Till innehåll på sidan

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2017

Fortsatt ökning av förvärvsarbetande och lönesumma

Statistiknyhet från SCB 2018-11-29 9.30

Antalet förvärvsarbetande ökade 2017 med 86 300 personer jämfört med föregående år, vilket är en ökning med 1,8 procent. Lönesumman ökade med 4,8 procent under motsvarande tidsperiod.

År 2017 uppgick antal förvärvsarbetande till 4 922 366 personer, en ökning med 1,8 procent jämfört med 2016. Av samtliga förvärvsarbetande utgjorde kvinnor 48 procent och män 52 procent. Lönesumman ökade med 4,8 procent jämfört med föregående år och uppgick till totalt 1 719 miljarder kronor 2017. För kvinnor ökade lönesumman med 5,0 procent och för män med 4,5 procent.

Samtliga län visade på en fortsatt ökning av antal förvärvsarbetande. Den största ökningen av antalet förvärvsarbetande var i Kronobergs, Hallands och Örebro län, 2,2 procent. Lönesumman ökade mest i Örebro län med 5,4 procent. Lägst lönesummeökning hade Norrbottens län, 2,5 procent. Det var också i Norrbottens län den enda enskilda minskningen observerades av antalet förvärvsarbetande. Där minskade antalet kvinnliga förvärvsarbetande med 0,2 procent. Trots denna minskning ökade lönesumman för kvinnor i Norrbottens län med 3,0 procent.

Stor ökning av förvärvsintensitet bland utrikesfödda män

Förvärvsintensiteten, antalet förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen, var bland 20 till 64-åringar 79,1 procent 2017. För kvinnor hade den ökat med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år och uppgick till 77,9 procent. Män hade en förvärvsintensitet på 80,3 procent, vilket var en ökning med 0,7 procentenheter från året innan. Högst förvärvsintensitet återfanns i Hallands län för kvinnor, 82,1 procent och i Jönköpings län för män, 84,4 procent.

Bland utrikesfödda ökade förvärvsintensiteten med 0,7 procentenheter för kvinnor till 58,9 procent och 1,8 procentenheter för män till 64,8 procent, jämfört med föregående år. Ökningen var störst bland män födda utanför Europa, där en ökning på 2,6 procentenheter gav en förvärvsintensitet på 60 procent.

Förvärvsintensitet samt förändring av antal förvärvsarbetande och lönesumma jämfört med föregående år efter kön och län, 2017

Andel av befolkningen (%) samt förändring från föregående år (%)

 Förvärvs-
intensitet,
20–64 år
Förändring
antal
förvärvs-
arbetande
(%)
Förändring
lönesumma
(%)
LänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Blekinge 77,8 78,4 0,9 2,5 4,7 4,7
Dalarna 78,9 81,2 0,9 1,6 3,6 4,0
Gotland 80,6 81,6 1,0 1,5 4,3 4,1
Gävleborg 76,9 80,1 0,9 1,8 4,3 4,3
Halland 82,1 84,2 2,0 2,4 4,5 5,3
Jämtland 81,3 82,7 0,9 1,8 4,7 4,5
Jönköping 80,5 84,4 1,6 2,2 4,6 5,2
Kalmar 78,2 81,1 0,8 1,5 4,2 4,2
Kronoberg 78,0 81,5 1,7 2,7 4,8 5,1
Norrbotten 81,3 81,6 ‑0,2 0,3 2,2 3,0
Skåne 73,4 75,2 1,5 2,0 4,4 5,1
Stockholm 79,3 81,2 1,6 2,3 4,7 5,4
Södermanland 76,2 79,8 1,6 2,1 4,2 4,5
Uppsala 77,3 80,2 1,6 2,6 4,9 5,2
Värmland 77,1 77,6 1,2 2,3 4,8 4,1
Västerbotten 79,1 81,3 0,9 1,5 3,4 4,1
Västernorrland 79,6 81,4 0,7 0,9 2,9 3,8
Västmanland 76,4 80,4 1,2 2,3 4,4 4,8
Västra Götaland 78,6 81,2 1,6 2,4 4,9 5,3
Örebro 77,1 80,1 1,9 2,4 5,3 5,6
Östergötland 75,9 79,2 1,6 2,2 4,5 5,0
Riket 77,9 80,3 1,4 2,1 5,0 4,5

Störst ökning inom Företagstjänster

Företagstjänster var den näringsgren som stod för den största procentuella ökningen av antalet förvärvsarbetande från föregående år, 4,1 procent. Där arbetade 592 000 personer 2017. Branschen hade också den största ökningen av lönesumman, 8,4 procent. Ingen näringsgren minskade i storlek, men inom Vård och omsorg var antalet förvärvsarbetande oförändrat jämför med året innan.

Bland kvinnorna arbetade flest personer inom Vård och omsorg, 27 procent eller 646 000 personer, följt av Utbildning, 17 procent. Bland männen var Tillverkning- och utvinningsindustrin den näringsgren där flest personer arbetade, 16 procent eller 420 000 personer, följt av Företagstjänster, 13 procent. Även fördelningen av lönesumman visar att 27 procent av lönesumman för kvinnor fanns inom Vård och omsorg och att Tillverkning- och utvinningsindustrin var störst för männen, 18 procent.

Av de 15 redovisade näringsgrenarna hade sex en jämn könsfördelning, vilket innebär att ett kön representerade minst 40 procent av de förvärvsarbetande. Jämnast könsfördelning återfanns inom Hotell och restauranger och Finans- och försäkringsverksamhet, med 50 procent av vardera könet. Motsatsförhållande rådde inom Byggindustrin med 9 procent kvinnor och 91 procent män.

Färre lokala arbetsmarknader

Antalet lokala arbetsmarknader minskade till 70 stycken 2017. Trollhättan-Vänersborg, som föregående år var en egen lokal arbetsmarknad, återgick att tillhöra Göteborg. Även Säffle-Åmål upphörde som egen lokal arbetsmarknad och ingick istället i Karlstad. Ny lokal arbetsmarknad för 2017 var Katrineholm-Flen.

Den största lokala arbetsmarknaden var Stockholm-Solna med 1,4 miljoner förvärvsarbetande, följt av Malmö-Lund och Göteborg. Den minsta lokala arbetsmarknaden var Åsele med 1 100 förvärvsarbetande.

De lokala arbetsmarknaderna bestäms utifrån statistik om arbetspendling. Arbetspendling uppstår då en person bor och arbetar i olika kommuner. Totalt arbetspendlade 1,7 miljoner personer, eller 34 procent av alla förvärvsarbetande år 2017. Sundbyberg var den kommun med störst andel utpendlare. Därifrån pendlade 82 procent av alla förvärvsarbetande till arbete i annan kommun. Flest inpendlare hade Solna, där 87 procent av alla som arbetade i kommunen bodde i en annan kommun.

Det fanns ingen kommun där fler kvinnor än män arbetspendlade. I Tranemo och Ovanåker pendlade dock lika många kvinnor som män. Av de som bodde i Arvidsjaur och pendlade till arbete i en annan kommun var 78 procent män. I sju kommuner var andelen män bland pendlare 70 procent eller högre. Alla dessa kommuner ligger i Norr- eller Västerbotten.

Definitioner och förklaringar

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik, LSUM, mäter lönesumman för enbart de anställdas arbete under ett år medan registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, mäter sysselsättningen för både anställda och egna företagare i november.

Nästa publiceringstillfälle

2019-11-29 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Sofia Löfgren

Telefon
010-479 65 86
E-post
sofia.lofgren@scb.se

Maria Nilsson

Telefon
010-479 60 78
E-post
maria.nilsson@scb.se