Till innehåll på sidan

Återstående medellivslängd vid födelsen och vid 65 år efter kön 1970–2019 samt framskrivning 2020–2070

diagram

Kommentarer

Antagandena om dödstalens förändring fram till 2070 ger en kontinuerlig ökning av den återstående medellivslängden både vid födelsen och vid 65 års ålder. Mellan 1970 och 2019 ökade medellivslängden vid födelsen från drygt 77 år till knappt 85 år för kvinnor och från drygt 72 år till drygt 81 år för män. Det var en ökning med 7,5 år för kvinnor och 9 år för män. Fram till 2070 beräknas medellivslängden öka till 89,6 år för kvinnor och 87,4 år för män. Det blir en ökning med cirka 5 år för kvinnor och 6 år för män.

Antagandet om dödstalens förändring ger en ökningstakt av medellivslängden som är något mindre fram till 2070 jämfört med utvecklingen 1970 till 2019. För varje decennium fram till 2070 beräknas den genomsnittliga ökningen bli 1,0 år för kvinnor och 1,2 år för män. Under perioden 1970–2019 var ökningen per decennium något större, 1,5 år för kvinnor och 1,8 år för män. En långsammare ökning av medellivslängden är en konsekvens av att dödstalen antas minska på en relativ skala, vilket betyder mindre och mindre reduktion av dödstalen i absoluta tal.

De beräkningar som ligger till underlag för denna framskrivning utfördes 16–20 mars 2020, i början av coronakrisen och särskilt de ekonomiska konsekvenserna gick inte att överblicka. Det fanns då signaler om en kommande lågkonjunktur och efter det att beräkningarna genomfördes fram till publicering har signalerna blivit tydligare. Det är ännu ovisst hur djup och lång lågkonjunkturen blir och därmed vilken påverkan den kommer att ha på befolkningsutvecklingen.

Sveriges framtida befolkning, 2020-2070

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-08

Har du frågor om statistiken?