Till innehåll på sidan

Barn som städar sitt rum minst en gång i veckan 2018-2019

Skattade andelar i procent uppdelat efter ålder och kön

Diagram: Barn som städar sitt rum minst en gång i veckan 2018-2019

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnasdsförhållanden (Barn-ULF)

Kommentarer

Det är vanligare att flickor än pojkar städar sitt rum minst en gång i veckan. Bland flickorna är det 80 procent som gör detta jämfört med 66 proent bland pojkarna. Det finns ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna.

Fler indikatorer om barns hushållssysslor (Statistikdatabasen).

Definitioner och förklaringar

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Intervjuformulär för Barn-ULF

Eftersom Barn-ULF är en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras.
I tabellerna redovisas både skattad andel och osäkerhetsmarginal (felmarginal). Det intervall som bildas av skattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall (osäkerhetsintervall), d.v.s det är 95 procents sannolikhet att beräknat intervall innehåller det sanna värdet.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?