Till innehåll på sidan

Nya källor för värdepapperstatistik

I samband med publiceringen av andra kvartalet 2021 övergår Betalningsbalansen och Nationalräkenskaperna till nya källor och metoder för sammanställning av statistik över räntebärande värdepapper, aktier och fonder. Implementeringen innebär minskad uppgiftslämnarbörda, bättre kvalitet och mindre diskrepanser mellan Betalningsbalansen och Nationalräkenskaperna.

De data som kommer att ersättas avser värdepappersstatistik, som hämtas från databasen för värdepappersinnehav (VINN) samt svensk värdepappersdatabas (SVDB) istället för som tidigare genom separata insamlingar.

Genom att utöka användningen av VINN och SVDB i Betalningsbalansen och Nationalräkenskaperna kan uppgiftslämnarbördan minskas och kvaliteten höjas i statistiken. Övergången till dessa källor påbörjas i samband med publiceringen av andra kvartalet 2021 och kommer fortsätta att implementeras vid kommande publiceringstillfällen.

Samtliga förändringar i Betalningsbalansen sker efter beslut av Riksbanken som är ansvarig för statistiken. Förändringar i Nationalräkenskaperna beslutas av SCB och delges Finansinspektionen som är statikansvarig myndighet för Finansräkenskaperna.

Mikrodata ersätter aggregerad statistikinsamling

Förändringarna som kommer att genomföras avser, med några undantag, all statistik avseende svenska och utländska värdepapper. Framöver kommer statistiken i stor utsträckning baseras på mikrodata från databaserna VINN och SVDB. De nya mikrodatakällorna och beräkningsmetoderna innebär att uppgiftslämnarbördan minskar då antalet företag och myndigheter som behöver lämna uppgifter till SCB kommer att bli betydligt färre och dubbelinsamling av snarlika uppgifter undviks. I lite mer detalj innebär det för:

Utländska värdepapper

Ställningsvärden från VINN implementeras för andra kvartalet 2021 för aktier, fonder samt räntebärande värdepapper. Transaktioner från VINN implementeras vid publiceringen av tredje kvartalet 2021.

Utöver ovan nämnda förändringar som gäller för både Betalningsbalansen och Nationalräkenskaperna, genomförs vissa förändringar för endast Betalningsbalansen. Dessa förändringar är följande:

Svenska räntebärande värdepapper

Ställningsvärden från VINN och SVDB implementeras för andra kvartalet 2021. Transaktioner från VINN och SVDB implementeras vid publiceringen av tredje kvartalet 2021.

Svenska aktier

Samma källa, SCB:s Aktieägarstatistik, som tidigare för ställningsvärden. Transaktioner från Nationalräkenskapernas beräkningar har implementerats från och med första kvartalet 2021.

Svenska fonder

Samma källa, SCB:s fondstatistik, som tidigare för ställningsvärden. Transaktioner från fondstatistiken implementeras vid publiceringen av tredje kvartalet 2021.

Vad innebär det här för statistiken?

Bedömningen är att användningen av VINN och SVDB kommer att förbättra kvaliteten på statistiken vad gäller täckningsgraden och på sikt även detaljeringsgraden i portföljinvesteringarna.

Den nya datakällan VINN består av kvartalsdata vilket medför att tidigare publicerad månadsstatistik framöver istället kommer att publiceras kvartalsvis. Den sista månadsvisa publiceringen blir den som avser juni och publiceras i augusti.

Tidsserien för portföljinvesteringar, efter att ställningsvärdena från den nya datakällan VINN implementerats, kommer att skilja sig från tidigare tidsserie. Det leder till en skillnad, ett tidsseriebrott, mellan kvartal ett 2021 och kvartal två 2021.

Vad händer sedan?

Användningen av data från VINN i Betalningsbalansen kommer att öka stegvis. Vid publiceringen av kvartal tre 2021 kommer data för transaktioner från portföljinvesteringar att hämtas från VINN. Uppgifter från VINN kommer även att användas för ställningsvärden samt transaktioner i valutareserven från och med publiceringen av tredje kvartalet 2021.

Målet är att alla uppgifter om räntebärande värdepapper, fonder och aktier, både svenska och utländska, på sikt ska kunna hämtas från VINN och SVDB.

Tidsseriebrott som uppstår till följd av ovanstående förändringar kommer successivt att hanteras av SCB.

Mer info

Statistiken om värdepappersinnehav, VINN, är en undersökning som genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken. Till databasen rapporteras det in uppgifter om svenska placerares innehav, värdepapper för värdepapper. Statistiken är även underlag till beräkning av avkastning på finansiella tillgångar och skulder och används också av Nationalräkenskaperna i både de reala och finansiella sektorräkenskaperna.

Kontaktpersoner

Malin Wallén

Telefon
010-479 41 27
E-post
malin.wallen@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se