Till innehåll på sidan

Information om Kombinerade nomenklaturen (KN)

1. Bakgrund

Kombinerade nomenklaturen (KN) används av samtliga EU-länder i deras utrikeshandelsstatistik och även i EU:s gemensamma tulltaxa. KN 8 (åttasiffriga varukoder) är den mest detaljerade nivån för varuindelning i utrikeshandelsstatistiken (år 2015 cirka 9 400 varugrupper). En stor del av utrikeshandelns värde i Sverige är kopplat till ett relativt litet antal KN 8-koder medan ett stort antal KN 8 har noll i värde eller mycket små värden. KN 8 summeras hierarkiskt upp till KN 6, KN 4 och KN 2, vilka motsvarar samma nivåer som i den s.k. Harmonized System (HS). På engelska benämns KN för CN (Combined Nomenclature).

2. Ändringar över åren på KN 8-siffernivå

Ändringar i KN 8 sker varje årsskifte och antalet ändringar varierar från år till år. Grundprincipen är att en varukod behålls med oförändrad text om inga förändringar i varukodens innehåll har gjorts.

Vid mycket små förändringar i innehållet förekommer att kodnumret behålls (så kallade ”reused codes”) men viss modifiering av varutexten kan förekomma i vissa av dessa fall. En förteckning över ”reused codes” för åren 2000–2011 finns i bilaga 5 och för åren 2012–2016 i bilaga 6.

Vid övriga ändringar i innehåll tas den gamla varukoden bort och ersätts av ny varukod med tillhörande varutext.

I regel sker vart femte år vissa förändringar i 6- och 4-siffernivåerna enligt HS (motsvarande KN 6 och KN 4), vilket som en följdeffekt leder till ett större antal ändringar i KN 8 än under ett normalår.

Detaljerade nycklar över förändringarna i KN 8 mellan respektive år från och med år 2012 finns på sidan KN-ändringar respektive år. Uppgifter för äldre år kan erhållas från SCB efter förfrågan.

Eurostat skapar årsvis filer med översikter över de förändringar som skett under en längre serie år. Dessa filer i senaste version (till och med år 2016) heter ”CN-concordances_1988_2016_XLS_FORMAT.xls” och ”trpall-1988-2016.pdf”. Filerna kan erhållas från SCB efter förfrågan.

3. Ändringar över åren på KN 6-, KN 4- och KN 2-siffernivåer

HS, som utarbetas av World Customs Organisation (WCO), används av en stor del av världens länder för att redovisa utrikeshandelsstatistik för varor. 6-, 4- och 2-nivåerna i HS motsvarar helt siffernivåerna i KN 6, KN 4 och KN 2. HS ändras i vissa delar ungefär vart femte år beroende på teknikutveckling, ändrade handelsmönster och så vidare. Sådana ändringar trädde i kraft i den svenska statistiken åren 1996, 2002, 2007 och 2012 (tidigare års förändringar tas ej upp här) och ledde till att en mindre del av KN 6-koderna (och vissa KN 4) ändrades i innehåll.

Observera att för åren mellan nämnda översyner förekommer inga ändringar, dvs. inom respektive period som innefattar åren 1996–2001, 2002–2006, 2007–2011 och 2012–2016 är samtliga KN 6-, KN 4- och KN 2-siffergrupper oförändrade i varukod, varutext och innehåll.

Principer för ändringar på nivåerna KN 6, KN 4 och KN 2:

  • För de år då ändringar i HS införs i den svenska statistiken gäller som en naturlig grundprincip att för de KN 6-koder som inte ändrat varuinnehåll ändras inte varukoden eller varutexten. Den helt övervägande delen av KN 6-nivåns cirka 5 000 varukoder tillhör denna grupp.
  • I vissa fall vid mindre förändringar av innehållet, oftast innebärande att innehållet i en KN 6-kod med liten handel på global nivå av förenklingsskäl tagits bort och istället inkluderats i en närliggande 6-sifferkod, ändras inte varukoden för den närliggande 6-sifferkoden. Däremot kan den beskrivande varutexten ha ändrats.
  • Vid mer tydliga förändringar i innehållet är grundprincipen att den gamla KN 6-koden ersätts av en ny varukod med ny varutext för att markera förändringen.
  • Av olika tekniska tvingande skäl förekommer dock i ett mindre antal fall att förändringar gjorts i innehållet utan att KN 6-koden kunnat ändras (varutexten kan dock ha ändrats). Beroende på vilka varor som förts till/från varukoden från och med ändringsåret (2012, 2007, 2002 eller 1996) och hur stor handel dessa varukoder har kan brottet i tidsserien dessa år vara allt från försumbart till mer tydligt.
  • I de fall förändringar i innehåll enligt ovan skett på 6-siffernivå med oförändrad varukod påverkar dessa i viss mån i ett mindre antal fall även innehållet på 4-siffernivå och i enstaka fall även på 2-siffernivå. Se vidare bilaga 1 b) för ändringar från och med 2007. Påverkan är i den absoluta huvuddelen av dessa fall mycket liten.
  • Vilka KN 6- och KN-4-koder som ej ändrat sifferkod trots något ändrat innehåll vid respektive övergång till ny HS åren 2002, 2007 och 2012 återfinns i bilagorna 1, 2 respektive 3. Bilaga 4 om övergången till beslutade HS 2017 läggs in i början av 2017.
  • För den som vill få information om vilka innehållsförändringar som ligger bakom, dvs. vilka varor som flyttats, kan få information om detta via WCO (World Customs Organisation). För att studera övergången för t.ex. år 2012 välj ”Correlation tables 2007–2012”.

4. Information om varutexterna till KN

För att säkerställa att KN-koden eller innehållet i den KN-kod man är intresserad av inte har ändrats över åren rekommenderas att man innan uttag av statistiken i Statistikdatabasen kontrollerar varukod och textbeskrivning på önskad nivå för de år man är intresserad av. I Statistikdatabasen, under rubriken Utrikeshandel med varor, kan man välja mellan ett flertal tabeller enligt KN. Dessa tabeller visar dock endast varukoder. För information om varukodstexter hänvisar vi till Klassifikationsdatabasen, se nedan.

KN-koder med texter publiceras i bokform varje år – dels i EU:s Official Journal, dels i den så kallade Tulltaxan, utgiven av Tullverket. Välj "Tulltaxan" i menyraden längst upp.

Tulltaxan (Tullverket)

Sökfunktion finns för både KN-koder och varutexter till KN. För att söka på varutexter: Klicka på rutan ”Varukoder” i övre vänstra hörnet och välj ”Sök på text”. Varutexterna i dessa är de officiella men de har nackdelen att varje textbeskrivning inte är fullständigt utskriven i klartext för varje varukod. Därför utarbetar de flesta EU-länderna (inklusive Sverige) även s.k. självförklarande varutexter i syfte att få en varubeskrivning för varje varukod som kan användas vid uttag ur t.ex. statistikdatabaser. Tyvärr blir dessa texter med nödvändighet ibland mycket långa. Om man vill ha en överskådlig bild över indelningarna inom ett varuområde kan därför tulltaxan i vissa fall vara att föredra.

Årgångsvisa varuförteckningar med s.k. självförklarande varutexter för alla nivåerna KN 8, KN 6, KN 4 och KN 2 finns tillgängliga via SCB:s hemsida i Klassifikationsdatabasen. Observera att det finns avdelningar för dels KN, dels HS (HS 2-HS 6 motsvaras helt av KN 2-KN 6 i KN-delen för respektive år). Om man här väljer Produktindelningar/Klassifikationer/KN hittar man samtliga årgångar av KN på 2, 4, 6- och 8 nivå från och med år 1996. Det går även att för ett visst år välja t.ex. en KN 2-nivå och sedan ”klicka fram” underliggande KN 4, KN 6 och KN 8. Man kan även välja att få fram t.ex. alla KN 6-koder i en svit. Utöver varukoderna och varutexterna finns en kortfattad allmän information om respektive årgång.

Varukoder och texter för KN finns även i EU:s klassifikationsdatabas RAMON med både officiella och självförklarande texter på olika medlemslandsspråk.

Sökfunktion i Statistikdatabasen

Det finns en sökfunktion för KN i Statistikdatabasen som vid tabelluttag nås vid val av ”varugrupp enligt KN”. Man väljer här önskad nivå i KN (oftast finns KN 2, KN4, KN6 och KN 8 att välja på). Man väljer önskad nivå samt klickar på ”förstoringsglaset” i valrutan. Då kommer upp en ny sida med rubriken ”Sök värden för varugrupp enligt KN”. Observera att sökningen sker från ett register som omfattar alla KN-koder som varit valida för ett antal år tillbaka. Dvs. ett antal sökresultat är troligen inte relevanta för det år du söker statistik för. I dessa fall kommer statistiken ut som noll eller blankt för dessa koder.

Vid sökningen kan man skriva in ett sökord, t.ex. fisk (välj ”värde”) och får då i rutan ”Sökresultat” fram de koder (med tillhörande varutexter) som ”träffar” på sökordet.

Man kan alternativt skriva in en självvald kod (välj ”kod”) som måste ha samma antal siffror som den KN-nivå man valt och du får då i rutan fram varutext för den sökta koden (under förutsättning att den sifferkod du valt är valid i registret).

Vänligen notera att sökfunktionen för en viss given KN-kod av tekniska skäl endast anger en textversion, nämligen den senaste. För de ”speciella” varukoder som har ändrat innehåll, och ofta även varutext, trots att varukodnumret ej ändrats vid någon av de nya versioner av HS som trädde i kraft 1996, 2002, 2007 och 2012 kan man alltså få upp missvisande text för varukoden för den tidsperiod man efterfrågar eftersom endast den senast gällande textversionen anges. Sådana ”speciella” varukoder för KN 6 och KN 4 återfinns i bilagorna 1 (övergången 2002), 2 (övergången 2007) och 3 (övergången 2012). För just dessa varukoder bör man därför söka fram varutexter för önskad period genom att söka i Klassifikationsdatabasen.

Observera att för ”reused codes” på KN 8-nivån, se avsnitt 2 ovan, finns likaså av tekniska skäl endast inlagt den senast gällande textversionen. En förteckning över ”reused codes” för åren 2000 till 2011 finns i bilaga 5 och för åren 2012–2016 i bilaga 6. För just dessa varukoder bör man därför söka fram varutexter för önskad period genom att söka i Klassifikationsdatabasen.

5. Ändringar utöver ordinarie uppdateringar

2011-06-07: Ett mindre antal svenska texter har modifierats beroende dels på att Eurostat gjort vissa retroaktiva ändringar i engelska texter (utgångspunkt för översättning till svenska), dels på att senast gällande textversion lagts in för de koder där varuinnehållet har ändrats något trots oförändrad varukod. Av tekniska skäl kan endast en textversion anges i sökfunktionen.

2012-09-06: I SSD:s sökfunktion till KN-koderna, där s.k. självförklarande texter kan sökas fram, har 12-09-06 korrigeringar i texterna gjorts för ett mindre antal KN 4- och KN 6-koder. Ändringarna på svenska avser koderna 7020, 7806, 9503, 9614, 010190, 030329, 121292, 130190, 292521, 382471 och 841861. Ändringarna på engelska avser koderna 9503, 010190, 030329, 121292, 382471 och 841861.

6. Förfrågningar:

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss per e-post: utrikeshandel@scb.se

7. Bilagor