Till innehåll på sidan

Bebyggd mark i strandskyddsområden 2010/14:

Fortsatt byggande i strandnära läge

Statistiknyhet från SCB 2015-11-11 9.30

Under perioden 2010–2014 färdigställdes närmare 57 000 nya byggnader i Sverige. Av dessa låg 15 procent inom 100 meter från vatten. Det är den zon som vanligtvis utgör strandskyddat område. Under perioden 2006–2009 utgjorde de nya strandnära byggnaderna 16 procent av det totala byggandet.

Perioden 2010–2014 var andelen strandnära byggande i förhållande till totalen var störst i Norrbotten, Västernorrland och Gävleborgs län. Där var runt 35 procent av de nya byggnaderna i strandnära läge. Lägst andel hade Uppsala och Hallands län, med 6 respektive 9 procent. Även Stockholm, Gotland, Skåne och Örebro län hade låga andelar strandnära byggande, med cirka 10 procent i vardera län.

Till antalet uppfördes flest byggnader i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Det gäller både det strandnära byggandet och byggandet totalt sett.

Byggnader uppförda 2010–2014 inom och utom 100 m från kust- och strandlinjen. Antal och procent. Riket

Diagram

Ytterligare 26 mil bebyggelse­påverkad strandlinje

Längden på Sveriges totala strandlinje uppgår till drygt 425 700 kilometer. 2009 var 42 050 kilometer av dessa bebyggelsepåverkade, vilket betyder att där fanns en byggnad inom 100 meter från vatten. Under perioden 2010-2014 blev ytterligare 260 kilometer strandlinje bebyggelsepåverkad.

En tredjedel av de nya fritidshusen i strandnära läge

De nya strandnära byggnaderna är framför allt småhus avsedda för permanentbostad, samt fritidshus. Det är byggnadstyper som dominerar även i det totala byggandet under perioden, men i de strandnära lägena utgör fritidshusen en större andel. Av det totala antalet färdigställda fritidshus 2010–2014, fanns en tredjedel i strandnära läge. En dryg tiondel av de nya småhusen avsedda för permanentbostad fanns i strandnära läge.

Byggnadstyper i hus färdigställda 2010-2014

Diagram

Få nya byggnader i strandnära enskilt läge 

Nästan 70 procent av de nya strandnära byggnaderna finns utanför tätort. Av dem har en klar majoritet uppförts nära annan bebyggelse. Endast 6 procent av är belägna mer än 75 meter från annan bebyggelse.

I samtliga län är det mycket få byggnader som har uppförts långt från annan bebyggelse. Värmlands län har den största andelen nya strandnära byggnader minst 75 meter från annan byggnad, med 11 procent. Andelen är minst i Stockholms län. Där är endast 3 procent av de nya byggnaderna belägna långt från annan bebyggelse.

Nya strandnära byggnader, i förhållande till andra byggnader
 Antal nya
strandnära
byggnader
Andel i procent,
av det totala
strandnära byggandet
Totalt
8 610  
Utanför tätort
5 801 67%
Utanför tätort och minst 75 meter till annan byggnad
480 6%

Definitioner och förklaringar

Med ’strandlinje’ avses linjen där vatten möter land. I den här statistiken görs ingen åtskillnad mellan havsvatten och inlandsvatten. Smala vattendrag, dvs vatten som är upp till sex meter i bredd ingår inte i den här undersökningen.

Med ’bebyggelsepåverkad’ menas att byggnad ligger inom 100 meter från strandlinjen.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Johan Stålnacke

Telefon
010-479 47 05
E-post
johan.stalnacke@scb.se