Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2020

Minskad hushållskonsumtion i november

Statistiknyhet från SCB 2021-01-08 9.30

Hushållens konsumtion minskade med 0,6 procent i november 2020, jämfört med oktober 2020, i säsongrensade tal. Jämfört med november 2019 minskade hushållskonsumtionen med 5,0 procent, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 4,4 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt var främst Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice, som jämfört med samma period året innan minskade med 38,4 procent i fasta priser.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Rekreation och kultur, varor och tjänster, som jämfört med samma period året innan ökade med 2,0 procent i fasta priser.

Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 0,6 procent.

Uppgifterna för november 2020 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i privat konsumtion i oktober jämfört med september 2020 (i säsongrensade tal) reviderats upp med 0,1 procentenheter till en uppgång på 0,2 procent. Förändringen i privat konsumtion i oktober 2020 jämfört med oktober året innan (i kalenderkorrigerade tal) har reviderats upp med 0,3 procentenheter till en nedgång på 4,0 procent.

Nedan diagram visar den säsongrensade månadsutvecklingen och den kalenderkorrigerade årsutvecklingen i fasta priser för de senaste tolv månaderna. Tabellen som visar utvecklingstalen i årstakt, både totalt och per varu-och tjänstegrupp, har flyttats till produktsidan under Tabeller och diagram. Där finns även två diagram: En längre indexserie för säsongrensade värden och en längre tidsserie för den kalenderkorrigerade årsutecklingen i fasta priser.

Säsongrensad månadsutveckling

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2020

Kalenderkorrigerad årsutveckling

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2020

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn ska spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna.

Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2015=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. Hushållens användning av fjärrvärme, flis & ved och gas, reviderades bakåt till januari 2016 i samband med publiceringen av referensmånad augusti 2018.

Skattningsmodellen för användning av eldningsolja samt fjärrvärme ändrades i samband med publiceringen av referensmånad september 2018. Indextalen reviderades bakåt till januari 2017.

I samband med publiceringen av referensmånad januari 2019 har en korrigering gjorts av prisindex avseende referensmånad oktober 2018 efter att ett fel upptäckts.
Vid beräkningen av drivmedelskonsumtionen används sedan referensmånad april 2020 en ny indatakälla. Datamaterialet reviderades bakåt till januari 2018 och medför reviderade indextal bak till denna tidpunkt. Kalenderkorrigerade och säsongrensade serier revideras bakåt till och med indexseriens startpunkt.

Nästa publiceringstillfälle

2021-02-05 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se