Till innehåll på sidan

Priser för nyproducerade bostäder 2021

Priserna för nyproducerade flerbostadshus är lägre än föregående år

Statistiknyhet från SCB 2022-12-19 8.00

Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var lägre 2021 jämfört med 2020 för flerbostadshus.

Enligt Byggnadsprisindex (BPI) minskade byggnadspriset med drygt 4 procent för flerbostadshus, och knappt 1 procent för gruppbyggda småhus år 2021 jämfört med 2020. Föregående år ökade BPI med drygt 5 procent för flerbostadshus och knappt 12 procent för gruppbyggda småhus. BPI mäter prisutvecklingen där skillnader i kvalitet är borträknade.

Högsta produktionspriset i Stor-Stockholm

I riket som helhet var det genomsnittliga totala produktionspriset år 2021 44 401 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus. Det totala produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 53 709 kr. Lägst var det i södra Sverige med 36 311 kr.

För gruppbyggda småhus låg det totala produktionspriset i riket som helhet på i genomsnitt 36 111 kr per kvadratmeter bostadsarea. Produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 44 217 kr, och lägst i norra Sverige med 31 230 kr.

Högre produktionspris för bostadsrätter

Det totala produktionspriset per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt är högre, drygt 44 procent, jämfört med hus upplåtna med hyresrätt (53 372 kr respektive 37 024 kr). Högre markpris för bostadsrätter förklarar en stor del av skillnaden.

För riket uppgick markpriset år 2021 i genomsnitt till 8 778 kr per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus. För bostadsrätter var markpriset 13 058 kr per kvadratmeter lägenhetsarea, medan det för hyresrätter var 5 369 kr.

Genom att de nyproducerade bostäderna varierar i antal och utförande mellan åren kan det vara svårt att göra relevanta jämförelser över tid. Årets resultat liknar dock tidigare år vad gäller skillnader mellan bostads- och hyresrätter.

Tekniska variabler

Materialet i flerbostadshusens stommar är till en övervägande del betong. 82 procent av flerbostadshusen byggs med betongstomme och 18 procent byggs med trästomme. Statistik för tekniska variabler finns från 1995 och framåt och avser hela riket. Tabellerna återfinns i Statistikdatabasen på SCB:s webbplats.

Definitioner och förklaringar

Produktionspris utgör det totala priset för bostadsprojektet, det vill säga summan av byggnadspriset och markpriset inklusive moms och eventuell vinst eller förlust. Produktionspriset motsvarar försäljningspriset för objektet. Försäljningspriset baseras på anbud/kontraktssummor eller byggherrens beräkningar. Avdrag för eventuella bidrag har inte gjorts.

Med gruppbyggda småhus avses småhus som ska försäljas eller upplåtas med hyresrätt eller bostadsrätt.

Som bostadsarea räknas (med vissa inskränkningar) area ovan mark i lägenhet. Arean begränsas av färdigställda insidor av de väggar som omsluter varje lägenhet. I arean inräknas köksskåp, garderober och liknande.

Med lokallägenhetsarean avses den uthyrningsbara lokalarean (LOA-h).

Lägenhetsarea är summan av bostadsarea och lokallägenhetsarea.

För att mäta prisutvecklingen med skillnader i kvalitet, utförande och läge eliminerade så långt det är möjligt rekommenderas Byggnadsprisindex, BPI.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se