Till innehåll på sidan

Barn som råkat illa ut på internet 2018-2019

Skattade andelar i procent uppdelat efter ålder och kön

Diagram: Barn som råkat illa ut på internet 2018-2019

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnasdsförhållanden (Barn-ULF

Kommentarer

Bland flickor i åldern 12-18 år är det 18 procent råkat illa ut på nätet det senaste halvåret och motsvarande siffra bland pojkarna är 9 procent. Det är främst flickor i åldern 16-18 år som har råkat ut för detta där andelen är 24 procent.

Fler indikatorer om barns trygghet (Statistikdatabasen).

Definitioner och förklaringar

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Intervjuformulär för Barn-ULF

Indikatorn inkluderar de barn som har svarat "Ja" på frågan: "Om du fortsätter att tänka på det senaste halvåret, har det då hänt att någon skrivit något till dig eller om dig på internet som du blivit ledsen, arg eller orolig över?"

Eftersom Barn-ULF är en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras.

I tabellerna redovisas både skattad andel och osäkerhetsmarginal (felmarginal). Det intervall som bildas av skattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall (osäkerhetsintervall), d.v.s det är 95 procents sannolikhet att beräknat intervall innehåller det sanna värdet.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?