Till innehåll på sidan

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2018

Fortsatt ökning av förvärvsarbetande och lönesumma

Statistiknyhet från SCB 2019-11-28 9.30

Antalet förvärvsarbetande ökade 2018 med 56 700 personer jämfört med föregående år, vilket är en ökning med 1,2 procent. Lönesumman ökade med 4,8 procent under motsvarande tidsperiod.

År 2018 uppgick antal förvärvsarbetande till 4 979 112 personer, en ökning med 1,2 procent jämfört med 2017. Av samtliga förvärvsarbetande utgjorde kvinnor 48 procent och män 52 procent. Lönesumman ökade med 4,8 procent jämfört med föregående år och uppgick till totalt 1 801 miljarder kronor 2018. För kvinnor ökade lönesumman med 4,7 procent och för män med 4,8 procent.

Samtliga län utom Västernorrland visade på en fortsatt ökning av antalet förvärvsarbetande. Den största ökningen av antalet förvärvsarbetande var i Stockholm, Uppsala och Västmanlands län, 1,6 procent. Lönesumman ökade mest i Stockholms län med 5,3 procent. Lägst ökning av lönesumman hade Västernorrlands län, 3,3 procent.

Förvärvsintensitet ökar mest för män

Förvärvsintensiteten, antalet förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen, var bland 20- till 64-åringar 79,5 procent 2018. För kvinnor hade den ökat med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år och uppgick till 78,1 procent. Män hade en förvärvsintensitet på 80,8 procent, vilket var en ökning med 0,5 procentenheter från året innan. Högst förvärvsintensitet återfanns i Hallands län för kvinnor, 82,2 procent och i Jönköpings län för män, 85,1 procent.

Förvärvsintensitet samt förändring av antal förvärvsarbetande och lönesumma jämfört med föregående år efter kön och län, 2018 Andel av befolkningen (%) samt förändring från föregående år (%)
  Förvärvs-
intensitet,
20–64 år
Förändring
antal
förvärvsar-
betande (%)
Förändring
lönesumma (%)
Län Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Blekinge 77,6 79,3 ‑0,2 1,1 3,8 3,5
Dalarna 79,2 82,1 0,3 1,1 3,6 3,4
Gotland 80,7 82,2 0,2 0,8 4,3 4,2
Gävleborg 77,5 81,3 0,7 1,6 3,9 3,3
Halland 82,2 84,5 0,2 0,4 4,3 5,1
Jämtland 81,8 83,6 0,5 1,1 4,2 4,3
Jönköping 80,6 85,1 0,2 0,9 4,5 4,3
Kalmar 78,2 81,8 0,0 0,9 3,8 3,4
Kronoberg 78,1 82,0 0,1 0,6 4,3 4,7
Norrbotten 81,7 82,5 0,5 1,1 3,8 3,4
Skåne 73,5 75,7 0,1 0,7 4,9 4,7
Stockholm 79,5 81,5 0,3 0,4 5,2 5,3
Södermanland 76,0 80,4 ‑0,2 0,8 4,5 4,3
Uppsala 77,2 80,4 ‑0,1 0,2 5,0 5,0
Värmland 77,5 78,5 0,4 1,2 4,6 3,9
Västerbotten 79,1 82,0 ‑0,1 0,9 4,4 3,8
Västernorrland 79,8 82,1 0,2 0,9 3,4 3,2
Västmanland 76,7 81,4 0,4 1,3 4,7 4,6
Västra Götaland 78,7 81,7 0,2 0,6 5,2 5,0
Örebro 77,2 80,8 0,1 0,9 4,6 4,4
Östergötland 76,3 79,7 0,5 0,7 4,2 4,2
Riket 78,1 80,8 0,2 0,6 4,7 4,8

Störst ökning inom Civila myndigheter och försvaret

Civila myndigheter och försvaret var den näringsgren som stod för den största procentuella ökningen av antalet förvärvsarbetande från föregående år, 4,1 procent. Där arbetade 306 000 personer 2018. Den största ökningen av lönesumman återfanns i Byggindustrin med 7,2 procent.

Bland kvinnorna arbetade flest personer inom Vård och omsorg, 27 procent eller 641 000 personer, följt av Utbildning, 17 procent. Bland männen var Tillverkning- och utvinningsindustrin den näringsgren där flest personer arbetade, 16 procent eller 425 000 personer, följt av Företagstjänster, 13 procent.

Även fördelningen av lönesumman visar att störst andel av kvinnors lönesumma kommer från Vård och omsorg med 26 procent, följt av Utbildning, 16 procent.

För männen kom de största andelarna av lönesumman från Tillverkning- och utvinningsindustrin med 18 procent och Företagstjänster, 14 procent.

Av de 15 redovisade näringsgrenarna hade fem en jämn könsfördelning, vilket innebär att ett kön representerade minst 40 procent av de förvärvsarbetande. Jämnast könsfördelning återfanns inom Hotell och restauranger och Finans- och försäkringsverksamhet, med 50 procent av vardera könet. Motsatsförhållande rådde inom Byggindustrin med 10 procent kvinnor och 90 procent män.

Definitioner och förklaringar

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik, LSUM, mäter lönesumman för enbart de anställdas arbete under ett år medan registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, mäter sysselsättningen för både anställda och egna företagare i november.

Nästa publiceringstillfälle

2020-11-26 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Sofia Löfgren

Telefon
010-479 65 86
E-post
sofia.lofgren@scb.se

Maria Nilsson

Telefon
010-479 60 78
E-post
maria.nilsson@scb.se