Till innehåll på sidan

Vem barn pratar med när de är oroliga/bekymrade 2018-2019

Skattade andelar i procent, barn 12-18 år uppdelat efter kön

Diagram: Vem barn pratar med när de är oroliga/bekymrade 2018-2019

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnasdsförhållanden (Barn-ULF)

Kommentarer

 

De flesta barnen pratar med sin mamma eller pappa när de är oroliga eller har bekymmer. Bland flickorna är det 48 procent som väljer att göra detta och bland pojkarna är det 64 procent. Det finns även de som endast pratar med sin mamma, vilket 32 procent av flickorna gör och 17 procent av pojkarna. Att endast prata med sin pappa väljer 3 procent av barnen, oavsett kön (ingen signifikant skillnad mellan flickor och pojkar här).

Fler indikatorer om barns relation till föräldrar (Statistikdatabasen).

Definitioner och förklaringar

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Intervjuformulär för Barn-ULF

Barnen tillfrågas med vem eller vilka de paratar med om de har bekymmer eller är oroliga. De kan ange flera svar, vilka sedan särskiljs vid beräkningar inför redovisning.

Eftersom Barn-ULF är en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras.

I tabellerna redovisas både skattad andel och osäkerhetsmarginal (felmarginal). Det intervall som bildas av skattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall (osäkerhetsintervall), d.v.s det är 95 procents sannolikhet att beräknat intervall innehåller det sanna värdet.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?