Till innehåll på sidan

Omsättning inom tjänstesektorn

Nästa publicering: 2020-09-28

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Inom undersökningen produceras också månadsvis statistik över hushållens konsumtion. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

 

Nyckeltal för Sverige

Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring

0,7 %

Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden.

Referenstid: juli 2020

Omsättning i detaljhandeln, årsförändring

3,9 %

Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden.

Referenstid: juli 2020

Statistiknyheter

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, juli 2020

2020-09-10

Hushållens konsumtion minskade med 3,7 procent i juli 2020, jämfört med juli 2019, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 6,7 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal ökade hushållskonsumtionen med 3,0 procent jämfört med juni 2020.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0101