Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, januari 2023

Ökad hushållskonsumtion i januari 2023

Statistiknyhet från SCB 2023-03-09 8.00

Hushållens konsumtion ökade med 0,5 procent i januari 2023 jämfört med december 2022, i säsongrensade tal. Jämfört med januari 2022 ökade hushållskonsumtionen med 0,5 procent, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 0,6 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice, som jämfört med samma period året innan ökade med 24,8 procent i fasta priser. Det bör beaktas att vissa restriktioner på grund av pandemin infördes för restauranger under januari 2022, vilket påverkar jämförelsetalen.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt var främst Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck, som jämfört med samma period året innan minskade med 4,0 procent i fasta priser.

Uppgifterna för januari 2023 är preliminära. Sedan förra publiceringen har hushållskonsumtionen i december jämfört med november 2022 (i säsongrensade tal) reviderats upp med 0,3 procentenheter till en nedgång på 0,5 procent. Konsumtionen i december 2022 jämfört med december året innan (i kalenderkorrigerade tal) har reviderats upp med 0,4 procentenheter till en minskning med 1,4 procent.

Att beakta:

Från april 2020 började spridningen av covid-19 påverka hushållskonsumtionen. Vid tolkning av jämförande statistik, som till exempel årsutvecklingstal, bör detta beaktas.

I det nuvarande läget med prisökningar kan konsumenter ändra sitt konsumtionsmönster och avstå från köp av varor som ökat i pris och i stället handla billigare produkter (s.k. substitution). I statistiken över hushållens konsumtion finns därmed en risk att de fastprisberäknade indextalen underskattas något. Detta gäller kanske framför allt för branschgrupp Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck men kan också gälla för andra branschgrupper.

Säsongrensad månadsutveckling
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, januari 2023

Kalenderkorrigerad årsutveckling
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, januari 2023

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn ska spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna.

Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2015=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fyra månader bakåt.

Kalenderkorrigerade och säsongrensade serier revideras bakåt till och med indexseriens startpunkt.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistikmeddelande i serien publiceras 2023-04-06 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se