Till innehåll på sidan

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2019

Antal förvärvsarbetande över 5 miljoner 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-11-26 9.30

År 2019 uppgick antalet förvärvsarbetande till 5 062 000 personer. För 2019 används en ny källa och metod för att klassificera förvärvsarbetande och därför görs ingen jämförelse med föregående år. Lönesumman ökade med 3,7 procent under motsvarande tidsperiod.

Av samtliga förvärvsarbetande var 2 444 000 eller 48,3 procent kvinnor och 2 618 000 eller 51,7 procent män. Lönesumman ökade med 3,7 procent jämfört med föregående år och uppgick till totalt 1 868 miljarder kronor 2019. För kvinnor ökade lönesumman med 3,7 procent och för män med 4,0 procent.

För kvinnor ökade lönesumman mest i Stockholms län med 4,5 procent och för män ökade den mest i Uppsala län, 4,8 procent. Lägst ökning av lönesumman hade kvinnor i Blekinge län och Västernorrlands län, 2,1 procent. För männen var den lägsta ökningen i Västernorrlands län, 2,2 procent.

Förvärvsintensitet nära 80 procent för 20- till 64-åringar

Förvärvsintensiteten, antalet förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen, var bland 20- till 64-åringar 79,3 procent 2019. För kvinnor uppgick den till 78,4 procent och för män till 80,1 procent. Högst förvärvsintensitet återfanns i Hallands län för kvinnor, 82,3 procent och i Jönköpings län för män, 83,8 procent.

Förvärvsintensitet och förändring av lönesumma jämfört med föregående år efter kön och län, 2019
 Förvärvsintensitet,
20-64 år (%)
Förändring
lönesumma (%)
LänKvinnorMänKvinnorMän
Blekinge 78,0 78,5 2,1 2,4
Dalarna 79,7 81,8 2,4 2,8
Gotland 80,5 80,1 2,5 3,6
Gävleborg 77,8 80,3 2,3 2,8
Halland 82,3 83,6 3,9 4,1
Jämtland 81,7 82,8 3,2 3,1
Jönköping 80,6 83,8 2,8 3,1
Kalmar 78,9 81,2 2,2 3,0
Kronoberg 78,3 81,0 3,6 3,7
Norrbotten 81,4 81,7 2,7 2,5
Skåne 74,2 75,6 4,4 4,7
Stockholm 79,6 80,5 4,5 4,7
Södermanland 76,6 79,3 2,9 3,7
Uppsala 78,2 80,0 4,0 4,8
Värmland 78,0 77,8 2,2 2,9
Västerbotten 79,6 81,6 3,5 3,2
Västernorrland 80,0 81,7 2,1 2,2
Västmanland 77,6 80,6 3,0 3,5
Västra Götaland 78,9 80,8 3,6 3,9
Örebro 77,5 80,0 2,7 3,3
Östergötland 77,1 79,4 3,6 3,8
Riket 78,4 80,1 3,7 4,0

Störst andel kvinnor inom Vård och omsorg

Bland kvinnorna arbetade flest personer inom Vård och omsorg, 26 procent eller 645 000 personer, följt av Utbildning, 17 procent. Bland männen var Tillverkning- och utvinningsindustrin den näringsgren där flest personer arbetade, 16 procent eller 414 000 personer, följt av Företagstjänster, 13 procent. Även fördelningen av lönesumman visar att störst andel för kvinnor fanns inom Vård och omsorg med 26 procent, följt av Utbildning, 16 procent. För männen fanns de största andelarna av lönesumman inom Tillverkning- och utvinningsindustrin med 18 procent och Företagstjänster, 14 procent.

Av de 15 redovisade näringsgrenarna hade sju en jämn könsfördelning, vilket innebär att ett kön representerade minst 40 procent av de förvärvsarbetande. Jämnast könsfördelning återfanns inom Hotell och restauranger och Finans- och försäkringsverksamhet, med 50 procent av vardera könet. Motsatsförhållande rådde inom Byggindustrin med 10 procent kvinnor och 90 procent män.

Byte av källa och metod i RAMS 2019

Från och med referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. De månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) ersätter de årliga kontrolluppgifterna (KU) och förvärvsarbetande klassificeras efter utbetald lön i november. Det finns ingen tidsperiod där både KU och AGI finns tillgängliga parallellt, vilket innebär att fullständiga analyser av hur bytet av källa och metod påverkar den slutliga statistiken inte är möjliga att genomföra. Bytet av källa och metod innebär också att jämförelser av statistik avseende 2019 och tidigare referensår måste göras med stor försiktighet. För mer information om käll- och metodbytet se dokument och tabeller på Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Förändringen påverkar även LSUM, som från och med referensår 2019 baseras både på årssummerade AGI och de fåtal årliga KU som kvarstår.

Definitioner och förklaringar

Registerbaserad lönesummestatistik, LSUM, mäter lönesumman för enbart de anställdas arbete under ett år medan registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, mäter sysselsättningen för både anställda och egna företagare i november. 

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2021-11-25 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Sofia Löfgren

Telefon
010-479 65 86
E-post
sofia.lofgren@scb.se