Till innehåll på sidan

Mikrodata för Longitudinell individdatabas (LINDA)

LINDA är en urvalsbaserad longitudinell individdatabas. Där finns uppgifter om bland annat löneinkomst, inkomst av näringsverksamhet, kapitalinkomst, skattepliktiga eller skattefria transfereringar, skatt med mera.

Det huvudsakliga syftet med databasen är att ge forskare möjligheten att studera inkomstutveckling för olika grupper under en lång tid. Möjligheter finns att göra longitudinella studier över åren, men även att studera enskilda år tack vare urvalets uppbyggnad.

Databasen skapades ursprungligen på uppdrag av Riksförsäkringsverket och Uppsala universitet.

Urval och paneler

För inkomståret 1994 drogs ett obundet slumpmässigt urval om 300 000 personer (cirka 3 procent) bland samtliga personer som funnits i Sverige under inkomståret. Det handlade om personer registrerade i Riksskatteverkets skattedatabas.

Dessa urvalspersoner bildade en panel som följs både bakåt till 1968, första året som SCB har totalräknad inkomststatistik, och framåt. För att urvalet skall kunna användas för tvärsnittsstudier varje enskilt år kompletteras urvalet med nya urvalspersoner enligt samma urvalsfraktion (cirka 3 procent), så att urvalet motsvarar befolkningen respektive år.

Dessutom kompletteras urvalspersonerna med familjemedlemmar för varje inkomstår enligt den totala inkomst- och förmögenhetsstatistikens familjebegrepp, taxeringshushåll åren 1968–1998. För åren 1991 och framåt kompletteras urvalspersonerna med familjemedlemmar enligt uppgifter från RTB, och vi får RTB-familjer i LINDA.

Ytterligare ett panelurval har skapats omfattande cirka 20 procent av personer som är utrikes födda. De båda urvalen är ej överlappande. Även panelurvalet över utrikes födda har kompletterats med familjemedlemmar för respektive inkomstår. Det totala urvalet omfattar ca 1,1 miljoner personer.

Datakällor

Uppgifter till LINDA hämtas i första hand från den totalräknade inkomst- och förmögenhetsstatistikens årsregister, samt från Registret över totalbefolkningen (RTB).

Från 1998 finns uppgifter om månadslön för urvalspersonerna i LINDA. Det är också möjligt att komplettera LINDA med data från andra datakällor. 

Specialbearbetningar och mikrodata

Analys och bearbetningar genomförs huvudsakligen av beställarna själva, men möjligheter finns naturligtvis att beställa det av SCB.

Det slutliga LINDA-materialet är upplagt som en SAS-databas på SCB:s MONA-server. Beställning av mikrodata ska göras skriftligt och innehålla ett definierat forskningsprojekt med syfte. När en beställning har kommit in till SCB sker en sekretessprövning och innan utlämnande tecknas ett avtal mellan beställaren och SCB. 

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Mikrodatautlämnande

E-post
mikrodata@scb.se

Statistikuppdrag

E-post
uppdrag@scb.se

Daniel Kruse (Innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 65 94
E-post
inkomststat@scb.se