Till innehåll på sidan

Beskrivning av Grönytor i och omkring tätorter

SCB har sedan 1970 producerat statistik som beskriver markanvändning inom tätorter.

Studien byggde tidigare på ett stickprov av tätorter, vilket räknades upp till riksnivå. Arbetet utfördes genom manuell tolkning av analoga flygbilder. Under senare år har alternativet att använda satellitbilder i stället för flygbilder kommit att bli ett bättre och effektivare underlag för statistikproduktionen.

Den senaste statistiken har producerats under 2009–2010 och baseras bland annat på satellitbilder och registerdata om byggnader och befolkning. Grunddata om markanvändning/marktäcke har tagits fram i samarbete med Metria Miljöanalys.

Statistiken består av tre delområden:

  • Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, avseende tätorter med minst 10 000 invånare
  • Förändringar av vegetationsgrad och grönytor inom tätorter 2000–2005, avseende de tio största tätorterna 2005
  • Vattenytor och stränder i och omkring tätorter 2005, avseende de tio största tätorterna.

Grönytor är allt grönt inom tätortsgränsen, såsom parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor.

Grönområden är sammanhängande grönytor, exklusive åkermark, med minst 50 meter till omgivande byggnader. Minsta areal är 1 hektar.