Till innehåll på sidan

Investeringsfonder 1:a kvartalet, 2021

Fortsatt stora nettoinvesteringar i Investeringsfonder

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2021-05-25 9.30

Den totala fondförmögenheten uppgick till 5 707 miljarder kronor vid utgången av första kvartalet 2021. Det är en ökning med 498 miljarder jämfört med föregående kvartal. Likt föregående kvartal var det stora nettoinvesteringar och en positiv börsutveckling som bidrog till ökningen.

Utveckling för första kvartalet i korthet:

  • De totala nettoinvesteringarna uppgick till 74 miljarder kronor.
  • Hushållens nettoinvesteringar uppgick till 13 miljarder.
  • Den sektor där fondförmögenheten ökade mest var Svenska finansiella företag, med 358 miljarder, varav premiepension 151 miljarder.
  • Utländska ägares innehav i svenskregistrerade fonder ökade med 30 miljarder till 218 miljarder.
  • Aktiefonder var den fondkategori som ökade mest under första kvartalet med 374 miljarder, till följd av stark börsutveckling och nettoinvesteringar på 50 miljarder.
  • Den kategori med svagast utveckling var Räntefonder. Minskningen på 10 miljarder berodde i huvudsak på nettoförsäljningar.
  • Fond-i-fonder hade den näst största ökningen med 56 miljarder följt av Övriga fonder med en ökning på 36 miljarder.
  • Hushållens direktägda fondförmögenhet uppgick till 1 040 miljarder kronor under första kvartalet. Det är 84 miljarder mer i jämförelse med föregående kvartal och 304 miljarder mer än första kvartalet 2020.
  • För hushållssektorn var den största ökningen i Aktiefonder, 54 miljarder, medan värdet för hushållssektorns räntefonder minskade med 1 miljard.
  • Sett till total fondförmögenhet för hushållssektorn är kategorin Aktiefonder fortfarande klart störst med 571 miljarder, följt av Fond-i-fonder med 190 miljarder.

Kronans växelkurs stärktes

Genomsnittskursen för en Euro under första kvartalet 2021 var 10,12 kronor jämfört med 10,28 kronor under föregående kvartal. Kronan stärktes även mot den amerikanska dollarn med en genomsnittskurs 8,40 på kronor jämfört med 8,63 kronor under föregående kvartal. Det innebär att fondernas placeringar i utländsk valuta minskar i värde räknat i svenska kronor.

Antalet aktiva fonder i statistiken

Under första kvartalet 2021 var 781 fonder aktiva. Det är nio fler än under föregående kvartal.

Fondförmögenhet, mdkr
Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Källa: SCB

Nettoinvesteringar, mdkr
Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin Övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis Hedgefonder.

Till sektorn svenska finansiella företag räknas till exempel fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare.

Nästa publiceringstillfälle

2021-08-24 kl. 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Lucille Lejoned

Telefon
010-479 40 89
E-post
lucille.lejoned@scb.se

Marcus Lodén

Telefon
010-479 40 67
E-post
marcus.loden@scb.se