Till innehåll på sidan

Återstående medellivslängd efter utbildningsnivå

Medellivslängden minskade i de flesta grupper 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-06-04 9.30

Mellan 2012 och 2019 ökade medellivslängden i samtliga utbildningsgrupper, men 2020 sjönk medellivslängden och var i vissa grupper lägre än 2012.

Medellivslängden är högre för kvinnor än för män, högre för sammanboende än för ensamstående och högre för de med längre jämfört med kortare utbildning. Medellivslängden har ökat stadigt i Sverige för både kvinnor och män. Det gäller även de flesta andra länder. Men 2020 minskade medellivslängden i Sverige till följd av höga dödstal i covid-19.

År 2020 var den återstående medellivslängden räknat från 30 års ålder 54,7 år för kvinnor och 51,4 år för män.

Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter kön, utbildningsnivå och år

diagram

Jämfört med 2012 har medellivslängden från 30 års ålder ökat med 0,7 år för både kvinnor och män. Men år 2020 sjönk medellivslängden för både kvinnor och män jämfört med åren innan. Nedgången märktes både för grupper med förgymnasial, med gymnasial och med eftergymnasial utbildning. Skälet till nedgången var hög dödlighet i spåren av covid-19 i Sverige. För kvinnor med förgymnasial och gymnasial utbildning samt för män med förgymnasial och eftergymnasial utbildning var medellivslängden 2020 något lägre än den var år 2016. Medellivslängden för alla kvinnor och män var totalt sett ändå något högre 2020 än 2016. Det beror främst på att en ökande andel av befolkningen har eftergymnasial utbildning.

Det är tydliga skillnader i medellivslängd mellan grupper med olika utbildningsnivå. Personer med gymnasieutbildning har några års högre medellivslängd än de med förgymnasial utbildning och de med eftergymnasial utbildning har i sin tur några års högre medellivslängd än de med högst gymnasieutbildning. Under perioden 2012 till 2020 har skillnaderna mellan grupperna ökat något, särskilt för kvinnor. Det beror främst på att medellivslängden sedan 2012 har ökat tydligt för kvinnor med eftergymnasial utbildning men inte för kvinnor med gymnasial och förgymnasial utbildning. År 2020 var skillnaden mellan grupperna med eftergymnasial och förgymnasial utbildning drygt 5 år för både kvinnor och män. Mellan grupperna med eftergymnasial och gymnasial utbildning var skillnaden 2,6 år för kvinnor och 2,8 år för män, vilket för båda könen är en något större skillnad än 2012.

Större skillnader för födda i Sverige

Medellivslängden är ungefär samma för födda i Sverige och utrikes födda i grupperna med gymnasial och eftergymnasial utbildning. I gruppen med högst förgymnasial utbildning är medellivslängden däremot tydligt högre för utrikes födda än för födda i Sverige.

Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter födelseland, utbildningsnivå och år

diagram

Det finns tydliga skillnader i medellivslängd efter utbildningsnivå både för födda i Sverige och utrikes födda. Under perioden 2012–2020 har medellivslängden för födda i Sverige med förgymnasial respektive gymnasial utbildning varit nästan oförändrad medan den ökat för personer med eftergymnasial utbildning. För utrikes födda har förändringen varit mer lika, oberoende av utbildningsnivå. Skillnaden mellan grupperna med högst och lägst medellivslängd var 2012 5,2 år för födda i Sverige och 3,5 år för utrikes födda. År 2020 hade skillnaden ökat till 6,3 år för födda i Sverige och till 3,7 år för utrikes födda.

År 2020 märktes en viss skillnad i hur mycket medellivslängden minskade jämfört med åren innan. Nedgången var tydligt större för utrikes födda än för födda i Sverige. Medellivslängden för utrikes födda var 0,3 till 0,5 år lägre i de olika utbildningsgrupperna 2020 jämfört med 2016. För födda i Sverige var det endast personer med gymnasieutbildning som hade lägre medellivslängd 2020 än 2016.

Publicering

Statistiken publiceras som hela livslängdstabeller från 30 års ålder i statistikdatabasen på SCB:s webbplats i följande tabeller 2012–2020:

Statistik publiceras även i tabeller och diagram med kommentarer för återstående medellivslängd vid 30 respektive 65 års ålder.

Definitioner och förklaringar

Återstående medellivslängd brukar kallas ”medellivslängd”. Det är ett index som sammanfattar dödligheten i alla åldrar för ett år eller en period. Sammanfattningen av dödligheten görs i en livslängdstabell och antalet i medeltal återstående år beräknas för alla åldrar. Här används antalet återstående år från 30 års ålder.

Statistiken avser personer som var 30 år och äldre som också var folkförda i Sverige mellan 2011 och 2020.

Denna statistik är framtagen genom uppgifter från SCB:s befolknings­register, hushållsregister och utbildningsregister.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Örjan Hemström

Telefon
010-479 49 97
E-post
orjan.hemstrom@scb.se

Förfrågningar

SCB, Prognosinstitutet

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se