Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC):

Hyresrätt mindre vanligt för personer med höga inkomster

Statistiknyhet från SCB 2018-03-02 9.30

Andelen som bor i hyresrätt har minskat i Sverige sedan 1980-talet. Det är framförallt bland personer med hög inkomst som det har blivit mindre vanligt att hyra sin bostad. Bland dem som har lägst inkomst har andelen som bor i hyresrätt istället ökat.

I början av 1980-talet var det ungefär lika vanligt att bo i hyresrätt bland personer i den högsta inkomstgruppen som bland de med lägst inkomst. I båda grupperna bodde ungefär 30 procent i hyresrätt. Idag bor en allt större andel personer i den högsta inkomstgruppen istället i bostadsrätt eller villa/radhus, en utveckling som framförallt inleds från och med mitten av 1990-talet. Det visar en ny rapport från SCB, Levnadsförhållanden 1980–2016, där utvecklingen av levnadsförhållanden i Sverige över flera decennier presenteras. Rapporten är baserad på Undersökningarna av levnadsförhållandens unika tidsserier om boende, sysselsättning, arbetsmiljö, fritid, sociala relationer, medborgerliga aktiviteter, hälsa och trygghet.

För personer som tillhör den lägsta inkomstgruppen har det istället blivit allt vanligare att bo i hyresrätt, vilket märks under perioden 1992–2015 då andelen ökar från 30 procent till drygt 50 procent.

År 2015 var det nästan fyra gånger vanligare att hyra sin bostad i den lägsta inkomstgruppen (kvintil 1) jämfört med de som tillhör gruppen med högst inkomster (kvintil 5). I början av 1980-talet var andelen hyresrättsinnehavare ungefär lika stor i båda dessa inkomstgrupper. Inom de övriga tre inkomstgrupperna har inte andelen som bor i hyresrätt förändrats lika tydligt, även om det är mindre vanligt i inkomstgrupperna 3 och 4 att hyra sin bostad idag jämfört med 1980-talet.

Andel som bor i hyresrätt, fördelat efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet i kvintiler. Personer 16–84 år. 1980–2015. Procent.

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Några ytterligare exempel på resultat om utveckling över tid

  • Fyra av tio läser en bok varje vecka. Bland unga män i åldern 20–29 år har bokläsandet halverats sedan början av 1980-talet, medan andelen istället ökat bland kvinnor 50 år och äldre.
  • Andelen som röker dagligen har minskat sedan 1980-talet. Idag är det ungefär 11 procent som röker dagligen jämfört med drygt 30 procent 1980–81.
  • Andelen som har varit utsatta för hot eller våld har ökat sedan 1980-talet från 5 procent 1980–81 till 8 procent 2016.
  • Andelen som är medlem i ett politiskt parti har minskat från 15 till 5 procent sedan mitten av 1980-talet.
  • Andelen förvärvsarbetande som tycker att de har stora möjligheter att lära sig nya saker i sitt arbete har sedan 1980-talet ökat från 62 till 78 procent.

Definitioner och förklaringar

Disponibel inkomst och kvintiler: För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett system som tar hänsyn till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten för ushållet divideras med det antal konsumtionsenheter hushållet består av. Befolkningen delas in i fem lika stora delar (kvintiler) baserat på hur stor inkomsten är per konsumtionsenhet i hushållet.

Inga data för åren 2006–2007: Data för åren 2006–2007 ingår inte i diagrammen. Det förändringsarbete som pågick under dessa år verkar i en del fall ha påverkat indikatorer och lett till svårtolkade resultat under just dessa år.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

2018-04-24 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Philip Andö

Telefon
010-479 44 23
E-post
philip.ando@scb.se

Charlotte Samuelsson

Telefon
010-479 48 17
E-post
charlotte.samuelsson@scb.se