Till innehåll på sidan

Investeringsfonder 3:e kvartalet, 2020

Hushållens nettoköp av investeringsfonder fortsatt stora

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2020-11-23 9.30

Den totala fondförmögenheten uppgick till 4 895 miljarder kronor vid utgången av september 2020. Det är en ökning med 341 miljarder jämfört med föregående kvartal och innebär att den total fondförmögenheten är på en högre nivå än innan Coronakrisen. Kvartalet präglades av relativt stora nettoinvesteringar och en positiv börsutveckling.

Utveckling för tredje kvartalet i korthet:

  • De totala nettoinvesteringarna uppgick till 32 miljarder.
  • Hushållens nettoinvesteringar uppgick till 8 miljarder.
  • Den sektor där fondförmögenheten ökade mest var Svenska finansiella företag med 230 miljarder, varav premiepension 72 miljarder.
  • Utländska ägares innehav ökade med 12 miljarder till 175 miljarder.
  • Aktiefonder var den fondkategori som ökade mest under tredje kvartalet med 270 miljarder, till följd av stark börsutveckling och nettoinvesteringar på 30 miljarder.
  • Den enda fondkategori som minskade i värde var Räntefonder, där minskningen var 2 miljarder. Bidragande orsak var nettoförsäljningar på 6 miljarder.
  • Fond-i-fonder hade den näst största ökningen med 29 miljarder följt av Blandfonder med 25 miljarder.
  • Hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade fonder uppgick till 905 miljarder kronor under tredje kvartalet 2020. Det är 75 miljarder mer i jämförelse med föregående kvartal och 75 miljarder mer än tredje kvartalet 2019.
  • Största ökningen för hushållssektorn var i Aktiefonder, 54 miljarder netto, och minst i Räntefonder, oförändrat.
  • Sett till total fondförmögenhet för hushållssektorn är kategorin Aktiefonder fortfarande klart störst med 483 miljarder, följt av Fond-i-fonder med 162 miljarder.

Kronans växelkurs stärktes

Genomsnittskursen för en Euro under tredje kvartalet 2020 var 10,36 kronor (10,65). Kronan stärktes även mot den amerikanska dollarn med en genomsnittskurs på 8,87 kronor jämfört med 9,68 kronor under det föregående kvartalet. Det innebär att fondernas placeringar i utländsk valuta minskar i värde räknat i svenska kronor.

Antalet aktiva fonder i statistiken

Antalet aktiva fonder under tredje kvartalet uppgick till 764 stycken vilket är lika många som under andra kvartalet.

Fondförmögenhet, mdkr
Investeringsfonder 3:e kvartalet, 2020

Källa: SCB

Nettoinvesteringar, mdkr
Investeringsfonder 3:e kvartalet, 2020

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin Övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis Hedgefonder.

Till sektorn svenska finansiella företag räknas till exempel fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare.

Nästa publiceringstillfälle

2021-02-24 kl. 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Lucille Lejoned

Telefon
010-479 40 89
E-post
lucille.lejoned@scb.se

Marcus Lodén

Telefon
010-479 40 67
E-post
marcus.loden@scb.se