Till innehåll på sidan

Barn som har huvudvärk/ont i magen minst en gång i veckan 2018-2019

Skattade andelar i procent uppdelat efter ålder och kön

Diagram: Barn som har huvudvärk/ont i magen minst en gång i veckan 2018-2019

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnasdsförhållanden (Barn-ULF)

Kommentarer

Att ha huvudvärk och ont i magen är vanligare bland flickor än bland pojkar. Bland flickorna är det 37 procent som har ont i huvudet minst en gång i veckan jämfört med 22 procent bland pojkarna. Det är inte lika vanligt att ha ont i magen, där det är 28 procent av flickorna som har detta minst en gång i veckan jämfört med 12 procent bland pojkarna.

Fler indikatorer om barns hälsa (Statistikdatabasen).

Definitioner och förklaringar

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Intervjuformulär för Barn-ULF

De två indikatorerna som redovisas i diagrammet grundas på de två frågorna om barnen haft huvudvärk respektive ont i magen, där de svarat att det förekommit en gång i veckan eller flera gånger i veckan under den senaste månaden.

Eftersom Barn-ULF är en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras.

I tabellerna redovisas både skattad andel och osäkerhetsmarginal (felmarginal). Det intervall som bildas av skattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall (osäkerhetsintervall), d.v.s det är 95 procents sannolikhet att beräknat intervall innehåller det sanna värdet.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?