Till innehåll på sidan

Lediga jobb och vakanser i näringslivet efter branschtillhörighet, SNI2007

2:a kvartalet 2020

SNI Näringsgren Lediga jobb Felmarginal Vakanser Felmarginal
A Jord- och skogsbruk, jakt och fiske .. .. .. ..
B+C Tillverknings- och utvinningsindustri 6 246 430 1 991 199
D+E Företag inom energi och miljö 1 479 259 488 109
F Byggindustri 4 085 1 685 2 722 1 423
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 8 360 2 351 3 114 1 478
H Transport- och magasineringsföretag 2 450 829 518 247
I Hotell och restauranger 495 459 .. ..
J Informations- och kommunikationsföretag 5 788 1 084 3 888 985
K+L Kreditinstitut, försäkringsbolag och fastighetsbolag 2 990 532 1 314 311
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4 931 1 010 1 960 488
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 5 748 920 965 284
P+Q Enheter inom utbildning, vård och omsorg 4 938 911 1 064 454
R+S Personliga och kulturella tjänster 991 258 206 168
Totalt   86 775 3 885 18 628 2 457

Definitioner och förklaringar

Lediga jobb

Att en arbetsgivare har ett ledigt jobb betyder att arbetsgivaren har påbörjat extern rekrytering av en medarbetare men ännu inte anställt någon (ännu inte tillsatt jobbet). Med extern rekrytering avses rekrytering som inte är begränsad till redan anställda i företaget. De lediga jobben delas upp i bemannade och obemannade lediga jobb.

Vakanser

Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se