Till innehåll på sidan

Färdigställda nybyggnader, Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2019, definitiva uppgifter

Ökning av nya lägenheter i flerbostadshus

Statistiknyhet från SCB 2020-05-07 9.30

Under 2019 färdigställdes 45 446 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus, vilket är sex procent fler än året innan. Utöver dessa tillkom det under 2019 även bostadslägenheter i småhus och efter ombyggnationer.

I småhus färdigställdes ytterligare 10 213 lägenheter, vilket är färre än under 2018. Utöver detta gav även ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 155 lägenheter. Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2019 uppgick därmed till 58 814 lägenheter.

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938–2019 och ombyggnad 1989–2019

Diagram: Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938–2019 och ombyggnad 1989–2019

Flest nya lägenheter per invånare i Uppsala län

I tio av landets 21 län färdigställdes fler lägenheter genom nybyggnad under 2019 än under året innan. Drygt hälften av lägenheterna finns i något av de tre storstadsområdena.

Flest nybyggda lägenheter per invånare fanns i Uppsala län där 10,1 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. Därefter kom Skåne län med 6,6 lägenheter. I Norrbottens län ökade antalet nybyggda lägenheter mest per tusen invånare till 5,9 jämfört med föregående år, då siffran låg på 3,9. I Värmlands och Dalarnas län färdigställdes 2,3 lägenheter per tusen invånare, vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket var 5,4 nybyggda lägenheter per tusen invånare. 

Antal färdigställda lägenheter per tusen invånare i länen
Län Antal lägenheter per 1000-invånare
Blekinge län 2,7
Dalarnas län 2,3
Gotlands län 4,6
Gävleborgs län 2,8
Hallands län 4,9
Jämtlands län 4,8
Jönköpings län 4,0
Kalmar län 4,4
Kronobergs län 4,5
Norrbottens län 5,9
Skåne län 6,6
Stockholms län 6,3
Södermanlands län 4,5
Uppsala län 10,1
Värmlands län 2,3
Västerbottens län 4,4
Västernorrlands län 2,4
Västmanlands län 4,5
Västra Götalands län 5,7
Örebro län 4,2
Östergötlands län 4,5
Riket 5,4

Flest nya hyresrätter i flerbostadshus

Under 2019 fortsatte trenden att flest nya lägenheter färdigställdes som hyresrätter. 53 procent av lägenheterna i flerbostadshus blev hyresrätter och 47 procent bostadsrätter.

Regionalt var dock variationen mellan upplåtelseformerna större. I Stor-Stockholm var det fortfarande vanligare med bostadsrätter, drygt sex av tio nya lägenheter i flerbostadshus var här upplåtna med bostadsrätt. I Stor-Malmö och utanför storstadsområdena var situationen den motsatta, cirka sex av tio nybyggda lägenheter var här hyresrätter.

Färdigställda lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform, andelar i procent
  Andel (i %) bostadsrätter Andel (i %) hyresrätter
Stor-Stockholm 61 39
Stor-Göteborg 55 45
Stor-Malmö 39 61
Övriga riket 38 62
Riket 47 53

Även i småhus färdigställdes det bostadsrätter. Från att det endast färdigställts några hundra bostadsrätter årligen under en längre period har det ökat under de senaste åren. Under 2019 var strax över 2 300 nybyggda lägenheter i småhus upplåtna som bostadsrätter, vilket var mer än vart femte småhus som färdigställts under året. Detta var en lägre nivå jämfört med 2018 då vart fjärde småhus var upplåtet som bostadsrätt.

Små lägenheter ökar mer

I flerbostadshus var den vanligaste lägenhetstypen som färdigställdes en lägenhet med två rum och kök. Över 16 700 lägenheter var just två rum och kök, vilket är mer än var tredje lägenhet. 

Små lägenheter ökade med tio procent. Över 2 600 lägenheter som var två rum eller mindre tillkom under året. Däremot var nivån oförändrad för större lägenheter med tre rum eller fler.

Den genomsnittliga bostadsarean för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus var 58 m2 och motsvarande för ett småhus var 145 m2.

Lägenheter för studenter och äldre

Av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus som färdigställdes under 2019 var 6 418 klassificerade som så kallade specialbostäder. Bland dessa fanns 3 110 studentlägenheter och 2 682 lägenheter för äldre eller funktionshindrade.

Ombyggnad av flerbostadshus

Utöver nybyggnation gav även ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 155 nya lägenheter, vilket är ungefär tio procent färre än under 2018. Ungefär 88 procent av dessa lägenheter tillkom genom att lokaler byggdes om till lägenheter och tolv procent tillkom genom att vindar inretts som lägenheter.

Rivning

Under 2019 påbörjades även rivningar av totalt 658 lägenheter i flerbostadshus. Detta är drygt 100 lägenheter fler än under 2018, men fortfarande en låg nivå historiskt.

Påbörjad rivning av lägenheter i flerbostadshus 1949 – 2019, Antal lägenheter

Diagram: Påbörjad rivning av lägenheter i flerbostadshus 1949 – 2019, Antal lägenheter

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Preliminär statistik avseende kvartal 1 2020 publiceras 2020-05-26 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Gustav Sillfors

Telefon
010-479 58 26
E-post
Gustav.Sillfors@scb.se

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se