Till innehåll på sidan

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2015:

Fler förvärvsarbetande i alla län

Statistiknyhet från SCB 2016-12-01 9.30

Mellan år 2014 och 2015 ökade antalet förvärvsarbetande med 1,7 procent till 4 733 202. Av samtliga förvärvsarbetande utgjorde kvinnor 48 procent och män 52 procent.

Lönesumman ökade med 4,4 procent jämfört med föregående år och uppgick till totalt 1 559 miljarder kronor 2015. För kvinnor ökade lönesumman med 4,6 procent och för män med 4,1 procent.

Under 2015 visade samtliga län på en ökad sysselsättning. Antalet förvärvsarbetande ökade mest i Stockholms län, 2,2 procent. Även lönesumman för Stockholms län ökade. Länet var tillsammans med Uppsala län de län som ökande mest, båda med 5,1 procent. Lägst lönesummeökning hade Norrbottens län, 2,5 procent. Det var också Norrbottens län som hade den minsta ökningen i antalet förvärvsarbetande, 0,3 procent.

Förvärvsintensiteten, antalet förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen, var bland 20 till 64-åringar 77,9 procent, vilket motsvarar en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen var bland kvinnor 76,8 procent och bland män 79,0 procent. Förvärvsintensiteten ökande för kvinnorna med 0,8 procentenheter och för männen med 0,5 procentenheter. Det var första gången på fyra år som andelen förvärvsarbetande män ökade.

Störst ökning av förvärvsarbetande inom Företagstjänster

Antalet förvärvsarbetande ökade mest inom näringsgrenen Företagstjänster, 3,7 procent och sysselsatte 554 000 personer. Flest personer arbetade inom Vård och omsorg, 787 000 personer, följt av Handel, 573 000 personer och Tillverknings- och utvinningsindustri, 561 000 personer. Tillverknings- och utvinningsindustri var den näringsgren som tillsammans med Jordbruk, Skogsbruk och Fiske hade de största minskningarna i antalet förvärvsarbetande, 0,7 procent respektive 1,2 procent. Det var också inom dessa näringsgrenar som lönesumman ökat minst. Lönesumman ökade inom Jordbruk, Skogsbruk och Fiske med 1,1 procent och inom Tillverknings- och utvinningsindustri med 1,8 procent. Störst ökning av lönesumman återfanns i näringsgrenen Hotell- och restaurangverksamhet, 7,0 procent, följt av Fastighetsverksamhet, 6,8 procent.

Inom näringsgrenen Finans- och försäkringsverksamhet var fördelningen mellan antal förvärvsarbetande kvinnor och män jämnast, 51procent kvinnor och 49 procent män. Av den totala lönesumman inom näringsgrenen stod kvinnorna för 41 procent medan männen stod för 59 procent. I Näringsgrenarna Hotell- och restaurang och Personliga och kulturella tjänster var lönesumman jämt fördelad mellan könen. I näringsgrenen Vård och omsorg var andelen förvärvsarbetande kvinnor 81 procent. De stod totalt för 76 procent av lönesumman i branschen. I Byggindustrin, där andelen förvärvsarbetande män var 91 procent, stod männen för 92 procent av lönesumman.

Andelen lönesumma efter näringsgren och kön, 2015

Diagram

Antalet lokala arbetsmarknader fortsätter att minska

Mellan 2014 och 2015 minskade antalet lokala arbetsmarknader till 69 stycken. Totalt försvann fyra stycken. En av de lokala arbetsmarknaderna som försvann var Trollhättan-Vänersborg. Kommunerna som tidigare tillhörde Trollhättan-Vänersborg ingår nu i Göteborgs lokala arbetsmarknad som vuxit till 27 stycken kommuner. Stockholm-Solna var den största lokala arbetsmarknaden och innefattar 36 kommuner.
De lokala arbetsmarknaderna bestäms utifrån statistik om arbetspendling. Arbetspendling uppstå då en person bor och arbetar i olika kommuner. Att utvecklingen av de lokala arbetsmarknaderna blir färre tyder på en högre andel arbetspendlare.

Definitioner och förklaringar

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik, LSUM, mäter lönesumman för enbart de anställdas arbete under ett år medan registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, mäter sysselsättningen för både anställda och egna företagare i november.

Nästa publiceringstillfälle

2017-11-30 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lukas Gamerov

Telefon
010-479 64 88
E-post
lukas.gamerov@scb.se

Maria Nilsson

Telefon
010-479 60 78
E-post
maria.nilsson@scb.se