Till innehåll på sidan

Beskrivning av Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

Försäljningsuppgifter för mineralgödsel finns sedan 1950-talet. I mitten av 1980-talet övertog SCB statistikansvaret från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Statistiken ska belysa försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i mineralgödselmedel och kontinuerligt följa utvecklingen för riket och på regional nivå. Fr.o.m. 1997 års undersökning ingår även uppgifter om försäljningen av svavel samt uppgifter om fosforgödselmedlens kadmiuminnehåll. Fr.o.m. 2002/03 samlas även uppgifter om försäljningen av gödselmedel tillåtna i ekologisk odling till jord- och trädgårdsbruk in.

SCB och Jordbruksverket har en samordnad insamling av uppgifter till försäljningsstatistiken. Uppgiftslämnare är tillverkare och importörer av mineralgödselmedel.