Till innehåll på sidan

Andel personer i hushåll med en låg disponibel inkomst per k.e. – hushållstyp 1991-2019

Hushållstyp Andel personer med låg ekonomisk standard (%)                         Antal personer
  1991 Felmarginal (±) 2000 Felmarginal (±) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1991 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Samtliga personer 7,3 0,7 9,3 0,6 13,9 13,8 13,8 14,4 14,8 14,4 14,9 14,6 15,1 8 457 032 8 682 637 9 246 971 9 309 034 9 386 461 9 469 252 9 562 644 9 667 746 9 813 984 9 945 470 10 059 294
Samtliga personer 20- år 7 0,7 8,5 0,6 12,9 12,7 12,6 13,2 13,7 13,3 13,7 13,2 13,8 6 340 680 6 529 753 7 121 629 7 189 031 7 261 256 7 327 855 7 395 641 7 462 184 7 555 562 7 638 684 7 716 629
Ensamstående utan barn 13,3 1,9 15,1 1,3 24,8 24,1 23,4 25,6 27,7 27,1 27,9 25,9 26,6 1 793 872 1 977 910 1 665 256 1 664 900 1 670 234 1 683 203 1 708 585 1 723 295 1 754 577 1 794 151 1 834 803
20-29 år 14,8 2,7 22,1 2,9 34,3 33,7 34,1 34,2 31,8 30,8 30,3 28,7 28,8 423 043 426 940 279 918 278 857 277 972 279 411 286 060 288 058 295 538 303 016 309 748
30-49 år 7,1 1,9 9,6 1,9 18,5 18,6 18,9 20,1 21,1 21,0 21,1 20,1 20,4 427 880 507 505 369 921 364 974 361 223 358 040 359 238 360 095 367 179 378 528 391 932
50-64 år 4,3 1,8 7,4 1,9 18,2 18,8 19,5 21,3 23,4 23,8 24,1 22,5 23,1 292 657 376 139 358 665 355 812 355 442 359 040 364 397 367 274 372 967 379 513 385 534
65-79 år 14,1 4,2 15,2 2,5 22,8 21,6 19,4 22,7 26,8 26,5 28,3 26,3 27,6 427 076 389 056 377 057 387 226 398 999 410 225 421 830 429 926 439 559 449 728 458 794
80- år 32,3 8,5 24,5 3,2 34,7 31,9 29,3 33,9 38,6 36,4 38,8 34,5 35,9 223 217 278 271 279 695 278 031 276 598 276 487 277 060 277 942 279 334 283 366 288 795
Ensamstående kvinnor utan barn 14,4 2,7 16,9 1,7 26,9 25,7 24,5 27,3 30,1 29,5 30,9 28,4 29,4 948 099 1 045 915 871 187 871 081 873 678 879 476 890 153 896 201 908 137 924 826 942 680
20-29 år 15,1 4,4 24,8 4,4 37,4 36,0 35,8 35,7 32,3 31,1 30,1 28,9 29,1 166 609 200 641 120 076 119 952 120 024 120 519 123 043 123 966 125 872 128 617 131 316
30-49 år .. .. 7,8 3 18,2 18,3 18,6 20,2 21,5 21,2 21,2 20,2 20,8 .. 163 695 124 811 124 127 124 050 123 695 124 489 125 210 128 509 132 953 138 386
50-64 år .. .. 5,8 2,4 15,4 16,1 16,7 19,0 21,8 22,6 23,3 21,3 22,1 .. 196 023 174 251 172 202 170 932 171 764 173 756 174 737 177 032 180 127 183 245
65-79 år 14,3 5 17,2 3 24,5 23,0 20,7 24,3 28,8 28,6 30,9 28,4 29,9 309 770 269 271 238 905 243 406 249 042 254 430 260 231 263 778 268 070 272 390 276 371
80- år 32,7 9,4 26,3 3,6 38,2 35,0 32,5 37,2 42,5 40,4 43,7 39,1 41,0 173 213 216 285 213 144 211 394 209 630 209 068 208 634 208 510 208 654 210 739 213 362
Ensamstående män utan barn 12 2,1 13 1,6 22,5 22,3 22,2 23,7 25,0 24,4 24,7 23,2 23,6 845 773 931 995 794 069 793 819 796 556 803 727 818 432 827 094 846 440 869 325 892 123
20-29 år 14,5 3,4 19,7 3,8 32,0 32,0 32,8 33,1 31,5 30,6 30,4 28,4 28,6 256 433 226 299 159 842 158 905 157 948 158 892 163 017 164 092 169 666 174 399 178 432
30-49 år 7,6 2,3 10,4 2,4 18,6 18,7 19,1 20,1 20,9 20,9 21,0 20,0 20,2 294 056 343 810 245 110 240 847 237 173 234 345 234 749 234 885 238 670 245 575 253 546
50-64 år 7,8 3,5 9,1 3 20,8 21,3 22,0 23,4 25,0 24,9 24,8 23,5 23,9 127 973 180 115 184 414 183 610 184 510 187 276 190 641 192 537 195 935 199 386 202 289
65-79 år .. .. 10,7 3,6 19,8 19,2 17,4 20,2 23,6 23,0 24,4 23,0 24,0 .. 119 785 138 152 143 820 149 957 155 795 161 599 166 148 171 489 177 338 182 423
80- år .. .. 18 5,2 23,7 21,7 19,2 23,4 26,9 24,1 24,3 21,1 21,6 .. 61 986 66 551 66 637 66 968 67 419 68 426 69 432 70 680 72 627 75 433
Ensamstående med barn 0-19 år [1] 11,3 3,3 15,6 3,1 33,6 33,2 34,0 34,4 34,4 33,4 34,0 33,5 33,9 224 752 279 581 239 880 239 346 239 457 240 404 242 627 245 179 250 479 256 779 263 609
1 barn 10,2 4 13 3,8 27,6 27,2 27,6 27,9 27,7 26,6 26,8 26,3 26,6 141 427 152 576 143 910 143 606 142 262 141 013 140 376 140 187 141 605 143 571 146 074
2 barn .. .. 14,5 5,4 36,2 35,7 36,5 36,6 36,5 35,5 36,3 35,6 35,7 .. 86 722 72 780 72 490 73 059 74 105 75 692 77 594 80 206 83 237 86 402
3+ barn .. .. 28 9,6 62,6 62,3 63,9 64,2 63,2 62,0 63,0 62,2 62,8 .. 40 282 23 190 23 250 24 136 25 286 26 559 27 398 28 668 29 971 31 133
Ensamstående kvinnor med barn 0-19 år [1] 12,5 3,8 17,3 3,6 38,1 37,4 38,2 38,8 38,8 37,6 38,4 38,0 38,4 185 369 225 829 177 965 176 999 176 542 177 124 178 390 179 563 182 596 185 857 189 488
1 barn 11,4 4,6 14,2 4,5 31,4 30,7 31,1 31,4 31,4 30,0 30,3 29,9 30,2 113 822 117 169 102 241 101 804 100 699 99 770 99 197 98 690 99 499 100 319 101 591
2 barn .. .. 16,1 6,1 40,4 39,6 40,5 40,9 40,8 39,5 40,7 40,0 40,4 .. 73 423 56 287 55 704 55 733 56 324 57 206 58 230 59 523 61 237 62 876
3+ barn .. .. .. .. 66,5 66,1 67,5 68,1 67,0 65,5 66,8 66,1 66,8 .. .. 19 437 19 491 20 110 21 030 21 987 22 643 23 574 24 301 25 021
Ensamstående män med barn 0-19 år [1] .. .. .. .. 20,8 21,2 22,0 22,3 22,1 21,9 22,2 21,8 22,2 .. .. 61 915 62 347 62 915 63 280 64 237 65 616 67 883 70 922 74 121
1 barn .. .. .. .. 18,4 18,7 19,1 19,6 19,0 18,4 18,7 18,0 18,4 .. .. 41 669 41 802 41 563 41 243 41 179 41 497 42 106 43 252 44 483
2 barn .. .. .. .. 22,0 22,7 23,8 23,1 23,3 23,5 23,7 23,2 23,2 .. .. 16 493 16 786 17 326 17 781 18 486 19 364 20 683 22 000 23 526
3+ barn .. .. .. .. 42,5 42,9 45,5 44,6 45,2 45,1 45,2 45,3 46,2 .. .. 3 753 3 759 4 026 4 256 4 572 4 755 5 094 5 670 6 112
Ensamstående med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] .. .. .. .. 12,3 12,3 12,2 12,4 11,5 10,9 11,1 11,3 12,2 .. .. 115 840 123 782 131 501 138 425 140 742 142 243 142 191 139 998 137 080
Ensamstående kvinnor med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] .. .. .. .. 12,6 12,5 12,2 12,3 11,5 10,9 11,3 11,5 12,3 .. .. 61 045 65 298 69 440 73 187 74 320 75 125 74 833 74 125 72 750
Ensamstående män med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] .. .. .. .. 12,1 12,2 12,2 12,5 11,5 10,9 10,9 11,2 12,0 .. .. 54 795 58 484 62 061 65 238 66 422 67 118 67 358 65 873 64 330
Sammanboende utan barn 3,2 0,8 3,2 0,5 4,8 4,6 4,5 4,8 5,0 4,7 4,7 4,6 4,7 2 019 726 2 006 018 2 078 018 2 088 320 2 106 315 2 131 948 2 154 375 2 173 431 2 192 916 2 216 664 2 239 845
20-29 år .. .. 3 1,5 8,9 8,8 8,7 8,2 6,6 5,8 5,6 5,4 5,4 .. 203 720 218 544 223 275 229 453 237 774 243 394 245 248 247 143 248 454 247 477
30-49 år 1,8 0,9 3,8 1,6 5,6 5,7 5,7 5,6 5,3 5,0 5,1 4,8 4,9 314 442 239 384 244 531 244 126 244 637 246 065 247 430 248 008 249 793 254 919 261 479
50-64 år 2,6 0,8 2,6 0,7 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 726 444 821 771 692 662 671 025 654 276 643 738 639 646 639 391 639 472 641 523 643 998
65-79 år 3,9 1,6 3,3 0,9 3,9 3,7 3,5 4,0 4,6 4,3 4,5 4,4 4,6 646 924 609 569 758 348 784 302 810 703 834 036 850 461 862 366 872 517 880 795 886 468
80- år .. .. 6,1 2,1 7,8 6,9 6,5 8,1 10,1 8,7 8,5 7,6 7,6 .. 131 574 163 933 165 592 167 246 170 335 173 444 178 418 183 991 190 973 200 423
Sammanboende med barn 0-19 år [1] 5 0,7 6,6 0,8 9,3 9,5 9,7 9,8 9,9 9,6 9,9 9,9 10,3 1 891 955 1 830 998 1 816 028 1 803 118 1 793 096 1 789 542 1 796 637 1 810 589 1 828 705 1 851 468 1 871 581
1 barn 3,1 0,9 4,9 1,1 7,6 7,7 7,8 7,7 7,5 6,9 7,0 6,8 7,1 713 569 689 980 701 449 696 815 688 736 677 580 671 878 668 950 668 385 671 476 672 878
2 barn 4,3 1,1 6,1 1,2 7,4 7,7 7,8 7,9 7,8 7,5 7,6 7,5 7,7 794 657 788 647 817 135 811 896 809 753 813 250 819 758 828 595 837 123 847 754 859 590
3+ barn 10,2 2,3 11,3 2,4 18,2 18,6 19,1 19,8 20,6 20,8 21,8 22,1 23,0 383 729 352 371 297 444 294 407 294 607 298 712 305 001 313 044 323 197 332 238 339 113
Sammanboende med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] .. .. .. .. 3,3 3,5 3,4 3,4 3,1 3,0 3,0 3,0 3,3 .. .. 352 962 375 796 396 026 407 371 408 235 398 871 385 550 370 528 355 164
Övriga hushåll utan barn 10 4,6 9,1 3,1 12,7 12,8 12,8 12,7 12,3 12,0 12,3 12,4 13,0 155 383 138 238 546 113 569 051 585 477 594 951 598 195 611 439 624 257 626 285 631 301
2 personer .. .. 15,5 5,7 16,5 16,7 16,9 17,3 17,0 16,7 17,0 16,9 17,6 .. 64 917 217 030 222 742 226 638 228 570 230 540 235 184 239 438 240 984 243 768
3 personer .. .. .. .. 9,7 9,8 9,8 9,9 9,6 9,2 9,3 9,5 10,1 .. .. 225 604 234 720 239 964 244 097 244 801 250 482 255 487 256 429 258 379
4 personer .. .. .. .. 11,6 11,1 10,9 9,9 8,9 8,8 9,2 9,6 10,4 .. .. 103 479 111 589 118 875 122 284 122 854 125 773 129 332 128 872 129 154
Övriga hushåll med barn 0-19 år [3] .. .. .. .. 19,2 20,0 20,0 19,7 19,0 18,3 18,8 18,9 19,8 .. .. 307 532 324 718 339 150 342 011 346 245 357 137 376 887 382 811 383 246
1 barn .. .. .. .. 16,0 16,0 16,5 16,0 15,1 14,5 14,8 14,7 15,4 .. .. 132 741 139 489 144 631 143 964 144 104 146 053 152 752 152 972 151 940
2 barn .. .. .. .. 16,5 17,3 17,5 17,1 16,4 15,6 15,9 15,7 17,0 .. .. 100 775 105 874 111 421 113 737 115 750 119 773 125 729 127 876 128 578
3+ barn .. .. .. .. 28,8 30,5 29,7 29,7 28,8 27,8 28,9 29,0 30,0 .. .. 74 016 79 355 83 098 84 310 86 391 91 311 98 406 101 963 102 728
Samtliga personer 0-19 år 8,4 1,2 11,6 1,2 17,5 17,7 18,1 18,5 18,6 18,4 19,1 19,1 19,6 2 116 351 2 152 884 2 125 342 2 120 003 2 125 205 2 141 397 2 167 003 2 205 562 2 258 422 2 306 786 2 342 665
Barn till ensamstående 12,4 4 18,7 4 40,0 39,6 40,6 41,2 41,1 40,3 41,2 40,6 40,7 316 422 443 447 333 027 332 318 335 343 340 633 347 208 353 671 364 192 376 456 388 503
Barn till ensamstående kvinnor 13,9 4,6 20,6 4,5 44,6 44,1 45,2 46,0 45,9 44,8 46,0 45,5 45,8 270 432 376 224 264 248 262 984 264 183 267 891 272 086 275 368 281 495 288 106 294 931
Barn till ensamstående män .. .. .. .. 22,3 22,5 23,6 23,6 23,8 24,5 24,8 24,5 24,7 .. .. 68 779 69 334 71 160 72 742 75 122 78 303 82 697 88 350 93 572
Barn till sammanboende 6,6 1,1 8 1,1 11,3 11,5 11,8 12,2 12,5 12,4 12,8 13,0 13,5 1 750 430 1 664 668 1 585 913 1 573 553 1 568 795 1 577 416 1 593 623 1 616 431 1 643 487 1 672 591 1 698 014
Barn i övriga hushåll .. .. .. .. 24,6 25,5 25,2 25,3 24,5 23,9 24,8 24,7 25,7 .. .. 187 217 196 344 204 341 207 202 210 698 219 894 234 062 239 248 239 107
Ej boende med förälder .. .. 80,2 7,5 68,4 69,5 69,6 69,2 67,2 66,9 68,4 69,4 67,1 .. 41 610 19 185 17 788 16 726 16 146 15 474 15 566 16 681 18 491 17 041
  1. Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst ett barn 0–19 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet.
  2. Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst en person 20–29 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet, samt i förekommande fall även personer 30 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet. I hushållet finns inga personer 0–19 år.
  3. Med barn avses personer 0–19 år, oavhängigt en förälder–barn–relation till någon annan person i hushållet.

Kommentarer

* En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet.

* Barn är personer 0–19 år, under förutsättning att personen själv saknar barn i samma hushåll, ej ingått äktenskap, registrerat partnerskap eller är sammanboende, i vilka fall personen räknas som vuxen. Personer som är 18 eller 19 år och som inte bor med föräldrar eller annan vuxen person räknas som vuxna.

* Med en låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per k.e. som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga. Medianvärdet för samtliga personer för resp. år återfinns i tabellen Indikatorer inkomstfördelning.

* Antal personer avser folkbokförda personer den 31/12 aktuellt undersökningsår och utgör basen i beräkningarna av andel personer med en disponibel inkomst per k.e under 60 procent av medianen.

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. Uppgifterna i denna tabell för åren 2011 och framåt är baserade på IoS-undersökningen. Ytterligare information om övergången från HEK till IoS finns i rapporten:

Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?