Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2020, preliminära uppgifter

Oförändrad byggtakt under det första kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-05-26 9.30

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 11 900 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2020. Det är nästan lika många som under motsvarande kvartal 2019, då 11 800 bostadslägenheter började byggas.

Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 9 600 i flerbostadshus. Det är 3 procent fler än under 2019. Småhusbyggandet minskar dock mot förra året, 2 300 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka 200 färre än under samma period 2019. Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 550 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 623 lägenheter under första kvartalet 2019.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2020 uppräknade med en procent för nybyggnad och 54 procent för ombyggnation, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för motsvarande period senaste året.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet. 2000-2020

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2020, preliminära uppgifter

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a kvartalet 2019 och 2020 efter storstadsområde och län.
 Alla lägenheter jan–marDärav småhus jan–marDärav flerbostadshus
jan–mar
 201920202019202020192020
Hela riket 11 767 11 855 2 460 2 265 9 307 9 590
Storstadsområdena 6 023 6 328 967 672 5 056 5 656
Stor-Stockholm 2 294 3 445 515 244 1 779 3 201
Stor-Göteborg 2 390 2 237 298 248 2 092 1 989
Stor-Malmö 1 339 646 154 180 1 185 466
Riket i övrigt 5 744 5 527 1 493 1 593 4 251 3 934
Stockholm 2 294 3 445 515 244 1 779 3 201
Uppsala 930 720 134 191 796 529
Södermanland 741 341 162 124 579 217
Östergötland 529 268 98 112 431 156
Jönköping 199 245 108 71 91 174
Kronoberg 241 204 52 69 189 135
Kalmar 431 28 54 22 377 6
Gotland 11 17 11 17 . .
Blekinge 211 194 34 45 177 149
Skåne 1 971 1 115 396 366 1 575 749
Halland 352 203 111 78 241 125
Västra Götaland 2 594 2 656 461 479 2 133 2 177
Värmland 277 294 32 37 245 257
Örebro 174 411 51 106 123 305
Västmanland 250 412 54 81 196 331
Dalarna 133 137 59 59 74 78
Gävleborg 61 77 29 47 32 30
Västernorrland 42 16 22 16 20 .
Jämtland 157 63 11 44 146 19
Västerbotten 77 491 25 34 52 457
Norrbotten 92 518 41 23 51 495

Sifforna i tabellen är inte uppräknade.

På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner, är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken. Uppgifterna kommer att revideras vid kommande publiceringstillfällen.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Preliminär statistik för halvåret 2020 publiceras 2020-08-21

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se