Till innehåll på sidan

Detaljhandelns försäljning, juni 2020. Korrigerad 2020-08-03

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i juni

Statistiknyhet från SCB 2020-08-03 9.30

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 3,9 procent i juni 2020 jämfört med motsvarande månad 2019. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,0 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 0,2 procent.

I samband med publiceringen 2020-08-03 har Detaljhandelsindex korrigerats. Korrigeringen påverkar samtliga fastprisberäknade värden för referensmånad juni 2020, men säsongrensade och kalenderkorrigerade serier räknas alltid om hela vägen bakåt till starttidpunkten vilket gör att värden i andra perioder än juni 2020 kan ha påverkats.

Motsvarande fastprisberäknade, men icke-kalenderkorrigerade förändring, visade en ökad försäljningsvolym på 6,1 procent för den totala detaljhandeln i juni 2020 jämfört med samma period föregående år. För sällanköpsvaruhandeln var uppgången 8,2 procent. För dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visade motsvarande siffra en uppgång på 0,9 procent.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 7,6 procent i juni 2020 jämfört med juni 2019. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 8,9 procent, medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 3,7 procent.

Detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym ökade med 1,2 procent jämfört med föregående månad. Under den senaste tremånadersperioden (april–juni) var den säsongrensade försäljningsvolymen 0,3 procent högre än närmast föregående tremånadersperiod (januari-mars). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Kalenderkorrigerad årsutveckling
Detaljhandelns försäljning, juni 2020. Korrigerad 2020-08-03

Säsongrensad månadsutveckling
Detaljhandelns försäljning, juni 2020. Korrigerad 2020-08-03

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här SNI 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget avses här SNI 47.11 och 47.2. exkl. 47.25.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 och 47.4–47.9.

Revideringar

När Detaljhandelsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 så infördes en ny metod för att beräkna de slutgiltiga statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalbasis för att öka antalet undersökta företag. Detta innebär att den slutgiltiga kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Detaljhandelsindex och minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 1991 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan:

Omsättning inom tjänstesektorn

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för juli 2020 beräknas bli publicerade 27 augusti.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Sebastian Rask

Telefon
010-479 40 29
E-post
sebastian.rask@scb.se