Till innehåll på sidan

Andel kvarlevande efter kön, ålder och födelseår. Födda 1920 och framskrivning födda 2020

diagram

Kommentarer

Andelen som lever vidare till högre åldrar har ökat påtagligt sedan 1920-talet. Det visas här med en jämförelse av de som föddes 1920 och de som föds 2020. Av de som föddes 1920 avled knappt 6 procent av flickorna och 7 procent av pojkarna under det första levnadsåret. Det kan jämföras med 0,2 procent för de födda 2020. Hälften av kvinnorna som föddes 1920 var i livet vid 82 års ålder, en ålder som de nådde år 2002. Bland männen födda 1920 levde hälften till 75 års ålder. Andelen kvarlevande vid 100 års ålder, 100-åringarna år 2020, beräknas till cirka 1,8 procent av kvinnorna och 0,4 procent av männen.

Beräkningar i framskrivningen pekar på att av de flickor och pojkar som föds 2020 förväntas hälften av flickorna vara kvar i livet till 94 års ålder och hälften av männen till drygt 92 års ålder. Drygt 12 procent av kvinnorna och 7 procent av männen väntas leva i minst 100 år.

För dem som föddes 1920 var skillnaden mellan könen relativt stor. Den ålder där hälften var kvar i livet var drygt 7 år högre för kvinnor än för män. Skillnaden för de som föds 2020 förväntas bli mindre än 2 år.

När två födelsekohorter med 100 års mellanrum jämförs blir skillnaderna i andel kvarlevande till olika åldrar stora. Den återstående medellivslängden för födda 1920 beräknas bli 72,7 år för kvinnor och 65,7 år för män. I framskrivningen för födda 2020 beräknas den till 91,6 år för kvinnor och 89,4 år för män. Det är viktigt att vara medveten om att beräkningen för personer födda 2020 är en framskrivning som sträcker sig 100 år in i framtiden för de högsta åldrarna. År 2019 var andelen kvarlevande till 64 års ålder (kvinnor) respektive 62 års ålder (män) samma som den var för det första levnadsåret för kvinnor respektive män födda 1920.

De beräkningar som ligger till underlag för denna framskrivning utfördes 16–20 mars 2020, i början av coronapandemin och särskilt de ekonomiska konsekvenserna gick inte att överblicka. Det fanns då signaler om en kommande lågkonjunktur och efter det att beräkningarna genomfördes fram till publicering har signalerna blivit tydligare. Det är ännu ovisst hur djup och lång lågkonjunkturen blir och därmed vilken påverkan den kommer att ha på befolkningsutvecklingen.

Sveriges framtida befolkning, 2020-2070

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-08

Har du frågor om statistiken?