Till innehåll på sidan

Barns internetanvändning m.m. på fritiden 2018-2019

Skattade andelar i procent uppdelat efter ålder och kön

Diagram: Barns internetanvändning m.m. på fritiden 2018-2019

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF)

Kommentarer

På sin fritid är det sex av tio barn som är ute på internet minst tre timmar under en vanlig vardag. Det är färre bland dem som är yngre, där det är fem av tio barn i åldern 12-15 år jämfört med sju av tio barn i åldern 16-18 år. Det är ingen signifikant skillnad mellan flickor och pojkar i någon av redovisningsgrupperna.

En annan fritidsaktivitet är att spela dataspel, vilket är vanligare bland pojkar än flickor. Under en vanlig vardag ägnar sig 28 procent av pojkarna åt att spela data- eller tv-spel minst tre timmar, vilket kan jämföras mot 6 procent bland flickorna.

Fler indikatorer om barns fritid (Statistikdatabasen).

Definitioner och förklaringar

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Intervjuformulär för Barn-ULF

De två indikatorerna som redovisas i diagrammet gäller aktivitet på fritiden en vanlig vardag. I indiktatorn om internetanvändning inkluderas all aktivietet ute på internet, som t.ex. spel, läxläsning (söka fakta), se på film. I indikatorn om spelande ingår spel på dator, mobil eller TV.

Eftersom Barn-ULF är en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras.

I tabellerna redovisas både skattad andel och osäkerhetsmarginal (felmarginal). Det intervall som bildas av skattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall (osäkerhetsintervall), d.v.s det är 95 procents sannolikhet att beräknat intervall innehåller det sanna värdet.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?