Till innehåll på sidan

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 1:a kvartalet 2020. Korrigerad 2020-05-20

Antalet anställda i statlig sektor ökar

Statistiknyhet från SCB 2020-05-20 9.30

Det totala antalet anställda var 4 776 800 första kvartalet 2020, av dessa var 3 254 900 anställda inom näringslivet. Lönesumman ökade med 3,7 procent och antalet lediga jobb minskade med 7,9 procent.

Inom offentlig förvaltning fanns det 1 419 200 anställda, vilket är en ökning med 0,1 procent jämfört med samma kvartal föregående år. I statlig sektor ökade antalet anställda med 3,6 procent och i regionerna med 1,8 procent. I kommunal sektor minskade antalet anställda med -1,4 procent.

Vetenskaplig forskning och utveckling ökade med 18 procent. Fastighetsverksamhet ökade med 9 procent. Tillverkning av motorfordon och släpvagnar samt Post-kurirverksamhet minskade med 6 procent respektive 10 procent.

Sjukfrånvaron ökade med 1,0 procentenheter under första kvartalet 2020.

Lönesumman ökade med 3,7 procent

Den totala lönesumman i Sverige uppgick till 476 miljarder kronor, en ökning med 3,7 procent jämfört med samma period förra året.

I näringslivet ökade lönesumman med 4,3 procent och i offentlig förvaltning med 2,6 procent. I kommunal sektor ökade lönesumman med 1,4 procent, i statlig sektor med 4,0 procent och i landstingssektorn med 4,0 procent. Inom Hushållens icke-vinstdrivande organisationer ökade lönesumman med 1,8 procent.

Bland näringslivets stora branscher fanns den största ökningen av lönesumman i Informations- och kommunikationsverksamhet som ökade lönesumman med 8,1 procent. Lönesumman i branschen Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade med 6,8 procent. I de mindre branscherna ökade Gruvor och miniralutvinningsindustimed 7,8 procent.

Antal lediga jobb minskar

Första kvartalet 2020 fanns det cirka 132 400 lediga jobb på arbetsmarknaden, en minskning med 7,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019 då antalet lediga jobb uppgick till cirka 143 800.

Av de lediga jobben fanns 83 000 i näringslivet, en minskning med 9,3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Av dessa var cirka 29 800 vakanser (obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart), vilket är en minskning med 15,8 procent jämfört med 2019.

Rekryteringsgraden (andel lediga jobb av antal anställda) i näringslivet ökade under årets första kvartal. Rekryteringsgraden på 2,5 kan jämföras med motsvarande kvartal 2019 då den var 2,8. Detta kan tolkas som att rekryteringsaktiviteten var högre under första kvartalet 2019 än under första kvartalet 2020.

I den offentliga förvaltningen fanns det cirka 46 700 lediga jobb, vilket är en minskning med 6,2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Inom den statliga sektorn ökade antal lediga jobb med 20,5 procent, medan antalet minskade inom såväl kommun som landsting.

Alla förändringar är inte statistiskt säkerställda.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statististiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2020-08-20 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik:

Konjunkturstatistik över vakanser:

Lönesummor, arbetsgivaravgifter, prel. A-skatt:

Förfrågningar

Leif Norén

Telefon
010-479 64 78
E-post
leif.noren@scb.se

Freja Sahrblom

Telefon
010-479 61 36
E-post
freja.sahrblom@scb.se