Till innehåll på sidan

Fastighetspriser och lagfarter 2019

Fastigheter för 316 miljarder kronor bytte ägare 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-06-03 9.30

Antalet beviljade lagfarter under 2019 var nästan 141 000, vilket är 6 000 fler än för 2018. Exkluderas arv, byten, gåvor och fusioner var det nästan 105 000 lagfarter som hade en redovisad köpeskilling. Den totala köpeskillingen för dessa fastigheter uppgick till drygt 316 miljarder kronor, vilken är den högsta genom tiderna.

Det genomfördes 56 298 marknadsmässiga köp av småhus för permanentboende, exklusive tomträtter 2019. För fritidshus var antalet 11 055 och för lantbruk uppgick antalet till 3 715. För fastighetskategorierna hyreshus och industrier var antalet köp 1 375 respektive 674.

Prisutveckling på fastigheter

Enligt SCB:s fastighetsprisindex har prisutvecklingen mellan åren 2019 och 2018 varierat något för de olika fastighetstyperna. För både fritidshus och småhus för permanentboende steg priserna med 3 procent på riksnivå. Priserna för lantbruksfastigheter var oförändrade 2019, jämfört med 2018. Över en tioårsperiod, vid en jämförelse mellan 2019 och 2009, har priserna stigit mellan 34 och 58 procent för de tre fastighetskategorierna. I diagrammet nedan åskådliggörs hur priserna för de olika fastighetskategorierna har utvecklats i förhållande till konsumentprisindex sedan 1990.

Fastighetsprisindex och konsumentprisindex (KPI), index 2000=100

Diagram

Nordiska jämförelser

Under det senaste året har prisutvecklingen för småhus för permanentboende i de nordiska länderna (Finland, Sverige, Norge, Danmark) varierat från -1 procent till +3 procent.
Över tio år, vid en jämförelse mellan 2019 och 2009, har priserna utvecklats lite olika i de nordiska länderna. För Sverige och Norge har priserna stigit med nästan 60 procent, samtidigt som priserna i Danmark har stigit med 26 procent. I Finland har priserna stigit betydligt mindre, med 4 procent.

Fastighetsprisindex för småhus för permanentboende, nominella priser, index 2000=100

Diagram

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Anna-Karin Oscarsson

Telefon
010-479 41 06
E-post
anna-karin.oscarsson@scb.se