Till innehåll på sidan

Detaljhandelns försäljning, december 2022

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade i december 2022

Statistiknyhet från SCB 2023-01-27 8.00

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 1,8 procent i december 2022 jämfört med föregående månad i kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget minskade med 2,9 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,6 procent.

Under den senaste tremånadersperioden (oktober-december) var detaljhandelns kalenderkorrigerade och säsongrensade försäljningsvolym 2,4 procent lägre än i närmast föregående tremånadersperiod (juli-september). Sällanköpsvaruhandeln visar en nedgång på 3,0 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visar en nedgång på 2,6 procent.

Jämfört med motsvarande månad 2021 minskade detaljhandelnsförsäljningsvolym i december med 8,0 procent i kalenderkorrigerade tal. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 10,5 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget minskade med 5,0 procent.

Motsvarande förändring i fasta priser utan kalenderkorrigering visade en minskad försäljningsvolym på 8,7 procent för den totala detaljhandeln i december 2022 jämfört med samma period föregående år. Sällanköpsvaruhandeln visade en nedgång på 11,7 procent. För dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visade motsvarande siffra en nedgång på 4,8 procent.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,8 procent i december 2022 jämfört med december 2021. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 3,1 procent medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 10,2 procent.

Säsongrensad månadsutveckling
Detaljhandelns försäljning, december 2022

Kalenderkorrigerad årsutveckling
Detaljhandelns försäljning, december 2022

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här SNI 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget avses här SNI 47.11 och 47.2. exkl. 47.25.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 och 47.4–47.9.

Revideringar

När Detaljhandelsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 så infördes en ny metod för att beräkna de slutgiltiga statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalbasis för att öka antalet undersökta företag. Detta innebär att den slutgiltiga kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Detaljhandelsindex och minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 1991 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan:

Omsättning inom tjänstesektorn

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för januari 2023 beräknas bli publicerade den 27 februari 2023.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jeongwon Kim

Telefon
010-479 40 87
E-post
jeongwon.kim@scb.se