Till innehåll på sidan

Barns levnadsförhållanden 2018–2019

Många barn trivs i skolan

Statistiknyhet från SCB 2020-05-20 9.30

Sex av tio barn i åldern 12 till 18 år trivs mycket bra i skolan, där de flesta har vänner att umgås med. Vart fjärde barn önskar dock att det var färre prov och läxförhör. Flickor lägger mer tid än pojkar på läxläsning. Sju av tio flickor läser läxor tre timmar eller mer varje vecka.

I dag publicerar vi Undersökningarna av barns levnadsförhållanden, med statistik om barnens upplevelser av skolan och andra aspekter av hur barn har det i sin vardag.

Många barn trivs i skolan, 60 procent har svarat att de trivs mycket bra. Lägger vi till de barn som svarat att de trivs ganska bra i skolan, ökar andelen till 96 procent. En bidragande faktor till trivsel kan till exempel vara att ha social kontakt med vänner, där nio av tio barn har minst en nära vän i klassen. Så gott som alla känner sig även ganska eller mycket trygga i klassrummet och på rasterna, 98 procent i båda fallen.

Under lektionerna anser sex av tio barn att de för det mesta har arbetsro. Övriga barn anser att de har arbetsro ibland eller sällan. Åtta av tio barn tycker att de för det mesta får hjälp av sina lärare med skolarbetet när de behöver det. När det handlar om prov och läxförhör, tycker vart fjärde barn att det ofta är för mycket av detta.

Även utanför skoltid går det åt timmar till skolarbete. Flickor ägnar fler timmar åt läxläsning än pojkar; sju av tio flickor läser läxor tre timmar eller mer varje vecka, jämfört med sex av tio bland pojkarna. Barn med utländsk bakgrund ägnar fler timmar åt läxläsning än de med svensk bakgrund. Sju av tio bland barnen med utländsk bakgrund läser läxor minst tre timmar i veckan, jämfört med sex av tio bland barnen med svensk bakgrund.

Det kan ibland upplevas vara svårt med läxor, men sju av tio barn nämner att de ofta får hjälp med läxorna när de behöver det. Detta är vanligare bland de yngre barnen, 12 till 15 år, än bland de äldre, 16 till 18 år, där 79 respektive 64 procent får hjälp. Här finns ingen skillnad mellan könen.

Skillnaden i tid som ägnas åt läxläsning kan vara en av orsakerna till att det är fler flickor än pojkar som känner sig stressade på grund av läxor och prov. Fyra av tio flickor känner av detta, mot två av tio bland pojkarna. Stressen är högre bland de äldre barnen, 33 procent, mot 24 procent bland 12–15-åringarna. Även vid jämförelser inom åldersklasserna är det en högre andel som känner stress bland flickorna än bland pojkarna.

Andel bland flickor och pojkar 12-18 år som ofta känner stress på grund av läxor eller prov 2018-2019. Procent.

Diagram: Andel bland flickor och pojkar 12-18 år som ofta känner stress på grund av läxor eller prov 2018-2019. Procent.

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF)

Det förekommer att barn har blivit illa behandlade av andra elever, där någon annan elev/några andra elever har gjort eller sagt något som har medfört att barnet har mått dåligt eller tagit illa vid sig. Två av tio bland de yngre barnen, 12–15 år, har råkat ut för detta under det senaste halvåret. Bland de äldre, 16–18 år, är det en av tio som har utsatts för detta. Det finns även barn som känner att lärare har behandlat dem illa under det senaste halvåret, vilket 7 procent av barnen har råkat ut för. Här finns ingen skillnad mellan åldrar eller kön.

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), där barn 12–18 år ingår. Det är barnen själva som har svarat på frågor om sin vardag och undersökningen inkluderar ett brett spektrum av områden. Redovisade uppgifter gäller för 2018-2019. De skillnader som nämnts i texten ovan är statistiskt säkerställda.

Indikatorer om man trivs i sin klass grundas på om barnen svarat ”Ganska bra” eller ”Mycket bra” på frågan ”Hur trivs du i din klass?”.

Indikator om att ha minst en nära vän i klassen inkluderar de barn som svarat "Ja" på frågan: ”Har du minst en nära vän i klassen?”.

Indikator om att ha arbetsro inkluderar de barn som svarat "För det mesta" på frågan: ”Hur ofta tycker du att du har arbetsro på lektionerna?”.

Indikator om att få hjälp från lärarna inkluderar de barn som svarat "För det mesta" på frågan: ”När det gäller skolarbetet, hur ofta får du då den hjälp du behöver av lärarna?”.

Indikator om prov och läxförhör inkluderar de barn som svarat "Ofta" på frågan: ”Hur ofta tycker du att det är för mycket prov och läxförhör?”.

Indikator om tid till läxor inkluderar de barn som svarat "Tre timmar eller mer" på frågan: ”Ungefär hur många timmar i veckan brukar du göra läxor eller läsa inför prov?”.

Indikator om att få hjälp med läxor inkluderar de barn som svarat "Ofta" på frågan: ”Hur ofta får du hjälp med läxorna när du behöver det?”.

Indikator om att känna stress p.g.a. läxor och prov inkluderar de barn som svarat "Ofta" på frågan: ”Hur ofta känner du dig stressad på grund av läxor och prov?”.

Indikatorer om att ha blivit illa behandlad i skolan inkluderar de barn som svarat "Ja" på frågorna: ”Under det senaste halvåret, har det då hänt att någon elev behandlat dig illa?” resp. ”Under det senaste halvåret, har det då hänt att någon lärare behandlat dig illa?”.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Helena Rudander

Telefon
010-479 41 24
E-post
helena.rudander@scb.se