Till innehåll på sidan

Detaljhandelns försäljning, februari 2020

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i februari

Statistiknyhet från SCB 2020-03-27 9.30

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 2,8 procent i februari 2020 jämfört med motsvarande månad 2019. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 2,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,7 procent.

Motsvarande fastprisberäknade, men icke-kalenderkorrigerade, förändring visade en ökad försäljningsvolym på 6,5 procent för den totala detaljhandeln i februari 2020 jämfört med samma period föregående år. För dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visade motsvarande siffra en uppgång på 5,9 procent. För sällanköpsvaruhandeln var uppgången 8,5 procent.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 7,2 procent i februari 2020 jämfört med i februari 2019. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 8,6 procent, medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,9 procent.

Detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym ökade med 0,2 procent jämfört med föregående månad. Under den senaste tremånadersperioden (december–februari) var den säsongrensade försäljningsvolymen 0,3 procent högre än närmast föregående tremånadersperiod (september–november). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Det går inte att se några effekter av coronapandemin i den här statistiken eftersom den beskriver utfallet i februari.

Kalenderkorrigerad årsutveckling
Detaljhandelns försäljning, februari 2020

Säsongrensad månadsutveckling
Detaljhandelns försäljning, februari 2020

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här SNI 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget avses här SNI 47.11 och 47.2. exkl. 47.25.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 och 47.4–47.9.

Revideringar

När Detaljhandelsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 så infördes en ny metod för att beräkna de slutgiltiga statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalbasis för att öka antalet undersökta företag. Detta innebär att den slutgiltiga kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Detaljhandelsindex och minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 1991 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan:

Omsättning inom tjänstesektorn

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för mars 2020 beräknas bli publicerade 28 april.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jeongwon Kim

Telefon
010-479 40 87
E-post
jeongwon.kim@scb.se

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se