Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, maj 2020

Minskad tillväxttakt för företagens lån i maj

Statistiknyhet från SCB 2020-06-26 9.30

I maj 2020 hade de icke-finansiella företagens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,6 procent. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående månad.

Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 540 miljarder kronor i maj. Det är en ökning med 20 miljarder jämfört med föregående månad och med 135 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Utlåning till icke-finansiella företag med säkerhet i flerbostadshus, som är den vanligaste säkerheten, uppgick i maj till 838 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 365 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 501 miljarder.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, april 2020

Minskad tillväxttakt för hushållens lån

I maj 2020 hade hushållens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,1 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med föregående månad.

Totalt uppgick hushållens lån hos monetära finansinstitut (MFI) till 4 293 miljarder kronor i maj. Det är en ökning med 21 miljarder jämfört med föregående månad och med 215 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i maj till 3 519 miljarder. Det är en ökning med 16 miljarder jämfört med föregående månad och en ökning med 179 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 5,3 procent i maj 2020.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,4 procent i maj. Den är oförändrad jämfört med april. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 3,3 procent i maj, vilket är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med april. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 254 respektive 520 miljarder i maj 2020.

Lägre genomsnittlig bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,54 procent i maj, en minskning med 0,01 procentenhet jämfört med april. Den rörliga bolåneräntan var 1,60 procent i maj, även den minskade med 0,01 procentenhet jämfört med april.

I maj var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,10 procent, oförändrad jämfört med april. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,23 procent i maj. Även den oförändrad jämfört med april.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag var 1,60 procent i maj. Det är en minskning med 0,06 procentenheter jämfört med april. Den rörliga räntan minskade med 0,08 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,72 procent i maj.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var i maj 0,02 procent, oförändrad jämfört med april. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,01 procent i maj, en minskning med 0,02 procentenheter jämfört med april.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne avtalRänta, hushållens nya bolåneavtalTillväxttakt, utlåning till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
19-maj
1,91% 1,52% 5,1% 1,34% 6,1%
20-apr
1,87% 1,55% 5,2% 1,66% 5,8%
20-maj
1,94% 1,54% 5,1% 1,60% 5,6%

 

Ökning av tillväxttakten för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, var 16,8 procent i maj, en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med april. M1 uppgick i maj till 3 489 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, var 14,6 procent i maj, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med april då den var 14,3 procent. Totalt uppgick M3 till 4 085 miljarder i maj.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, april 2020

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Utökad publicering från och med januari 2020

Från och med publiceringen avseende januari 2020 har publikationen Finansmarknadsstatistik utökats med information om utlåning från bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder (AIF). Även ränteuppgifter från dessa institut finns tillgängliga. Observera att dessa förändringar påverkar innehållet i vissa befintliga tabeller och/eller tabellernas ordning. Ett exempel på detta är under 4.1 Tillväxttakt och tillväxtindex där tillväxttakten för MFI:s utlåning till hushåll har förskjutits åt höger. Förändringar har gjorts i flikarna 4.1-4.2, 7.1-7.2, 7.3 och 8.1-8.2. Se noter för mer information. Tabellerna i Statistikdatabasen har inte uppdaterats med motsvarande förändringar.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). 

Nästa publiceringstillfälle

2020-07-27 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Nathalie Persson Linde

Telefon
010-479 48 36
E-post
nathalie.persson-linde@scb.se

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se