Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter kvartal 1–3 2019, preliminära uppgifter

Antal påbörjade lägenheter minskar

Statistiknyhet från SCB 2019-11-19 9.30

Preliminärt påbörjades byggandet av 35 200 lägenheter under de tre första kvartalen 2019. Det innebär en minskning med 10 procent jämfört med samma period 2018 då 39 200 lägenheter började byggas.

Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 27 800 i flerbostadshus. Det är 9 procent färre än under motsvarande period 2018. Preliminärt var cirka 57 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 7 400 lägenheter under perioden vilket är en minskning på 15 procent jämfört med de tre första kvartalen 2018.

Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 2 200 lägenheter jämfört med ett tillskott på 1 973 lägenheter under motsvarande period 2018.

Siffrorna för 2019 är uppräknade med 6 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 34 procent.

Påbörjade lägenheter under 1:a–3:e kvartalet 1999 och 2019
Nybyggnad av bostäder

Antal bostadslägenheter som påbörjats under kvartal 1–3 2018 och 2019 efter region. Ej uppräknade siffror
 

Alla lägenheter jan–sep

Därav småhus jan–sep

Därav flerbostadshus jan–sep

  2018 2019 2018 2019 2018 2019
Hela riket
39 196 33 164 8 651 6 931 30 545 26 233
Storstadsområdena
19 484 17 154 2 925 2 564 16 559 14 590
Stor-Stockholm
8 756 8 376 1 237 1 273 7 519 7 103
Stor-Göteborg
5 695 5 739 978 826 4 717 4 913
Stor-Malmö
5 033 3 039 710 465 4 323 2 574
Riket i övrigt
19 712 16 010 5 726 4 367 13 986 11 643
Stockholm
8 756 8 376 1 237 1 273 7 519 7 103
Uppsala
2 153 1 751 428 277 1 725 1 474
Södermanland
1 472 1 444 451 394 1 021 1 050
Östergötland
1 395 1 770 385 349 1 010 1 421
Jönköping
1 141 485 326 221 815 264
Kronoberg
588 960 220 199 368 761
Kalmar
809 963 343 126 466 837
Gotland
85 45 45 45 40 .
Blekinge
367 471 126 146 241 325
Skåne
7 746 5 097 1 568 1 135 6 178 3 962
Halland
1 196 948 406 241 790 707
Västra Götaland
7 385 6 556 1 585 1 246 5 800 5 310
Värmland
610 444 164 134 446 310
Örebro
645 883 253 214 392 669
Västmanland
753 690 264 208 489 482
Dalarna
583 505 163 153 420 352
Gävleborg
884 369 171 135 713 234
Västernorrland
299 187 100 69 199 118
Jämtland
403 415 118 104 285 311
Västerbotten
943 454 167 127 776 327
Norrbotten
983 351 131 135 852 216

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade. Senaste året var denna underskattning cirka 6 procent.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Preliminär statistik för helåret 2019 publiceras 2020-02-20.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Gustav Sillfors

Telefon
010-479 58 26
E-post
Gustav.Sillfors@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se