Till innehåll på sidan

Grönytor och grönområden i tätorter 2015

Grönstrukturen i samtliga tätorter är kartlagd

Statistiknyhet från SCB 2019-12-05 9.30

För första gången har SCB kartlagt grönstrukturen i landets samtliga cirka 2 000 tätorter. Förra gången undersökningen om grönytor och grönområden genomfördes 2010, kunde bara statistik för de 37 största tätorterna tas fram. Nu täcker statistiken allt från miljonstaden Stockholm ner till de minsta tätorterna med omkring 200 invånare.

Genom ett flerårigt myndighetssamarbete kring Nationella marktäckedata har SCB fått tillgång till avsevärt mycket mer data. Det har gjort att beräkningar för landets alla tätorter nu har kunnat göras. Totalt omfattar kartläggningen 620 000 hektar mark fördelat på 1979 tätorter, enligt SCB:s tätortsavgränsning 2015.

Nationella marktäckedata

Små tätorter grönast

Det kanske inte är så förvånande att de minsta tätorterna också är bland de grönaste. I exempelvis små tätorter som Östorp och Ådran (Huddinge kommun), eller Kalkudden (Strängnäs kommun), uppgick grönytan till över 90 procent av tätortens landareal. I de minsta tätorterna (mellan 200-499 invånare) hade tätortsbefolkningen i genomsnitt 1 980 m2 grönyta per person. Det kan jämföras med de största tätorterna (100 000 invånare eller mer), där genomsnittet per person var 183 m2.

Grönyta per person i tätorter år 2015 efter tätorternas befolkningsmässiga storleksklasser

Grönyta per person i tätorter år 2015 efter tätorternas befolkningsmässiga storleksklasser

Bland de större tätorterna, med 30 000 invånare eller mer, var Åkersberga den grönaste tätorten år 2015. Där ingick cirka 75 procent av marken i någon form av grönstruktur. Åkersberga fanns inte med bland de 37 tätorter som undersöktes 2010, eftersom den då inte hade tillräckligt stor befolkning. Lidingö tätort som var grönast 2010, håller sig kvar i toppen bland de större tätorterna med omkring 70 procent av marken som grönyta.

I genomsnitt var cirka 37 procent av den totala grönytan i tätorterna knuten till privata villaträdgårdar eller på annat sätt otillgänglig för allmänheten. Av de större tätorterna (30 000 invånare eller mer), var det Nordöstra Göteborg och Luleå som hade den största andelen allmänt tillgänglig grönyta, över 80 procent. Det kan jämföras med motsvarande andel i Åkersberga som var 51 procent.

94 procent hade grönområde inom 200 meter

I genomsnitt hade 94 procent av tätortsbefolkningen tillgång till minst ett grönområde inom 200 meter från bostaden. Skillnaderna mellan stora och små tätorter var relativt små när det gäller närhet till grönområden. Inte heller fanns särskilt stora skillnader vad gäller kön eller åldersgrupper. Barn och unga (0-15 år), hade något bättre tillgång till grönområden än genomsnittet.

Kan man följa förändringar över tid?

Ja, till viss del. För det begränsade antal större tätorter som ingick i studien även 2010 finns jämförelsedata. Det är dock viktigt att beakta att även tätorternas utbredning har förändrats över tid. Det gör att det inte är exakt samma mark som jämförs mellan åren. SCB planerar att publicera kompletterande uppgifter under nästa år, där 2010 års tätortsavgränsning används i kombination med 2015 års markdata, för att underlätta för direkta jämförelser mellan åren.

Mer statistik i Statistikdatabasen

I Statistikdatabasen finns ett stort antal tabeller med uppgifter om grönytor och grönområden per tätort men även uppgifter aggregerade till kommun-, län och riket.

Definitioner och förklaringar

Grönyta

Alla typer av gröna ytor som bygger upp den samlade grönstrukturen inom tätortsgränsen. Det kan vara allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar etc. Grönyta sönderfaller vidare i underkategorierna öppen mark och skog.

Grönområde

Definieras som ett område av sammanhängande grönytor som uppgår till minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängligt. Betesmark räknas till grönområden, men inte åkermark. Grönområden avgränsas geografiskt till inom tätort och inom ett omland från tätortsgränsen, och tre kilometer ut. I statistiken är grönområdena grupperade efter storlek 0,5-3 hektar, 3-10 hektar samt 10 hektar och större. Minsta redovisningsenhet är 0,5 hektar. 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Grönytor och grönområden i tätorter 2015 (pdf)  

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se