Till innehåll på sidan

Verksamhetsområden 2015

Nya geografiska avgränsningar av verksamhetsområden

Statistiknyhet från SCB 2020-11-27 9.30

I Sverige fanns fler än 3 400 verksamhetsområden år 2015. Verksamhetsområdena bestod av fler än 68 000 arbetsställen, där det sammanlagt arbetade mer än 1,6 miljoner personer. Det framgår av de nya geografiska avgränsningar av verksamhetsområden som SCB nu publicerar.

Verksamhetsområden är geografiska områden som antingen är en koncentration av arbetsställen eller består av storskalig och industriellt präglad markanvändning. Ett verksamhetsområde kan vara bland annat industri och företagsparker, högskolor, universitet och vårdinrättningar, eller stora ytor med flygplatser, gruvor och täkter. Statistiken visar hur många som arbetar i verksamhetsområdena, den areal de omfattar, samt antalet företag och branscher inom områdena.

Det kan till exempel användas som underlag för analyser av samspelet mellan verksamheter inom olika branscher och deras markanvändning. Den kan också utgöra grund för fysisk planering, exempelvis vid översiktsplanering och för utvecklingsplaner för tätorter.

Figur 1: Exempel på verksamhetsområden (svarta streckade linjer) i och kring Luleå tätort

Figur 1: Exempel på verksamhetsområden (svarta streckade linjer) i och kring Luleå tätort

Källa: Karta: © Lantmäteriet. Verksamhetsområden: SCB

Tillverkningsindustri samt vård och omsorg största branscherna

Fyra branscher dominerar stort inom verksamhetsområdena. De två största branscherna är tillverkningsindustri samt vård och omsorg. De står för nästan hälften, 44 procent, av alla anställda inom verksamhetsområdena. Anställda inom branscherna handel samt transport- och magasineringsföretag, står för vardera 10 respektive 9 procent av det totala antalet anställda inom SCB:s verksamhetsområden.

Utöver dessa fyra branscher finns anställda inom ytterligare 15 olika branscher. Dessa övriga branscher utgör tillsammans 37 procent av det totala antalet anställda inom verksamhetsområdena.

Antal anställda i verksamhetsområden efter näringsgren (SNI 2007, avdelningsnivå)

Antal anställda i verksamhetsområden efter näringsgren (SNI 2007, avdelningsnivå)

Källa: SCB

Mer än hälften av de anställda finns i storstadslänen

Antalet anställda inom verksamhetsområdena uppgick 2015 till drygt 1,6 miljoner personer. Av dessa arbetade mer än hälften, 56 procent, i något av de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Dessa län hade också flest arbetsställen inom verksamhetsområdena. Minst antal arbetsställen inom verksamhetsområdena fanns i Gotland, Jämtland och Blekinge län.
Verksamhetsområden finns i alla av Sveriges 290 kommuner. Flest verksamhetsområden finns i de två kommuner som också har störst befolkning, Stockholm och Göteborg, båda med 78 verksamhetsområden vardera. Kommunen med tredje flest verksamhetsområden är Skellefteå, som har 49 områden.

Industriområden och företagsparker dominerar bland verksamhetsområdena

Verksamhetsområdena delas in i fem olika områdestyper. Sett till antalet verksamhetsområden är områdestypen ”Område med industri, företagsparker, tekniska anläggningar och logistik” helt dominerande. Områden av den typen uppgår till 3 036 områden, vilket motsvarar 89 procent av alla verksamhetsområden.

Antal verksamhetsområden per områdestyp
Områdestyp Antal verksamhetsområden
Djur- och nöjespark 11
Flygplats 54
Område med högre utbildning och vård 173
Område med industri, företagsparker, tekniska anläggningar och logistik 3 036
Täkt- och gruvområde 130
Totalt 3 404

Källa: SCB

Gällivare och Kiruna har störst yta med verksamhetsområden

Medan storstadslänen har flest antal anställda inom verksamhetsområdena, är det delvis andra kommuner som har störst yta med verksamhetsområden. Gällivare kommun har störst areal med verksamhetsområden, 6 800 hektar, följt av Kiruna med 4 900 hektar. En betydande andel av ytan med verksamhetsområden i Gällivare och Kiruna består av täkt- och gruvområden samt den områdestyp som innehåller industri, företagsparker, tekniska anläggningar och logistik.

Göteborg har tredje störst yta med verksamhetsområden, 3 600 hektar. I Göteborg domineras verksamhetsområdena av industri, företagsparker, tekniska anläggningar och logistik, men de har också ett betydande inslag av områden med högre utbildning och vård. Stora arealer med verksamhetsområden finns också i kommuner som Gotland, Luleå, Malmö, Borås och Skellefteå.

Öppna geodata

Verksamhetsområden analyseras med fördel med hjälp av GIS (geografiska informationssystem). Ladda ner GIS-skikt med polygoner för SCB:s verksamhetsområden: SCB:s öppna geodata

Definitioner och förklaringar

SCB:s verksamhetsområden är geografiska områden som kännetecknas antingen av en koncentration av arbetsställen (klusterbildning) inom området, eller av storskalig och industriellt präglad markanvändning inom området, där det finns minst ett arbetsställe. Ett verksamhetsområde är minst 3 hektar stort.

Statistik över verksamhetsområdena redovisas per bransch enligt Svensk näringslivsindelning (SNI 2007), baserat på de arbetsställen som ingår i verksamhetsområdena. Verksamhetsområden utgör ett komplement till SCB:s handelsområden och dessa två typer av områden överlappar inte varandra.

Statistiken kan användas som underlag för analyser av samspelet mellan verksamheter inom olika branscher och deras markanvändning, och för att följa de geografiska fotavtryck olika verksamheter ger över tid. Verksamhetsområden möjliggör också studier och analyser av geografiska koncentrationer inom olika branscher, så kallade klusterbildningar. Vidare kan statistiken utgöra grund för fysisk planering, exempelvis vid översiktsplanering och planering av tätortsutveckling.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Förfrågningar

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se