Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, november 2022

Historiskt låg tillväxt för hushållens lån

Statistiknyhet från SCB 2022-12-28 8.00

I november 2022 var den årliga tillväxttakten avseende hushållens bostadslån från MFI 4,5 procent. Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 16,0 procent. Bolåneräntorna för nya rörliga avtal fortsatte upp för nionde månaden i rad.

Utvecklingen november 2022 i korthet

Utlåning

 • Den årliga tillväxttakten avseende total utlåning till hushåll uppgick till 4,1 procent, den lägsta takten hittills för denna serie som stäcker sig bak till januari 2006. Bostadslånen utgjorde 82 procent av total utlåning till hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 3,7 procent.
 • Den årliga tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 16,0 procent, den andra raka månaden med avtagande tillväxttakt efter 14-årshögsta om 16,7 procent i september.
 • Totalt uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 7 854 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 62 procent (4 900 miljarder kronor) och lån till företag 38 procent (2 954 miljarder kronor).
Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt
Namnlös

 • Bostadslån från andra aktörer än MFI på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut, hade i november 2022 en årlig tillväxt på 30,3 procent. Bostadskreditinstitut stod för 1,2 procent (51 miljarder kronor) av hushållens bostadslån om 4 092 miljarder kronor.

Inlåning

 • Totalt uppgick MFI:s inlåning från hushåll till 2 660 miljarder kronor. Avistakonton stod för 86 procent (2 286 miljarder kronor).

  ”Andelen av hushållsinlåningen på avistakonton har minskat från 90 till 86 procent medan Riksbankens styrränta successivt höjts över noll. Hushållen har sedan halvårsskiftet flyttat omkring 100 miljarder från sådana konton med fria uttag till sparkonton med uttagsbegränsningar”, säger Malcolm Svensson Rothmaier, nationalekonom på SCB, i en kommentar.
 • Allmänhetens innehav av sedlar och mynt, tidigare definierat som penningmängdsmåttet M0, uppgick i november 2022 till 64 miljarder kronor. Penningmängden M3 uppnådde 4 959 miljarder kronor och hade en årlig tillväxttakt vid åtta-årslägsta på 3,0 procent.

Räntor på ut- och inlåning

 • Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 3,42 procent. Den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 3,21 procent. Det är mer än en fördubbling från november 2021 till de högsta bolåneräntorna som observerats sedan hösten 2012.

  Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 3,88 procent, mot 1,34 procent i november 2021.

MFI:s bolåneräntor till hushållen
Namnlös

 • Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 3,90 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 3,89 procent.

Räntor nya avtal: bostadslån och lån till icke finansiella företag
Namnlös

 • Hushållens genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 0,64 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 1,11 procent.
 • Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 0,80 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 1,76 procent.

Räntor nya insättningar hos banker: hushåll och icke finansiella företag
Namnlös

Vad statistiken omfattar

Finansmarknadsstatistiken avser i huvudsak monetära finansinstitut (MFI), men även nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut. Om inget annat anges avses i denna statistiknyhet MFI.

Statistiken omfattar balansräkningsstatistik (inkl. ut- och inlåning), räntor, samt penningmängdens utveckling. Kvartalsvis publiceras även internationell bankstatistik.

Definitioner och förklaringar

Finansmarknadsstatistiken sammanställs månatligen. Det förekommer att revideringar sker.

Monetära finansinstitut (MFI) innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Bostadskreditinstitut är institut som inte är MFI, men som har tillstånd att ge ut bostadskrediter enligt Finansinspektionen. Vanligtvis säljer bostadskreditinstituten vidare lånen till så kallade alternativa investeringsfonder (AIF). De AIF som ingår i Finansmarknadsstatistiken är kopplade till bostadskreditinstitut och har tillgångar som i huvudsak består av bostadslån.

Tillväxttakterna beräknas för att illustrera utvecklingen av transaktioner sedan motsvarande period föregående år. De beräknas utifrån stockförändringar, där justeringar görs för att tillväxttakten inte ska påverkas av förändringar i stockar som beror på andra faktorer, t.ex. om ett institut läggs till eller lämnar populationen.

Lån till hushåll delas i statistiken in i bostadslån, konsumtionslån och övriga lån. Vilket ändamål lånen har mäts inte direkt utan approximeras genom att dela in lånen efter säkerhet. Bostadslån är lån till privatpersoner eller företagarhushåll med en bostad som säkerhet. Konsumtionslån är lån till privatpersoner som framförallt ges utan säkerhet. I övriga lån ingår allt annat, till exempel alla lån till hushållens icke vinstdrivande organisationer. 

Nya avtal avser avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Syftet med att föra räntestatistik på nya låneavtal är att mäta prisbildningen på in- och utlåning under en specifik period. Här ingår alla finansiella avtal där villkor som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår t.ex. omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2023-01-27.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se

Anna Sundell Kastberg

Telefon
010 479 41 46
E-post
anna.sundellkastberg@scb.se