0,48 4 776 850 4 762 577

De flesta sjukfallen varade högst en vecka

Av alla sjukfall var cirka 85 procent upp till en vecka långa. En och två dagar långa sjukfall var vanligast förekommande och utgjorde cirka 45 procent av alla sjukfall.

Antal sjukfall per fallängd, kvartal 1 2020

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 1:a kvartalet 2020

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, det vill säga antalet sjukfall som varar en dag, två dagar och så vidare.

 

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller inte. 

Sjukfall är varje tillfälle då en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive dagar med karensavdrag).

Alla förändringssiffor beräknas från uppgifter som inte är avrundade. Undersökningen publiceras kvartalsvis.

HiO står för Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.

Nästa publiceringstillfälle

2020-09-08 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lena Österberg

Telefon
010 479 60 19
E-post
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing

Telefon
010-479 66 49
E-post
linda.karbing@scb.se