Till innehåll på sidan

Export och import av varor, januari–mars 2020, i löpande och fasta priser:

Starkare varuexport än varuimport under första kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2020-05-29 9.30

Under perioden januari–mars 2020 ökade den svenska varuexporten med 2 procent i löpande priser medan varuimporten minskade med 2 procent jämfört med samma period året innan. I volym (värde i fasta priser) ökade exporten med 4 procent medan importen minskade med 2 procent.

Sammanfattning av perioden januari-mars 2020

  • I löpande priser uppgick värdet av Sveriges varuexport till 390 miljarder kronor. Det är en ökning med 2 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten, i löpande priser, minskade med 2 procent och uppgick till 361 miljarder kronor.
  • I volym ökade exporten med 4 procent medan importen minskade med 2 procent.
  • Handelsnettot visar ett överskott på 30 miljarder kronor jämfört med 15 miljarder kronor under samma period 2019.
  • Jämfört med föregående kvartal ökade Sveriges varuexport med 1 procent i löpande priser medan varuimporten minskade med 7 procent. I volym ökade exporten med 4 procent medan importen minskade med 5 procent.

Detaljerade uppgifter för januari–mars 2020 (löpande priser):

Varuimporten från Ryssland minskade 57 procent

Sveriges varuexport till EU27 minskade med 1 procent och varuimporten därifrån med 2 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna sjönk med 1 procent och importen därifrån med 2 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 3 procent, till Danmark med 6 procent medan exporten till Nederländerna minskade med 4 procent. Importen från både Tyskland och Nederländerna ökade med 1 procent medan importen från Danmark minskade med 3 procent.

Exporten till övriga Europa var oförändrad medan importen därifrån ökade med 2 procent. Exporten till Storbritannien sjönk med 5 procent och importen därifrån med 9 procent. Exporten till Norge var oförändrad medan importen därifrån ökade med 26 procent. Exporten till Ryssland minskade med 1 procent och importen därifrån med 57 procent. Under perioden har råoljeimporten från Norge ökat markant medan den minskat kraftigt från Ryssland. Det förklarar till stor del de stora förändringarna för dessa länder.

Exporten till Asien ökade med 20 procent medan importen därifrån minskade med 10 procent. Exporten till Kina ökade med 33 procent medan importen därifrån minskade med 13 procent. Under perioden stod exporten av läkemedel och vägfordon för den största ökningen till Kina.

Både exporten till och importen från USA ökade med 12 procent.

Detaljerade uppgifter första kvartalet 2020 (i löpande och fasta priser)

Exporten av läkemedel ökade 35 procent i värde och 30 procent i volym

Under första kvartalet ökade Sveriges varuexport i värde (löpande priser) med 2 procent jämfört med samma kvartal 2019. Under samma period ökade varuexporten från Sverige i volym med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Exporten av verkstadsvaror minskade i värde med 1 procent och i volym med 4 procent. Inom detta varuområde minskade exporten av vägfordon med 7 procent i värde och med 10 procent i volym. Exporten av energivaror minskade med 6 procent i värde medan exporten i volym ökade med 24 procent. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på lägre priser på oljeprodukter. Mineralvaror minskade med 5 procent i värde och med 1 procent i volym. Kemivaror ökade med 19 procent i värde och med 17 procent i volym. Inom varuområdet ökade läkemedel med 35 procent i värde och med 30 procent i volym. Exporten av skogsvaror ökade med 1 procent i värde och med 11 procent i volym. Inom övriga varor ökade exporten av livsmedel, drycker och tobak med 11 procent i värde och med 8 procent i volym.

Importen av råolja ökade 2 procent i värde och 22 procent i volym

Under första kvartalet minskade Sveriges varuimport med 2 procent i både värde och volym jämfört med samma kvartal 2019.

Importen av verkstadsvaror minskade i värde med 1 procent och med 2 procent i volym. Importen av energivaror minskade i värde med 14 procent medan importen ökade med 1 procent i volym. Inom varuområdet minskade importen av oljeprodukter med 25 procent i värde och med 21 procent i volym samtidigt som importen av råolja ökade med 2 procent i värde och med 22 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på lägre priser på råolja. För kemivaror var importen oförändrad i värde medan importen minskade med 2 procent i volym. Importen av skogsvaror minskade med 6 procent i värde och med 3 procent i volym, mineralvaror minskade med 9 procent i värde och med 8 procent i volym. Inom övriga varor ökade importen av livsmedel, drycker och tobak med 4 procent i värde medan importen var oförändrad i volym.

Värde- och volymutvecklingen

Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.

diagram

Både värde- och volymindex för varuexporten har ökat under det första kvartalet. Ökningen är något större för volymindex vilket beror på lägre exportpriser. 

diagram

Både värde- och volymindex för varuimporten har minskat under det första kvartalet. Minskningen mot förra kvartalet är större än minskningen mot samma kvartal föregående år. Volymindex visar en lägre förändringstakt mot föregående kvartal än värdeindex vilket beror på högre importpriser fjärde kvartalet 2019.

  Export Import
  Värde (löpande priser) Värde (löpande priser)
Världsdel Januari-mars Andel i % Förändring i % Januari-mars Andel i % Förändring i %
  2020 2019 2020 2020/2019 2020 2019 2020 2020/2019
Totalt 390 320 381 060 100,0 2 360 784 369 992 100,0 ‑2
Europa 277 983 279 526 71,2 ‑1 306 076 308 266 84,8 ‑1
EU27_2020 202 930 204 254 52,0 ‑1 240 109 243 831 66,6 ‑2
EMU-19 154 986 157 202 39,7 ‑1 187 601 191 557 52,0 ‑2
EU28 223 290 225 593 57,2 ‑1 256 802 262 179 71,2 ‑2
Övriga Europa 75 052 75 272 19,2 0 65 967 64 435 18,3 2
Afrika 7 519 8 105 1,9 ‑7 3 230 5 317 0,9 ‑39
Nordafrika 3 945 4 159 1,0 ‑5 551 427 0,2 29
Västafrika 782 869 0,2 ‑10 2 129 4 227 0,6 ‑50
Central-, Öst- och Södra Afrika 2 792 3 078 0,7 ‑9 551 663 0,2 ‑17
Amerika 43 514 40 572 11,1 7 13 610 13 915 3,8 ‑2
Nordamerika 36 030 32 362 9,2 11 11 586 9 998 3,2 16
Central- och Sydamerika 7 484 8 209 1,9 ‑9 2 024 3 917 0,6 ‑48
Asien 54 015 45 099 13,8 20 37 270 41 501 10,3 ‑10
Mellanöstern 8 474 5 982 2,2 42 1 768 1 767 0,5 0
Övriga länder i Asien 45 541 39 116 11,7 16 35 502 39 733 9,8 ‑11
Oceanien och Antarktis 6 207 4 419 1,6 40 451 708 0,1 ‑36

 Exports
 Värde (löpande priser)Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC  Andel i %Förändring i %Förändring i %
 Januari-mars 2020Januari-mars 2019Januari-mars 2020Januari-mars 2020/2019Kv1 2020/Kv1 2019
Totalt 390 320 381 060 100,0 2 4
Skogsvaror 39 451 38 953 10,1 1 11
Trävaror 8 559 8 225 2,2 4 17
Pappersmassa 6 441 6 678 1,7 ‑4 25
Papper 22 697 22 296 5,8 2 6
Mineralvaror 38 972 40 853 10,0 ‑5 ‑1
Järnmalm 6 775 5 309 1,7 28 35
Järn och stål 16 737 20 804 4,3 ‑20 ‑16
Övriga metaller 7 513 6 855 1,9 10 13
Kemivaror 65 094 54 552 16,7 19 17
Grundämnen, föreningar 5 047 5 017 1,3 1 1
Läkemedel 36 356 27 020 9,3 35 30
Plaster 9 044 9 061 2,3 0 0
Energivaror 23 477 25 104 6,0 ‑6 24
Oljeprodukter 20 935 20 474 5,4 2 24
Verkstadsvaror 170 613 172 900 43,7 ‑1 ‑4
Metallarbeten 10 218 10 449 2,6 ‑2 ‑4
Maskiner 57 118 58 136 14,6 ‑2 ‑3
Elektronik, telekom 38 684 35 078 9,9 10 4
Vägfordon 54 238 58 309 13,9 ‑7 ‑10
Personbilar 30 078 27 940 7,7 8 3
Last- och dragbilar 6 856 8 599 1,8 ‑20 ‑22
Delar, tillbehör 13 923 17 587 3,6 ‑21 ‑22
Övriga transportmedel 1 676 2 810 0,4 ‑40 ‑43
Instrument, optiska varor 8 680 8 118 2,2 7 7
Övriga varor 52 712 48 698 13,5 8 6
Livsmedel, drycker, tobak 25 084 22 588 6,4 11 8
Tekovaror, skor 10 213 9 123 2,6 12 9
Möbler 4 981 4 964 1,3 0 ‑1

 Import
 Värde (löpande priser)Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC  Andel i %Förändring i %Förändring i %
 Januari-mars 2020Januari-mars 2019Januari-mars 2020Januari-mars 2020/2019Kv1 2020/Kv1 2019
Totalt 360 784 369 992 100,0 ‑2 ‑2
Skogsvaror 10 292 10 987 2,9 ‑6 ‑3
Mineralvaror 27 082 29 919 7,5 ‑9 ‑8
Järn och stål 11 613 13 834 3,2 ‑16 ‑12
Övriga metaller 5 468 5 701 1,5 ‑4 ‑2
Malmer, skrot 3 758 4 157 1,0 ‑10 ‑7
Kemivaror 47 212 47 233 13,1 0 ‑2
Grundämnen, föreningar 9 030 9 831 2,5 ‑8 ‑10
Läkemedel 13 212 12 201 3,7 8 1
Plaster 9 167 9 386 2,5 ‑2 1
Gummi, gummivaror 4 256 4 550 1,2 ‑6 ‑9
Energivaror 33 319 38 708 9,2 ‑14 1
Råolja 19 144 18 804 5,3 2 22
Oljeprodukter 11 967 15 879 3,3 ‑25 ‑21
Verkstadsvaror 158 731 160 277 44,0 ‑1 ‑2
Metallarbeten 11 955 12 146 3,3 ‑2 ‑3
Maskiner 39 088 39 642 10,8 ‑1 ‑4
Elektronik, telekom 54 840 54 411 15,2 1 3
Vägfordon 41 383 42 260 11,5 ‑2 ‑4
Personbilar 20 469 18 092 5,7 13 10
Delar, tillbehör 14 266 16 928 4,0 ‑16 ‑17
Övriga transportmedel 1 997 2 936 0,6 ‑32 ‑37
Instrument, optiska varor 9 467 8 881 2,6 7 4
Övriga varor 84 148 82 868 23,3 2 ‑2
Livsmedel 41 357 39 626 11,5 4 0
Tekovaror, skor 20 004 20 648 5,5 ‑3 ‑7
Möbler 6 387 6 439 1,8 ‑1 ‑4

Definitioner och förklaringar

Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020. Att brytpunkten blev januari 2020 och inte februari, som var den egentliga utträdesmånaden, beror på att värdena i tabellerna baseras på ackumulerade perioder som börjar från januari. I texten används benämningen EU27.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:

Utrikeshandel, export och import av varor januari–mars 2020 i löpande och fasta priser (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

2020-08-27 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Maria Adolfsson

Telefon
010-479 47 25
E-post
maria.adolfsson@scb.se

Maria Rodriguez Hjalmarsson

Telefon
010-479 45 41
E-post
maria.rodriguezhjalmarsson@scb.se