Till innehåll på sidan

Kulturmiljöhänsyn vid föryngringsavverkning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-12-05

Skogsstyrelsen inventerar varje år hänsyn efter avverkning till tidigare kända och registrerade kulturlämningar. Med kulturlämningar avses både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Resultat används som underlag till uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar och av skogspolitiken.

För den här statistiken ansvarar:
Skogsstyrelsen

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Skogsstyrelsen

Telefon
036-35 93 00
E-post
statistik@skogsstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo1406